DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA

 

Gradsko vijeće Grada Senja, u skladu s člankom 40. Statuta Grada Senja (Sl. glasnik grada Senja br. 4/20 i 1/21):

 • donosi Statut Grada Senja,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna te polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Senja,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Senja,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju  imovinom većom od vrijednosti utvrđene člankom 60. stavak. 1. točka 5. ovog Statuta,
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Senja,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada Senja kao i njihove izmjene i dopune, donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti grada te odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Senj,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju tih ustanova nije drugačije propisano,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada Senja u skladu s posebnim zakonom,
 • donosi odluku o suglasnosti na zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Senja ili pravnim osobama čiji je osnivač Grad Senj,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • razmatra i odlučuje o polugodišnjim izvješćima o radu Gradonačelnika, razmatra i odlučuje o izvješću o pojedinim pitanjima iz djelokruga Gradonačelnika,
 • raspisuje lokalni referendum i referendum za opoziv Gradonačelnika i njegova zamjenika sukladno Zakonu,
 • raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 • odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnim zakonima,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno i nedvosmisleno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće iz samoupravnog djelokruga Grada Senja obavlja Gradsko vijeće.

Skip to content