Gradsko vijeće

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koja donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, odnosno u okviru djelokruga jedinica lokalne  samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Statutom Grada Senja utvrđeno je da predstavničko tijelo Grada Senja ima 13 članova.

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA U MANDATU  2021.-2025.:

1. IVAN ANIĆ – (HDZ, HBS, HSS)

2. HRVOJE BEZJAK – (Kandidacijska lista grupe birača)

3. ROSANDA BILOVIĆ, prof. – (HDZ, HBS, HSS)

4. PREDRAG DEŠIĆ, mag. ing. pp. to. – (LIPO)

5. VEDRAN KATALINIĆ, mag.oec. – (HDZ, HBS, HSS)

6. VICE NEKIĆ, mag.ing.el. – (HDZ, HBS, HSS)

7. ŽELJKO NEKIĆ – (LIPO)

8. DEAN ORLIĆ, struč.spec.oec. – (SDP)

9. SANDRA ŠARIĆ SAMARŽIJA – (LIPO)

10. IGOR ŠIMUNOVIĆ – (HDZ, HBS, HSS)

11. JURAJ TOMLJANOVIĆ, struč.spec.inf. – (HDZ, HBS, HSS)

12. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ – (HDZ, HBS, HSS)

13. ROBERTA VRBAN MUJAKOVIĆ, bacc.admin.publ. – (HDZ, HBS, HSS)

 

DSC_4488

>> Poslovnik gradskog vijeća Grada Senja

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA