IZBORI

 

>>Rješenje o određivanju biračkog mjesta Grad Senj (16.04.2023., pdf)

________________________________________________________

 

>> RJEŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA SENJA
(31.03.2023., pdf)

 

________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO I OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA
Grad Gospić, Senj, Novalju i Općinu Karlobag

Gospić, 03. travnja 2023. god.

O B A V I J E S T

 Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 30. ožujka 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Klasa:022-03/23-04/114; Urbroj:50301-21/32-23-2) i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Klasa:022-03/23-04/113; Urbroj:50301-21/32-23-2). Odluke su objavljene u Narodnim novinama broj 37/23, a stupaju na snagu dana 03. travnja 2023. godine.

Sukladno predmetnim Odlukama izbori će se održati u nedjelju, 07. svibnja 2023. godine.

Sjedište Gradskog i Općinskog izbornog povjerenstva za Grad Gospić, Senj, Novalju i Općinu Karlobag nalazi se u zgradi Kulturno informativnog centra Gospić (KIC), Budačka ulica 12, 53000 Gospić, I kat prostor konferencijske sale.

Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina kao i očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća ili predstavnike nacionalnih manjina za sve navedene gradove i općine  moraju prispjeti nadležnom povjerenstvu u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu predmetnih odluka zaključno do 15.04.2023. godine, a  zaprimaju se na adresi:

Budačka 12 53000 Gospić – Kulturno informativni centar Gospić (KIC)

Dežurstvo za zaprimanje kandidature organizira se u slijedećem rasporedu:

-          04. do 07. travnja 2023.  –od 09,00 do 15,00 sati,
-          08. do 10. travnja 2023. – od 09,00 do 13,00 sati,
-          11. do 13. travnja 2023. – od 09,00 do 15,00 sati,
-          14. travnja 2023.              – od 09,00 do 20,00 sati,
-          15. travnja 2023.              – od 09,00 do 24,00 sata.

Radi dogovora u vezi predaje lista kandidata i ovjere Izjava molimo obavezno prethodno se telefonski najaviti na slijedeće broje:

-          Ana Vukić,dipl.iur. – predsjednik povjerenstva             098/137 – 4244,
-          Andrijana Miloš,dipl.iur. – zamjenik predsjednika       091/152 –2977,
-          Katarina Borčić, član                                                              099/575 – 7664

Svi potrebi obrasci i obvezne upute mogu se preuzeti na stranicama Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr

 

GRADSKO I OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA GRAD GOSPIĆ, SENJ, NOVALJU I OPĆINU KARLOBAG
Predsjednica: Ana Vukić,dipl.iur.

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA