PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. 
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

 

Službenik za informiranje: Mislav Bilović
Zamjenica službenika za informiranje: Ines Žarković

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Gradu Senju:

Pisanim putem na adresu: GRAD SENJ, Jedinstveni upravni odjel, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj

Putem elektroničke pošte: mislav.bilovic@senj.hr
Telefonom na broj:  +385 (0)53/881-162

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Grad Senj je obvezan omogućiti pristup informacijama  na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Grad Senj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

 

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

U postupku ostvarivanju prava na pristup informacijama često se postavljaju pitanja vezana uz pravo na pristup informacijama, upravni postupak te lokalnu i regionalnu područnu samoupravu. Slijede najčešća pitanja i odgovori iz navedenih područja:

 

Pravo na pristup informacijama

https://pristupinfo.hr/cesta-pitanja/

 

Upravni postupak

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/cesta-pitanja-i-odgovori-22407/opci-upravni-postupak-zup-22428/22428

 

Lokalna uprava i samouprava

https://uprava.gov.hr/sustav-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave/12855

 

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF_minPDF)

 

 

Skip to content