Javnost rada Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Građani i predstavnici medija mogu pratiti rad sjednica Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice. S obzirom na važeće protuepidemijske mjere vezane uz pojavu bolest Covid-19 te veličinu prostora u kojem se održava sjednica Gradskog vijeća broj osoba koje mogu biti nazočne na sjednici Gradskog vijeća je ograničen na 15. Razmještaj osoba unutar prostora određuje neposredno na sjednici službenik zadužen za obavljanje poslova Gradskog vijeća.

Ako je broj osoba koje žele pratiti rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta u gradskoj vijećnici, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, vodeći pri tome računa o redoslijedu prijavljivanja te da broj posjetitelja ukupno ne prelazi 15.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Senja osigurava se javnim održavanjem sjednica, izravnim prijenosom sjednica putem audio i vizualnih medija ili Interneta, objavljivanjem općih akata u Službenom glasniku Grada Senja i na web stranicama Grada Senja te održavanjem konferencija za medije odnosno izvještavanjem u tisku, internetskim portalima, društvenim mrežama i drugim medijima.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druge medije, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

Najava održavanja sjednice Gradskog vijeća i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Grada Senja.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti, kao i oni podatci objava kojih bi bila protivna propisima o zaštiti osobnih podataka.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA