GRADONAČELNIK GRADA SENJA

Gradonačelnik zastupa Grad Senj i nositelj je izvršne vlasti Grada Senja. Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Senja u skladu sa zakonom. Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za zakonitost akata upravnog odjela Grada Senja.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.


 

Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum. – (mandatno razdoblje 2021. do 2025.)

 

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime:   Jurica Tomljanović
Datum i mjesto rođenja:  04.02.1967., Rijeka, Republika Hrvatska
Bračno stanje:  oženjen, otac dvoje djece

 

OBRAZOVANJE

– završen Šumarski fakultet u Zagrebu (diplomirao: 31.03.1989.g.) stečena VSS, diplomirani inženjer šumarstva
– završena srednja šumarska škola u Karlovcu (1983.g.), šumarski tehničar

 

DODATNO OBRAZOVANJE

– položen državni stručni ispit – ovlašteni inženjer šumarstva (Šumarska komora Zagreb)
– položen lovački ispit

 

RADNO ISKUSTVO

– Gradonačelnik Grada Senja
– Zamjenik gradonačelnika Grada Senja
– Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Voditelj UŠP – Senj od 1998.g.
– Uređivanje šuma od 1996.g. do 1998.g.
– Upravitelj šumarije Krasno od 1992.g. do 1996.g.
– Stručni suradnik od 1989.g. do 1992.g.
– u radnom odnosu od 15.04.1989.g. u Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb do danas

 

 POLITIČKA ISKUSTVA

– potpredsjednik ŽO HDZ-a Ličko – senjske županije od 2021.g.

– predsjednik GO HDZ-a Senj od 2020. g. do 2021. g.
– potpredsjednik GO HDZ-a Senj od 2012.g.
– član ŽO HDZ-a Ličko – senjske županije od 2005.g. do 2009.g.
– član GO HDZ-a Senj od 2004.g.
– gradski vijećnik HDZ-a Grada Senja u tri saziva od 2005.g. do 2016.g.
– član HDZ-a od 1998.g.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

– član Hrvatskog Šumarskog Društva ogranak Senj
– član Lovačkog društva „Jarebica“ Senj

 


Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja:

 • priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće odnosno daje mišljenje o prijedlozima koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • usmjerava i nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Senja, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Senja,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u gradskom proračunu i provedeno u skladu sa zakonom, Statutom te posebnim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Senja, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Senja,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Senja,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Senja,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Senja,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Senja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Senj, trgovačkih društava u kojima Grad Senj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Senj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Senju
 • utvrđuje konačne prijedloge prostornih planova lokalne razine,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada Senja, odlukama Gradskog vijeća i drugim odlukama,
 • daje punomoći za zastupanje,
 • organizira zaštitu od požara na području Grada Senja i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera,  a kada se proglasi velika nesreća preuzima rukovođenje,
 • podnosi Gradskom vijeću dva puta godišnje polugodišnja izvješća o svom radu, godišnje izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Senja, kao i druga izvješća sukladno zakonu, Statutu Grada Senja te posebnim propisima,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom, općim aktima Grada Senja ili drugim propisima.

KONTAKT

e-mail:  gradonacelnik@senj.hr
Tel: 053/881  162

 

 

Skip to content