NAKNADE I POREZI

KOMUNALNA NAKNADA

Komunalna naknada

 

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  i Odluci o komunalnoj naknadi Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 15/18) i Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Senja br. 3/23)

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Senja, koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada se obračunava po m² površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine , a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice – boda
 • koeficijenta zone;
 • koeficijenta namjene.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je sukladno čl. 94. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja (Grad Senj, jedinstveni u pravni odjel, Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade.

 

Na području Grada Senja utvrđuje se pet grupa naselja – zona za određivanje visine komunalne naknade, i to:

 1. ZONA obuhvaća područje apartmanskog naselja Stinica – Mršići

 2. ZONA obuhvaća područja sljedećih naselja: gradsko područje Grada Senja ( gradska jezgra, Mundarićevac, Lopica, Varoš, Čopićevo naselje, Stolačko naselje, Trbušnjak)

 3. ZONA obuhvaća područja slijedećih naselja: Bunica, Bilićevica, Pijavica, Sv. Jelena, Sv. Juraj, Spasovac, Ujča, Kalić, Grabova, Zakosa, Rača, Žrnovnica, Lukovo, Donja Klada, Donji Starigrad, Rogići, Pejice, Josinovac, Drndići, Stinica (Velika Stinica, Lukičić, Matovići, Dundovići, Mršići, Šegote, Borovište, Stinički dolac, Mala Stinica), Jablanac, Prizna (Bočak- Maslenica, Lokva, Kovači)

 4. ZONA obuhvaća područja sljedećih naselja: Planikovac, Vrbani – Donja Smokvica, Seline Lukovačke, Ažić Lokva, Gornja Klada, Donji Legci, Gornji Starigrad ( Modrići, Balini, Antinovići, Bralići) Jurkuša, Miškovići, Vlaka, Živi Bunari, Zavratnica,Staze, Štokići, Jablanačko jezero, Dušikrava i ostala naselja smještena između državne ceste D8 i obale mora, koja nisu obuhvaćena I., II. i III. Zonom

 5. ZONA obuhvaća područja slijedećih naselja: Krivi Put, Krasno, Senjska Draga, Vratnik, Melnice, Crni Kal, i ostala naselja koja nisu obuhvaćena I., II., III. I IV. zonom.

 

Koeficijent zone (Kz) iznosi:

1. zona koeficijent    1,00

2. zona koeficijent  0,72

3. zona koeficijent     0,64

4. zona koeficijent    0,48

5. zona koeficijent     0,32

 

Koeficijent namjene utvrđuje se na način prikazan u Odluci o komunalnoj naknadi Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 15/18)

 

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine od važnosti za Grad Senj i to:

 • Dječji vrtić Travica,
 • Osnovna škola S.S. Kranjčevića i sve područne škole,
 • Srednja škola P. R. Vitezovića,
 • Gradska knjižnica Senj,
 • Gradski muzej Senj i tvrđava Nehaj za dio koji nije u zakupu,
 • Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajeva Senj,
 • Dom zdravlja i područne ambulante u Sv. Jurju, Jablancu i Krasnu,
 • Sportski objekti i dječja igrališta u vlasništvu Grada,
 • Vatrogasni domovi,
 • Sakralni objekti: katedrala, crkve kapelice, sakralna baština i župni stanovi,
 • Gradsko groblje i mjesna groblja,
 • Centar za socijalnu skrb,
 • Udruge građana koje promiču kulturne, sportske i humanitarne aktivnosti,
 • Udruge proizašle iz Domovinskog rata.

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade, na zahtjev vlasnika ili korisnika nekretnine u cijelosti se mogu osloboditi:

 

 • vlasnici i najmoprimci za stanove u kojima stanuju pod uvjetom da ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ili plaćaju zaštićenu najamninu
 • vlasnici ili korisnici nekretnina – stambenom prostoru, koje se ne mogu koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama, koje su nastale uslijed elementarne nepogode ili druge nezgode, ukoliko je nastala šteta veća od 70 % uporabljivosti njene korisne površine, dok oštećenja ne budu otklonjena.
 • vlasnik ili korisnik stambenog prostora hrvatski ratni vojni  invalid  iz  Domovinskog  rata  i  članovi uže  obitelji  poginulog, zatočenog  ili  nestalog  hrvatskog  branitelja  iz  Domovinskog  rata,  određeni  u  suglasju sa Zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

Obveznik  plaćanja  komunalne  naknade  iz  stavaka  1. i  2. ovog članka,  dužan  je  prilikom podnošenja zahtjeva za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka.

 

Rješenje o oslobađanju donosi nadležno upravno tijelo Grada Senja.

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Prema Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Senja br.1/19) i Odluci o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Senja br.3/23) utvrđenoj u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili rekonstruira građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor.

 

Iznos komunalnog doprinosa:

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada, kojim se financira i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Komunalni doprinos sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06135/10 i 55/12), u svezi s odredbom članka 9. Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN br. 90/10111/10 i 55/12) obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine te vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj.

 

Uzimajući u obzir uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj zona u Gradu Senju, određuju se zone za obračun komunalnog doprinosa na području Grada Senja, a kako slijedi:

 

I. ZONA obuhvaća Gradsko područje Grada Senja (gradska jezgra, Mundarićevac, Lopica, Varoš, Ćopićevo naselje, Stolačko naselje, Trbušnjak), Bunica, Bilićevica, Pijavica, Sv. Jelena, Sv. Juraj, Spasovac, Ujča, Kalić, Grabova, Zakosa, Rača, Žrnovnic

II. ZONA obuhvaća naselja: Planikovac, Lukovo, Donja Klada, Donji Starigrad, Josinovac, Stinica, Jablanac, Prizna

III. ZONA obuhvaća naselja: Zavratnica, Staze, Dundovići, Mršići, Šegote

IV. ZONA obuhvaća naselja: Smokvica, Seline Lukovačke, Ažić Lokva, Gornja Klada, Gornji Starigrad, Modrići, Vlaka, Živi Bunari i ostala naselja smještena između državne ceste D8 i obale mora, koja nisu obuhvaćena I., II i III zonom.

V. ZONA obuhvaća naselja Krivi Put, Krasno, Senjska Draga, Vratnik, Melnice, Crni Kal i ostala naselja koja nisu obuhvaćena I, II, III i IV zonom

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi kako slijedi:

 • ZONA – 11,15 EUR/ HRK 84,00
 • ZONA – 9,03 EUR/ HRK 68,00
 • ZONA – 8,49 EUR/ HRK 64,00
 • ZONA – 5,31 EUR/ HRK 40,00
 • ZONA – 2,65 EUR/ HRK 20,00

 

Komunalni doprinos plaća se odjednom, a na temelju pisanog zahtjeva obveznika može se odobriti i obročno plaćanje. Zahtjev za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, obveznik može podnijeti najkasnije do isteka roka za žalbu na doneseno Rješenje.

NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

Naknada za uređenje voda je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, a koristi se za financiranje upravljanja vodnim sustavom.

 

Naknada za uređenje voda je obveza utemeljena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva   ( NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  66/19)  Uredbi o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 108/13) te Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10, 126/13 ), a obračunava se i plaća na području cijele države.

 

Odgovornost za upravljanje vodama i javnim vodnim dobrom, zaštitnim i hidromelioracijskim vodnim građevinama u Republici Hrvatskoj, povjerena je Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. U okviru Hrvatskih voda grad Rijeka spada pod Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, u područje mali sliv “Kvarnersko primorje i otoci”.

Obveznici plaćanja naknade za uređenje voda su vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, odnosno naknadu za uređenje voda plaćaju i svi obveznici plaćanja komunalne naknade. Naknada za uređenje voda za zemljište i druge nekretnine obračunava se i plaća prema jedinici površine (m2).

 

Sredstva prikupljena od naknade za uređenje voda namijenjena su za:

 

 • financiranje upravljanja lokalnim vodama,
 • redovno, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
 • zaštitu od štetnog djelovanja voda,
 • financiranje održavanja melioracijskog sustava.

 

Naknada se obračunava u Gradu Senju, Jedinstveni upravni odjel, a plaća se putem objedinjenog računa za komunalnu naknadu.

POREZ NA POTROŠNJU
POREZNI ​OBVEZNIK

Pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge

 

POREZNA OSNOVICA / PRED​​​MET OPOREZIVANJA

Prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima. Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića) prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

 

STOPA​ / IZNOS

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

 

Odluka o gradskim porezima   Grada Senja   (NN 154/22 ).

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim porezima  (NN 115/16, 101/17, 114/22   te Odlukom o gradskim porezima   Grada Senja   (NN 154/22 ).

 

Porez na kuće za odmor na cijelom području Grada Senja plaća se u visini od 1,99 eura/m2 korisne površine kuće za odmor, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Senja.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

 

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima.

 

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor je Grad Senj – Jedinstveni upravni odjel.

 

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Javnom površinom smatraju se ulice, trgovi, zelene površine i sl. površine. Visina poreza za korištenje javnih površina ovisi o zoni i razdoblju korištenja istih.

Visina poreza za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljske terase utvrđuje se po m2 godišnje zauzete javne površine i iznosi.

 

DJELATNOST ZONA A ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Ugostiteljska 50,00 € 44,00 € 22,00 € 13,50 €

 

Visina poreza za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljske terase u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine utvrđuje se po m2 mjesečno zauzete javne površine i iznosi:

 

DJELATNOST ZONA A ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Ugostiteljska 7,20 € 6,25 € 3,15 € 1,90 €

 

ZONA A – Senj s lokacijama Obala kralja Zvonimira, Obala dr. Franje Tuđmana, Pavlinski trg, Frankopanski trg, Potok, Križ te Sveti Juraj ispod magistrale DC8

ZONA 1 – ostali dijelovi grada koji nisu obuhvaćeni Zonom A

ZONA 2 – Sveti Juraj iznad magistrale DC8 te ostala mjesta u priobalnom području Grada

ZONA 3 – Krasno, Vratnik, Krivi Put, Crni Kal.

 

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza za korištenje javnih površina je Grad Senj – Jedinstveni upravni odjel.

 

Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22),  Odluka o porezima Grada Senja NN 154/2022

PRIREZ POREZU NA DOHODAK
POREZNI OBVEZNIK

Obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može svojom odlukom propisati plaćanje prireza porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak u Gradu Senju plaća se po stopi od 10 %.

Odluka o porezima Grada Senja NN 154/2022

SPOMENIČKA RENTA

Spomenička renta plaća se temeljem zakona Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) te čl.6. Odluke o visini spomeničke rente („Službeni glasnik“ Grada Senja br. 10/11, 5/16)

 

Spomenička renta plaća se po m2 ovisno o djelatnosti

 

Na području Grada Senja spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima kojima je rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra i kulturno-povijesne cjeline, a sukladno Odluci o visini spomeničke rente.

Prihod prikupljene spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Grad Senj Jedinstveni upravni odjel Grada Senja.

Obveznik plaćanja spomeničke rente dužan je istu platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Obveznici spomeničke rente moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

 

KONCESIJE I KONCESIJSKA ODOBRENJA

Koncesije i koncesijska odobrenja

 

Postupak davanja koncesije

Koncesije na pomorskom dobru regulirane su Zakonom o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12 i 107/20), Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04,141/0638/09 i 123/11, 56/16 i 98/19), a postupak je detaljnije uređen Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04101/0439/0663/08125/10102/11 i 83/12 i 10/17).

O dodjeli koncesija odlučuje Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru, kojeg imenuje Gradsko vijeće.

 

Postupak davanja koncesijskih odobrenja

Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (Narodne
novine 36/0463/08133/13 i 63/14) propisan je postupak davanja koncesijskih odobrenja, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Planom upravljanja pomorskim dobrom, kojeg na godišnjoj razini donosi gradonačelnik, utvrđen je popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, koje se mogu obavljati na području Grada Senja, te uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti.

O dodjeli koncesijskih odobrenja odlučuje Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, kojeg imenuje Gradsko vijeće, a sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

 • tri predstavnika grada na čijem se području osniva Vijeće,
 • predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva,
 • predstavnik lučke kapetanije.

 

Skip to content