JAVNA NABAVA

 

PROFIL NARUČITELJA

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Grad Senj je kao jedinica lokalne samouprave javni naručitelj.

Profil Grada Senja kao javnog naručitelja:

GRAD SENJ
Obala dr. Franje Tuđmana 2
53270 Senj
OIB Grada Senja: 61106276570
MB: 259847
Telefon naručitelja: 053 881 162
Glavna adresa naručitelja (URL): www.senj.hr
Kontakt adresa elektroničke pošte za postupke javne nabave: javna.nabava@senj.hr

_______________________________________________________________________________

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8,  člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16):

Grad Senj kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – Gradonačelnik Grada Senja te s njim povezane osobe u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

 


PRAVNI I ZAKONSKI OKVIR

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama, s obzirom da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

E-nabava je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.
Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom te se s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga koriste različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Nabava velike vrijednosti određena je europskim pragovima. Vrijednost EU pragova utvrđuje Uredbom Europska Komisija koja svake dvije godine ažurira financijske pragove, odnosno minimalne financijske iznose na koje se direktive EU primjenjuju.
Trenutno su u primjeni vrijednosti EU pragova donesene 1. siječnja 2020. godine.
Sve objave javne nabave velike vrijednosti moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, objaviti i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily.

Nabava male vrijednosti
Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kn, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kn objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Nabava ispod zakonskog praga provodi se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Službeni glasnik Grada Senja – Broj 5. (24.07.2017.,PDF_minPDF)

Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Službeni glasnik Grada Senja – broj 5. (21.10.2020.,PDF_min PDF)

_______________________________________________________________________________

PLAN NABAVE GRADA SENJA

2022.

         >> PLAN NABAVE GRADA SENJA ZA 2022.

1. Izmjene Plana nabave 2022.

2021.

        >> PLAN NABAVE GRADA SENJA ZA 2021.

Plan nabave 2021.-1. izmjena i dopuna

Plan nabave 2021.-2. izmjena i dopuna

Plan nabave 2021.-3. izmjena i dopuna

2020.

>>PLAN NABAVE GRADA SENJA ZA 2020.

Plan nabave 2020.-1. izmjena

Plan nabave 2020.- 2. izmjena

Plan nabave 2020.-3. izmjena

Plan nabave 2020. – 4. izmjena

 _______________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA GRADA SENJA

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Grad Senj Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (OGLASNIK).

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Grad Senj objavljuje i na ovom mjestu:
Registar ugovora Grad Senj

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Grada Senja do 31.12.2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16), (ažurirano 1. veljače 2017.,PDF_minPDF)

 Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 29. kolovoza 2016.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (2016.,PDF_minPDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi u skladu s člankom 21. Zakona o javnoj nabavi
(NN 90/11, 83/13, 143/13), (ažurirano 31. kolovoza 2015.,PDF_minPDF)

Registar bagatelne nabave Grada Senja

>> Registar bagatelne nabave Grada Senja

(ažurirano, 29.02.2016., PDF_min PDF)

>> Registar bagatelne nabave 01.01.2015.-31.12.2016.

(ažurirano s danom 31.12.2016., PDF_min PDF)

 _______________________________________________________________________________

ZELENA JAVNA NABAVA

Vlada Republike Hrvatske je 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine. Cilj ovog akcijskog plana je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu “zelenih” proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

_______________________________________________________________________________

Popis ugovora o poslovima koje je Grad Senj sklopio s fizičkim ili pravnim osobama

Registar_ugovora_2018.


 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA