OTVORENI PODACI GRADA SENJA

Otvoreni podaci Grada Senja – Asset lista

Grad Senj obvezan je temeljem članka 10. stavka 1. točke 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe, a za koje ne postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni. Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti Popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista), uz metapodatke i informacije o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, ograničen pristup i sl.).

Portal otvorenih podataka RH
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora: https://data.gov.hr/

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije.

NAPOMENA: Obveza korisnika je da pri uporabi informacija iz izbornika Otvoreni podaci postupa u skladu s odredbama Otvorene dozvole.

Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA