Gradsko vijeće

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koja donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, odnosno u okviru djelokruga jedinica lokalne  samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Statutom Grada Senja utvrđeno je da predstavničko tijelo Grada Senja ima 13 članova.

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA U MANDATU  2021.-2025.:

1. IVAN ANIĆ – (HDZ, HBS, HSS)

2. HRVOJE BEZJAK – (Kandidacijska lista grupe birača)

3. ROSANDA BILOVIĆ, prof. – (HDZ, HBS, HSS)

4. PREDRAG DEŠIĆ, mag. ing. pp. to. – (LIPO)

5. VEDRAN KATALINIĆ, mag.oec. – (HDZ, HBS, HSS)

6. VICE NEKIĆ, mag.ing.el. – (HDZ, HBS, HSS)

7. ŽELJKO NEKIĆ – (LIPO)

8. DEAN ORLIĆ, struč.spec.oec. – (SDP)

9. SANDRA ŠARIĆ SAMARŽIJA – (LIPO)

10. IGOR ŠIMUNOVIĆ – (HDZ, HBS, HSS)

11. JURAJ TOMLJANOVIĆ, struč.spec.inf. – (HDZ, HBS, HSS)

12. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ – (HDZ, HBS, HSS)

13. ROBERTA VRBAN MUJAKOVIĆ, bacc.admin.publ. – (HDZ, HBS, HSS)

 

DSC_4488

>> Poslovnik gradskog vijeća Grada Senja