PREGLED ZAKONA I OSTALIH PROPISA


PREGLED ZAKONA I OSTALIH PROPISA

koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

 

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja:

Opći dio
1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi – Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 )
2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/1798/19 i 144/20)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19)
5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17)
7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13, 110/15)
8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/1942/20)
9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19,  98/19)
10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/1357/15, 98/19)
11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
12. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
13. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19)
14. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
15. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
16. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
17. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
18. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/1432/19, 98/19, 32/20)
19. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)
20. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16)
21. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19)
22. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)
23. Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20)
24. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14, 110/1514/19)
25. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16)
26. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 118/18)
27. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
28. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)
29. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine” broj 83/14)

Izgradnja grada i prostorno uređenje
1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19)
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18)
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)
8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12)
10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
Energetska učinkovitost
1. Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” broj 127/14, 116/18, 25/20)
2. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (“Narodne novine” broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17)
Zaštita okoliša i prirode
1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 03/17)
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)
4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 81/20)
6. Zakon o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
Komunalno gospodarstvo
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20)
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina za obračun komunalnog doprinosa (“Narodne novine” broj 15/19)
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
5. Zakon o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12, 89/17)
6. Pravilnik o grobljima (“Narodne novine” broj 99/02)
7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17, 32/19)
8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19)
9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/1766/19)
Upravljanje nekretninama
1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 63/19)
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17, 98/19)
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18)
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 52/18)
5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
Financije
1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 117/19, 32/20, 42/2058/20, 124/20)
3. Zakon o reviziji (“Narodne novine” broj 127/17)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 118/18)
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06, 78/15, 102/19)
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04, 35/05)
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17131/20)
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 68/18, 02/2046/20, 47/20)
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15, 104/17)
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15, 134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17, 107/20)
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )
19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 03/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19)
20. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09, 142/14, 23/19)
21. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13, 01/20)
22. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 01/20)
23. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13, 57/15)
24. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09, 139/10)
25. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 35/08, 130/11)
26. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 10/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20)
27. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13)
28. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13, 94/14)
29. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19)
30. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06)
31. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 12/19, 61/19)
32. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11)
33. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12)
Društvene djelatnosti
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10)
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93, 38/09)
7. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01, 98/19)
8. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19)
9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (“Narodne novine” broj 42/17)

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA