STATUT GRADA

>>Statut Grada Senja (23.06.2009.,PDF_minPDF)
>>Statut Grada Senja – pročišćeni tekst (10.09.2013., PDF_minPDF)
>>Statut Grada Senja – pročišćeni tekst (16.03.2018., PDF_minPDF)

 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD SENJ

G R A D S K O    V I J E Ć E

 

Grb_grada_proziran_125

S T A T U T

 

 

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 42.b Statuta Grada Senja, te članka 11. Izmjene i dopune Statuta Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja»  br. 2/18) Odbor za Statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Senja na 12. sjednici, održanoj 16. ožujka 2018. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Senja.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Senja obuhvaća Statut Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja» br. 6/09, Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja koja je objavljena u «Službenom glasniku Grada Senja» br. 2/13,  Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja koja je objavljena u «Službenom glasniku Grada Senja» broj 6/13, pročišćeni tekst Statuta Grada Senja koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Senja“ broj 10/13, Izmjene i dopune Statuta Grada Senja koje su objavljene u «Službenom glasniku Grada Senja» broj 6/14, Izmjene i dopune Statuta Grada Senja koje su objavljene u «Službenom glasniku Grada Senja» broj 10/17, Izmjene i dopune Statuta Grada Senja koje su objavljene u «Službenom glasniku Grada Senja» broj 11/17, Izmjene i dopune Statuta Grada Senja koje su objavljene u «Službenom glasniku Grada Senja» broj 2/18, u kojima je naznačeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

 

KLASA: 012-03/18-01/02
URBROJ: 2125-03/02-18-1
Senj, 16. ožujka 2018.

 

Predsjednica Odbora za Statut, poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Senja:
Rosanda Bilović, prof.

 

 

S  T  A  T  U  T
G r a d a   S e n j a
(pročišćeni tekst)

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Senja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog  djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje sa drugim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Senja.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji maju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Grad Senj je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

 

Naziv jedinice lokalne samouprave je Grad Senj. Sjedište Grada Senja je u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Grad Senj je pravna osoba.

Članak 4.

 

Grad Senj obuhvaća područje naselja:

 

SENJ s dijelovima naselja: Mundaričevac, Lopica, Varoš, Čopićevo naselje, Stolačko

 naselje, Trbušnjak,

SENJSKA DRAGA s dijelovima naselja: Donji Lopci, Gornji Lopci, Majorija,

Matešići, Sveti Križ i Tukanići,

ALAN s dijelovima naselja: Butković Dolac, Cigići, Rupa, Vrtlina, Vukelići i Zamalići,

BILJEVINE s dijelovima naselja: Burnjak, Gromile, Lopci, Lopci-Briza, Nekići,

Osredak, Rakite, Samaržije, Šimunovići, Tuževac i Turinski Krč,

BUNICA

SVETA JELENA

PIJAVICA s dijelom naselja Bilićevica,

CRNI KAL s dijelovima naselja: Đomine i Lisina,

JABLANAC s dijelovima naselja: Baričević Podi, Donji Bileni, Gornji Bileni,

Dragičević Podi, Dušikrava, Grabarje, Jezero, Kantari, Lužina, Mijatovići, Nova Pošta, Rakovica, Rupčići, Smokrović Gaj, Štokić Podi, Turkešići, Vranjak, Zavratnica, Borovački Pod i Maslenica,

KLADA s dijelovima naselja: Donja Klada, Gornja Klada, Donji Legci, Gornji Legci i Zavižan,

KRASNO s dijelovima naselja: Anići, Devčići, Dujmišići, Glavaši, Ivetići, Kula, Lemić  Dolac, Modrići, Panjinovići, Polje, Samaržije i Vukelići,

KRIVI PUT sa dijelovima naselja: Gorica, Katići, Longovac, Nikolići, Provozi,

Prpići, Šašina, Šojatski Dolac, Špinčići i Zekanovići,

LUKOVO s dijelovima naselja: Ažić Lokva, Dragičević Dolac, Markovac, Panos, Rogić Dolina, Seline, Trnovac, Biluća i Zagon

MELNICE

MRZLI DOL s dijelovima naselja: Blaževići, Iličići, Pavići i Rusova Draga,

PODBILO s dijelovima naselja: Cupići, Matić Gaj, Murtići, Panjići, Plemići, Šimerići,

Šolići, Tomići i Žuljevići,

PRIZNA s dijelovima naselja: Bačvica, Banovača, Brina, Čačići, Gradina, Guste

Zidine, Jovanovići, Kalić, Karaula, Kovači, Lomivrat, Marama, Marinci,   

 Oršulići, Panžinac, Prpić Lug, Selina, Starčević Pod, Sveti Ivan i Podić,

STARIGRAD s dijelovima naselja: Bralići, Devčići, Ivanča, Legci, Modrići i Rogići,

STINICA sa dijelovima naselja: Bačić Draga, Balenska Draga, Čakljevac, Dolac, Donja

Stinica, Dundović Potkuki, Jadrelina Draga, Josinovac, Jurkuša, Klenove

Zidine, Male Brisnice, Matovići, Mršići, Panos, Pavići, Pejice, Staze, Vicići,       

Vlaka, Vodnići, Živi Bunari,

STOLAC s dijelovima naselja: Batinovica, Jakovljevići, Krč, Liskovac, Ljubežine,  Mali Stolac, Rončević Dolac, Veliki Stolac i Žukalj,

SVETI JURAJ s dijelovima naselja: Guslice, Južno naselje, Kalić, Novo naselje,

Otinja, Varoš, Planikovac, Spasovac, Turine, Zakosa, Grabova i         

Hrmotine,

VELIKE BRISNICE s dijelovima naselja Kirini,

VELJUN PRIMORSKI s dijelovima naselja: Burići, Donji Veljun, Francikovac, Gornji Veljun, Rončevići, Serdari i Brezica,

VOLARICE s dijelovima naselja: Oltari, Babić Dolac, Babić Selo, Bilopolje, Bobovište, Glavaši, Glavaški Krč, Krstače, Mali Hrastovac, Markovići, Matešić Pod, Orije, Pandore, Razbojište, Skorupov Dolac, Šarinac, Šopinica, Tomaić Draga, Tvrdi Dolac, Veliki Hrastovac, Volarice, Žuninac, Donja Smokvica, Gornja Smokvica, Žrnovnica, Duboka, Klenove Seline, Kamenica i Rača,

VRATARUŠA s dijelovima naselja: Klarićevac, Klenova Kosa, Kopovina, Kosova

Buljina, Lisica, Murva, Prpić Gaj, Sibinj Krivoputski, Sovići, Sušanj,  Zagreben, Batina,

VRATNIK s dijelom naselja Stubalj,

VRZIĆI

Članak 5.

 

Područje Grada Senja utvrđeno je Zakonom, a granice područja idu rubnim granicama katastarskih općina Krivi Put, Melnice, Krasno, Stinica, Jablanac, Prizna, Starigrad, Klada, Sveti Juraj, Senj i dijelovima katastarskih općina Hrvatsko polje i Krmpote. Gradsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje granice Grada Senja.

Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u zakonu.

 

Članak 6.

 

Grad Senj ima grb i zastavu.

Grb Grada Senj, je povijesni grb s likom Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja. Grb ima oblik štita s tri šiljka tupa krovasta oblika u gornjem dijelu i dva utora violinskog oblika sa strane.

U štitu je na plavom polju lik sv. Jurja na konju u zlatnoj boji, kako kopljem ubija zmaja koji je zelene boje. Iza sv. Jurja je u crvenoj boji stilizacija tvrđave Nehaj i hrvatskog grba s pet kvadratića.

Zastava Grada Senja sastoji se od tri boje: crvene, plave i zelene. U sredini zastave na obje strane nalazi se grb Grada Senja.

Uporaba grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 7.

 

Dan Grada Senja je 23. travnja blagdan Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja i obilježava se svečano.

 

Članak 8.

 

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Senja, a poglavito za osobite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, obrazovanja, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Članak 9.

 

Vrste javnih priznanja, uvjeti i kriteriji za njihovu dodjelu utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Pored javnih priznanja Grad Senj dodjeljuje i slijedeće nagrade:

-          nagrade sportašima i klubovima za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i europskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na području športa

-          nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za postignut odličan uspjeh tijekom školovanja

-          nagrade za javna priznanja Grada Senja.

 

Članak 10.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Senj uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Grad Senj može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu u smislu stavka 3. ovog članka potpisuje se posebna povelja koju u ime Grada Senja potpisuje Gradonačelnik sukladno odluci Gradskog vijeća.

Kada Grad Senj procijeni da postoji trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.

Grad Senj može zajedno s drugim gradovima osnovati nacionalnu udrugu gradova.

Odluku o osnivanju, odnosno pristupanju nacionalnoj udruzi gradova donosi Gradsko vijeće.

 

Članak 11.

 

Grad Senj u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime grada mogu podnositi Gradsko vijeće i Gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem vijećnika i zastupnika.

 

 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

 

Članak 12.

 

Grad Senj u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni drugim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 

 

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalno gospodarstvo,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu i civilnu zaštitu,

12. promet na svom području,

13. druge poslove sukladno posebnim zakonima.

 

 

Grad Senj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 13.

 

Grad Senj može povjeriti mjesnoj samoupravi obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način i visina osiguranja sredstava, nadzor i kontrola izvršenja povjerenih poslova.

 

 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 14.

 

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana (u daljnjem tekstu: zbor građana), podnošenjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

1. Referendum

Članak 15.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

 

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovoga Statuta, dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada Senja, te većina vijeća mjesnih odbora na području Grada.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga»

Članak 16.

Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Senju ili 2/3 članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika predložilo 2/3 vijećnika Odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 17.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Članak 18.

 

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

 

Članak 19.

 

Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

 

Članak 20.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma, kao i potrebna financijska sredstva koja se osiguravaju u proračunu Grada.

 

Od dana objave Odluke o raspisivanju referenduma u «Službenom glasniku Grada Senja» do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

 

Članak 21.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Senja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

 

Članak 22.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 15. stavka 1. ovoga Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 23.

 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti sukladno Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave.

 

2. Zbor građana

Članak 24.

 

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od  zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana, odnosno područja od kojih se traži mišljenje, te vrijeme u kojem treba mišljenje dostaviti.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.

 

Članak 25.

 

Mjesni zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 26.

 

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 27.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Senja i na rad upravnih tijela Grada Senja, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada ime se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Senja, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e- mail, kontakt obrascem na web stranicama i dr.)

 

IV. TIJELA GRADA

Članak 28.

 

Tijela Grada Senja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 

1. Gradsko vijeće

Članak 29.

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće Grada Senja bira se neposrednim  glasovanjem građana na način određen zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju slijedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.

 

Članak 30.a

  Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

 

Ukoliko se na način propisan stavkom 1. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

 

Članak 31.

 

Gradsko vijeće:

-        donosi Statut Grada,

-        donosi Poslovnik o radu,

-        donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

-        donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-        donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-        donosi odluku o privremenom financiranju

-        nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,

-  odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju  imovinom većom od vrijednosti utvrđenim člankom 46. stavak. 1. alineja 22. ovog Statuta

-        donosi odluku o promjeni granice Grada Senja

-        uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-        donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-        donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti grada, te odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna,

-        donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada kao i njihove izmjene i dopune,

-        osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

-        daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju tih ustanova nije drugačije propisano,

-        donosi odluku o zaduživanju Grada u skladu s posebnim zakonom,

-        donosi odluku o suglasnosti na zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova čiji je osnivač Grad,

-        donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-        razmatra i odlučuje o polugodišnjim izvješćima o radu gradonačelnika,

-        razmatra i odlučuje o izvješću o pojedinim pitanjima iz djelokruga gradonačelnika,

-        raspisuje lokalni referendum sukladno Zakonu,

-        raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegova zamjenika sukladno Zakonu,

    raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

-        bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-        osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

-        odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnim zakonima,

-        odlučuje o pokroviteljstvu,

-        donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-        donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Senj. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

 

Članak 32.

 

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika.

Statut Grada, Poslovnik, Proračun i Godišnji obračun proračuna Grada donose se većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom iz stavka 2. ovog članka.

 

 

Članak 33.

 

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Grada Senja kao jedinice lokalne samouprave.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

 

Članak 34.

 

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća.

 

Članak 35.

 

Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće, javnim glasovanjem.

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 36.

 

Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz reda svojih članova na prijedlog predstavničke većine, odnosno manjine, a po postupku određenom poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 37.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

1. zastupa Gradsko vijeće,

2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

3. predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

5. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. usklađuje rad radnih tijela,

7. potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

8. brine se o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

9. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od donošenja, te bez odgode gradonačelniku

  1. brine o zaštiti prava vijećnika
  2. održava red na sjednici  Gradskog vijeća
  3. brine o javnosti rada Gradskog vijeća

13. obavlja druge poslove određene zakonom i poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 37.a

 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u slijedećim slučajevima:

1. ako podnese ostavku, koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisnim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

 

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 37. b

 

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave pisane obavijesti predsjedniku Vijeća.

Vijećnika kojem mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima.

Članak 38.

 

Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik.

 

Članak 39.

 

Vijećnik ima prava i dužnosti:

1.  sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

3. predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

5. postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika,

6. prihvatiti izbor za člana radnog tijela,

  7.  uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

 

 

1. Radna tijela

 

Članak 40.

 

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju temeljem ovog Statuta ili zakona.

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav i djelokrug i način rada.

Gradsko vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela.

 

Članak 40.a

         U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Senja, Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Senja, kao savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Senja uređuju se posebnom odlukom.

 

Članak 41.

 

Gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici osniva:

 

1. Odbor za izbor i imenovanje

2. Odbor za statut, poslovnik i propise

3. Mandatnu komisiju

 

Članak 42.a

 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

 

-     izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

-     imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,

-     propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,

 

Članak 42.b

                     Odbor za Statut, Poslovnik i propise :

 

-     predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

-     predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

-     razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću,

-     obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 42.c

Mandatna komisija:

 

-     na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-     obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-     obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-     obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

 

Članak 43.

 

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Senja podrobnije se uređuju organiziranje rada sjednica radnih tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

 

2. Gradonačelnik

 

Članak 44.

 

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

 

Članak 45.

 

Mandat Gradonačelnika traje četiri godine a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Iznimno od odredbe  stavka 1. ovog članka nositelj izvršne vlasti u Gradu Senju je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.

 

Članak 46.

 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

 

-     priprema prijedloge općih akata,

-   izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-   usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi u Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,

-   upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-   odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, Statutom Grada posebnim propisima,

-     upravlja prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

-     upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-     donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-     imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-     imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-     utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-     utvrđuje prijedloge za izradu prostornih planova kao i za njihove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-     utvrđuje konačne prijedloge prostornih planova kao i prijedloge za njihovu izmjenu i dopunu,

-     nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-     daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-     obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-     zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim odlukama,

-     daje punomoći za zastupanje,

-     daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga, organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-   imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Senj, trgovačkih društava u kojima Grad Senj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Senj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

-   obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

-  odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u gradskom proračunu i provedeno u skladu sa zakonom

-  daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijene komunalnih usluga

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture

- nadzire organiziranje zaštite od požara na području Grada Senja i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 1. alinejom 22. ovoga članka odlučuje Gradsko vijeće.

Gradonačelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 20. ovog članka u prvom broju Službenog glasnika koji slijedi nakon donošenja odluke.

Članak 47.

 

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 48.

 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo

obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Članak 49.

 

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog za traženje izvješća može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 50.

 

Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Zamjenik Gradonačelnika pomaže Gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i odsutnosti.

Zamjenik Gradonačelnika po ovlaštenju Gradonačelnika obavlja poslove iz njegovog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik Gradonačelnika dužan je pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

 

Članak 51.

 

Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnog odjelu nadležnom za službeničke odnose o tome na koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom službeniku u upravnom tijelu.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

Pročelnik Upravnog odjela zadužen za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.»

 

Članak 52.

 

Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

 

1.  ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području Grada Senja, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

 

Ako Gradonačelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju izbori, a prije njihova održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 53.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 16. ovog Statuta.

 

 

V. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

 

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i poslova državne uprave prenijetih na njega ustrojavaju se upravna tijela.

Ustrojstvo  i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima iz stavka 1. ovog članka upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

 

Članak 55.

 

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 56.

 

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Senja i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 57.

 

Građanima i pravnim osobama omogućuje se podnošenje prigovora i pritužbi na rad upravnih tijela Gradske uprave, na nepravilan odnos zaposlenih u obraćanju radi ostvarivanja svojih prava.

Na prigovore i pritužbe čelnici Gradske uprave dužni su dati odgovor u roku od 30 dana.

 

VI. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

 

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Senj osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 59.

 

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Senj, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

 

Članak 60.

 

Grad Senj osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Senj može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Članak 61.

 

Gradonačelnik imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Senj ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

 

 

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 62.

 

Na području Grada Senja osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Senja u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 63.

 

Na području Grada Senja mjesni odbori su :

Mjesni odbor Senj Centar

Mjesni odbor Senj – Trbušnjak

Mjesni odbor Senj – Mundaričevac

Mjesni odbor Sveti Juraj

Mjesni odbor Oltari

Mjesni odbor Jablanac

Mjesni odbor Krasno

Mjesni odbor Krivi Put

Mjesni odbor Vratnik

Mjesni odbor Crni Kal – Vrzići

Mjesni odbor Bunica – Bilićevica

 

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće i prikazuju se na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio te odluke.

 

Članak 64.

 

Inicijativu i prijedlog za izdvajanje iz postojećih mjesnih odbora, osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja) ili za spajanje dva ili više mjesnih odbora može dati najmanje 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, natpolovična većina vijećnika, te Gradonačelnik.

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Prijedlog sadrži podatke o:

-   podnositelju inicijative, odnosno predlagaču,

-   imenu Mjesnog odbora,

- području i granicama novog mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže cijepanjem osnovanog mjesnog odbora, ili spajanjem dva ili više osnovanih mjesnih odbora i

- sjedištu mjesnog odbora, te

- zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 65.

 

Gradonačelnik u roku od 15 dana utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko prijedlog nije podnesen na način i po postupku  utvrđenom zakonom i ovim Statutom zatražit će dopunu prijedloga u roku od 15 dana.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik će uputiti Gradskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 66.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja Mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 45 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana.

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Grad Senj dužan je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 67.

 

Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika Mjesnog odbora i to tako da Vijeće mjesnog odbora ima:

 

- 5 članova u Mjesnim odborima koji imaju do 500 stanovnika,

- 7 članova u Mjesnim odborima koji imaju preko 500 – 2000 stanovnika,

- 9 članova u Mjesnim odborima koji imaju preko 2000 stanovnika.

 

Broj stanovnika se utvrđuje prema posljednjem obavljenom popisu.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članak 68.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi Program rada i Izvješće o radu Mjesnog odbora,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila Mjesnog odbora,

- donosi Poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

- saziva zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih Mjesnom odboru u Proračunu Grada Senja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje Mjesnih odbora na njegovom području,

- surađuje s drugim Mjesnim odborima na području Grada Senja,

- surađuje s udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane Mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Članak 69.

 

Program rada Mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Članak 70.

 

Sredstva za rad Vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada. U Proračunu Grada osiguravaju se Mjesnom odboru i sredstva za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ako Grad obavljanje takvih poslova u skladu sa zakonom prenese u nadležnost Mjesnog odbora.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za Mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 71.

 

Stručne i administrativne poslove za Mjesne odbore obavljaju gradska tijela uprave na način uređen odlukom Gradskog vijeća.

 

 

Članak 72.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

 

Članak 73.

 

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja Mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća,

- surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za rad Mjesnog odbora,

- vodi sazvane zborove građana,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Senja.

 

Članak 74.

 

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad Vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada.

 

Članak 75.

 

Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

 

-  prisustvovati sjednicama Vijeća mjesnog odbora,

- predlagati Vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća mjesnog odbora,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće mjesnog odbora,

- član Vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

 

Članak 76.

 

Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA SENJA

 

Članak 77.

 

Sve nepokretne i pokretne stvari koje pripadaju Gradu kao i prava i obveze Grada čine imovinu Grada.

 

Članak 78.

 

Imovinom Grada i njegovim prihodima i rashodima upravljaju i raspolažu Gradonačelnik i Gradsko vijeće postupajući po načelima dobrog gospodarenja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

 

Članak 79.

 

Grad Senj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

 

Prihodi Grada Senja su osobito:

 

1. gradski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

2. prihodi od imovine u vlasništvu Grada i imovinskih prava;

3. prihod od trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udjele i dionice i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada;

4. naknada za koncesije,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Senj u skladu sa zakonom;

6. udio u zajedničkom porezu,

7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8. prihodi od prodaje nefinancijske imovine;

9. primici od financijske imovine i zaduživanja i

10. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 80.

 

Temeljni financijski akt Grada Senja je proračun.

Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi Prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ako se proračun za slijedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanom zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 81.

 

Proračun Grada Senja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za računsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Računska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 82.

 

Ukoliko se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

 

Članak 83.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka i pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Uravnoteženje Proračuna provodi se Izmjenama i dopunama Proračuna po postupku propisanom za donošenje Proračuna.

 

Članak 84.

 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće Grada Senja.

Gradsko vijeće donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i godišnji obračun Proračuna u skladu s posebnim zakonima.

 

Članak 85.

 

Grad Senj može davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje ustanovama čiji je osnivač i pravnim osobama koje su u većinskom vlasništvu Grada razmjerno udjelu u njezinom vlasništvu.

Odluku o davanju suglasnosti, odnosno suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik Grada Senja, sukladno posebnim zakonima i aktima Grada Senja.

 

IX. AKTI GRADA

Članak 86.

 

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju Proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim slučajevima.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojim se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već pokrenuti upravni spor.

Članak 87.

 

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća, rješenja, upute i druge akte u skladu sa zakonom i odlukama Gradskog vijeća.

 

Članak 88.

 

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

Članak 89.

 

Upravna tijela Grada u izvršavanju zakona i drugih općih akata donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, (upravne stvari)

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Pri donošenju akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Grada.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv pojedinačnog akta upravnih tijela Grada može se pokrenuti upravni spor.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

 

Članak 90.

 

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 91.

 

Opći akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Senja”.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog  osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

 

X. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

 

Članak 92.

 

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

 

Članak 93.

 

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela osigurava se:

1. javnim održavanjem sjednica,

2. izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata u “Službenom glasniku Grada Senja” i na web stranicama Grada Senja;

4. održavanjem konferencija za medije;

5. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

Članak 94.

 

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.

 

 

XI. DONOŠENJE STATUTA GRADA

 

Članak 95.

 

Postupak za promjenu Statuta Grada pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

 

Promjenu Statuta Grada može predložiti Gradonačelnik, radno tijelo i četvrtina članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće većinom glasova svih članova odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Između prethodne rasprave o prijedlogu za promjenu Statuta i odlučivanja o Statutu mora proći najmanje mjesec dana.

Gradsko vijeće može odlučiti da se o prijedlogu za promjenu Statuta prije utvrđivanja konačnog prijedloga provede javna rasprava.

 

Članak 96.

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise može predložiti promjene Statuta radi usklađivanja Statuta sa zakonom bez prethodne rasprave.

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 97.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Senja i zakona uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do usklađivanja općih akata Grada Senja sa ovim Statutom primjenjivat će se važeći opći akti u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa Statutom, odnosno sa zakonom.

U slučaju da je odredba općeg akta suprotna odredbi zakona ili Statuta Grada Senja primijenit će se direktno odgovarajuća zakonska odredba, odnosno odredba Statuta.

 

Članak 98.

 

Odredbe članaka 5. stav.1, članka 20. stav. 2. i 3., članka 22. toč.9, članka 28. stav. 1. al. 20., članka 37.b i članka 42.c stavka 1. al.3. stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 37.a stavak 2 stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.