Prijava nepropisno odbačenog otpada

komunalni_otpad_634

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primjetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu komunalnog redarstva: komunalno.redarstvo@senj.hr

Prijave se u prvom redu odnose  na prijavu divljih odlagališta.

 

>> OBRAZAC – PRIJAVA KOMUNALNOG NEREDA (*.doc, 29 KB)

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA