PREGLED ZAKONA I OSTALIH PROPISA

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada SenjaPREGLED ZAKONA I OSTALIH PROPISA

koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

 

 

Opći dio

 

1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi – Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 )
2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/1798/19 i 144/20)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19)
5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17)
7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13, 110/15)
8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/1942/20)
9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19,  98/19)
10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/1357/15, 98/19)
11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
12. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
13. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19)
14. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
16. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
17. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
18. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/1432/19, 98/19, 32/20)
19. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)
20. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16)
21. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19)
22. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)
23. Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20)
24. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14, 110/1514/19)
25. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16)
26. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 118/18)
27. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
28. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)
29. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine” broj 83/14)


 

Izgradnja grada i prostorno uređenje

 

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19)
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18)
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)
8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12)
10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)


 

Energetska učinkovitost

 

1. Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” broj 127/14, 116/18, 25/20)
2. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (“Narodne novine” broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17)


 

Zaštita okoliša i prirode

 

1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 03/17)
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)
4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 81/20)
6. Zakon o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)


 

Komunalno gospodarstvo

 

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20)
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina za obračun komunalnog doprinosa (“Narodne novine” broj 15/19)
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
5. Zakon o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12, 89/17)
6. Pravilnik o grobljima (“Narodne novine” broj 99/02)
7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17, 32/19)
8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19)
9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/1766/19)


 

Upravljanje nekretninama

 

1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 63/19)
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17, 98/19)
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18)
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 52/18)
5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)


 

Financije

 

1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 117/19, 32/20, 42/2058/20, 124/20)
3. Zakon o reviziji (“Narodne novine” broj 127/17)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 118/18)
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06, 78/15, 102/19)
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04, 35/05)
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17131/20)
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 68/18, 02/2046/20, 47/20)
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15, 104/17)
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15, 134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17, 107/20)
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )
19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 03/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19)
20. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09, 142/14, 23/19)
21. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13, 01/20)
22. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 01/20)
23. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13, 57/15)
24. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09, 139/10)
25. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 35/08, 130/11)
26. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 10/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20)
27. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13)
28. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13, 94/14)
29. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19)
30. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06)
31. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 12/19, 61/19)
32. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11)
33. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12)


 

Društvene djelatnosti

 

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10)
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93, 38/09)
7. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01, 98/19)
8. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19)
9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (“Narodne novine” broj 42/17)

 

Skip to content