ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Grad Senj prikuplja i obrađuje određene osobne podatke i vodi evidenciju obrade osobnih podataka u poslovne svrhe.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/218) osigurava se provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), a koja se u svim zemljama članicama EU primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

 

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je dokument donesen na razini EU s ciljem zaštite osobnih podataka građana, a odnosi se i na one poslovne subjekte izvan EU kada nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU.

Opća uredba o zaštiti podataka jamči:

– transparentnost: predstavlja pružanje informacija prilikom prikupljanja osobnih podataka;

– pristup podacima: imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ako se obrađuju, koji su to podaci i pristup istima te informacije o obradi;

– pravo na ispravak: imate pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka te pravo dopuniti nepotpune osobne podatke;

– brisanje („pravo na zaborav“): imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ako postoji zakonska obaveza ako se obrada temeljila na privoli, a povukli ste istu i sl.;

– pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama imate pravo zahtijevati da se obrada ograniči;

– pravo na prenosivost: imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;

– pravo na prigovor: imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;

– pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje): imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na vas odnose ili na sličan način značajno na vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna u Uredbom predviđenim slučajevima.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka za Grad Senj:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Mislav Bilović

Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj

telefon/fax: +385 (0)53/881-162 i (0)53/881-119

E-mail: mislav.bilovic@senj.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podatakazakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Službeniku za zaštitu podataka građani se mogu obratiti za pitanja u svezi obrade njihovih osobnih podataka u Gradu Senju, a što uključuje pravo:

  • na informacije o obradi osobnih podataka;
  • ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;
  • tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;
  • zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
  • prigovoriti na obradu osobnih podataka;
  • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima.

 

IZUZEĆE OD PRIMJENE  OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) se ne primjenjuje u slučajevima kaznenopravnih aktivnosti, poput sprečavanja kaznenih djela ili progona počinitelja kaznenih djela te u područjima izvan nadležnosti prava EU-a niti na obradu osobnih podataka koju fizičke osobe obavljaju u okviru isključivo osobne ili kućne aktivnosti.

 

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka koje prikuplja Grad Senj je pravna osoba. Sjedište Grada Senja je u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana br. 2

 

OSOBNI PODACI

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se pomoću tog podatka može identificirati, odnosno, svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć dodatnih identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati onda kada je osoba s time upoznata i kada postoji valjana zakonita osnova. Valjana osnova postoji u slučajevima:

– ako je dana privola za obradu podataka u jednu ili više posebnih svrha (npr.  radi uvrštenja u neki program vjernosti, potrošačke kartice),

– ako je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. obrada podataka prilikom prijave na natječaj za posao, stipendiju, podnošenje zahtjeva za ostvarivanje raznih prava, potpora, pomoći i drugo),

– ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza. (npr. slanje podataka o radnicima HZZO-u ili HZMO-u),

– ako je obrada nužna kako bi se zaštitili vaši ključni interesi ili interesi druge fizičke osobe (npr. otkrivanje od strane nadležnih tijela podataka jednog roditelja drugomu radi uzdržavanja djeteta),

– ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. (npr. službene ovlasti Državnog zavoda za statistiku),

– ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa nas kao voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako se radi o interesima ili temeljnim pravima i slobodama djeteta. (npr. legitimni interes vlasnika nekretnine da postavi sustav video nazora da bi spriječio realan rizik po njegovoj imovini).

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSJETLJIVIH PODATAKA

Osjetljivi podatci su posebna kategorija osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje, ili podataka o spolnom životu ili o seksualnoj orijentaciji pojedinca. Ti se podaci mogu prikupljati i obrađivati npr.:

– ako postoji izričita privola za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha,

– ako je obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja prava voditelja obrade ili prava na području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti,

– ako je obrada nužna za zaštitu životno važnih interesa ili životno važnih interesa drugog pojedinca ako fizički ili pravno niste u mogućnosti dati privolu,

– ako je obrada nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za potrebe suda,

– ako je obrada nužna za potrebe značajnog javnog interesa,

– ako je obrada nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada, procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama,

– ako je obrada nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja kao što je zaštita od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju ili osiguravanja visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova i medicinskih proizvoda.

 

PRISTUP OSOBNIM PODATCIMA

Grad Senj možete pitati posjeduje li Grad Senj osobne podatke koji se odnose na vas. Ako Grad Senj ima vaše osobne podatke, tada imate pravo na pristup tim podacima, imate pravo dobiti kopiju te sve važne dodatne informacije (poput razloga za obradom osobnih podataka, i sl.). Zahtjev za pristup podacima možete se uputiti službeniku za zaštitu podataka. Kad se zahtjev predaje elektroničkim putem ili ako se ne zatraži drukčije, tražene informacije će Grad Senj pružiti u uobičajenom elektroničkom obliku.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka ako ste mišljenja da je Grad Senj prilikom obrade podataka prekršio hrvatske zakone ili europske propise o zaštiti podataka. Prigovor možete uputiti nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr

 

>> ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

 

Skip to content