ODLUKE I DRUGI AKTI

PLAN KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2023. GODINU (26.04.2023.,PDF_minPDF)

_________________________________________________________

VIII. IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU
(29.07.2022.,PDF_minPDF)

VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU
(18.07.2022.,PDF_minPDF)

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU
(28.06.2022.,PDF_minPDF)

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU
(07.06.2022.,PDF_minPDF)

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU
(02.05.2022.,PDF_minPDF) 

 

ODLUKE

>>Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika za 2023. godinu
>>Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja
>>Odluka o izmjenama Odluke o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika sa kriterijima raspodjele za 2022.godinu
>>
Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika sa kriterijima raspodjele za 2022. godinu
>>
Odluka o izmjenama Odluke o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika sa kriterijima raspodjele za 2021. godinu-23.8.2021.
>>Odluka o izmjenama Odluke o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika sa kriterijima raspodjele za 2021. godinu
>>Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika sa kriterijima raspodjele za 2021. godinu
>>Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika za 2020. godinu
>>Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele za 2019. godinu
>>Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika za 2019. godinu
>>Odluka o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika sa kriterijima raspodjele za 2018. godinu
>>Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava Proračuna Grada Senja za subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika za 2018. godinu


>>Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

>>ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Senja
>
>ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Senja

>>Odluka o započinjanju procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Senja

>>Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Senja (PDF_minPDF, 17,00 MB)
>>Odluka o gradskim porezima
 (PDF_minPDF, 1,81 MB)
>>Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima (PDF_minPDF, 311 KB)
>>Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF_minPDF, 1,70 MB)
>>Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti(PDF_minPDF, 336 KB)
>>Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF_minPDF, 492 KB)
>>Odluka o Savjetu mladih Grada Senja (PDF_minPDF, 2,60 MB)
>>Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća i članova Gradskog vijeća Grada Senja izabranih s liste grupe birača Grada Senja (PDF_minPDF, 1,21 MB)
>>Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području grada Senja (PDF_minPDF, 1,06 MB)
>>Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja (PDF_minPDF, 769 KB)
>>Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja (PDF_minPDF, 501 KB)
>>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti(PDF_minPDF, 388 KB)
>>Odluka o visini paušalnog poreza – Grad Senj (PDF_minPDF, 792 KB)

>>Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Senja za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2021. godinu


 

ZAKLJUČCI

Zaključak o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva za 2023. godinu – MO Krivi Put i MO Sveti Juraj (PDF_minPDF, 0,13 MB)

Zaključak o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva za 2023. godinu – MO Vratnik i MO Crni Kal-Vrzići (PDF_minPDF, 0,13 MB)

Zaključak o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Senja i obrazac dozvole (PDF_minPDF, 0,59 MB)

Zaključak o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva za 2022. godinu  (PDF_minPDF, 133 KB)

Zaključak o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Senja za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (PDF_minPDF, 703 KB)

Zaključak o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima poljoprivrednog gospodarstva za 2021. godinuZaključak o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima OPG-a za 2020. godinuZaključak o utvrđivanju cijene prijevoza vode nositeljima OPG-a za 2019. godinu

>>Zaključak o utvrđivanju cijena prijevoza vode nositeljima OPG-a (PDF_minPDF, 740 KB)

 


 

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA

 >>Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo (PDF_minPDF, 3.36 MB)
>>Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja (PDF_minPDF, 1.98 MB)
>>Opći uvjeti isporuke usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Senja (PDF_minPDF, 1.35 MB)


 

ELABORAT PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA PO ZONAMA GRADA SENJA

>>Elaborat procjene tržišne vrijednosti zemljišta po zonama Grada Senja (PDF_minPDF, 18.3 MB, 18.10.2019.)

 


 

PLANOVI I PROGRAMI

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA GRADA SENJA

Procjena rizika od velikih nesreća – Grad Senj (PDF_minPDF, 5.92 MB)
Pregledna karta rizika od poplava (PDF_minPDF, 6.64 MB)
Pregledna karta opasnosti od poplava (PDF_minPDF, 4.81 MB)
Plan djelovanja civilne zaštite- Grad Senj (PDF_minPDF, 1.44 MB)

_____________________________________________________________

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU U 2021. GODINI

Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2021.
(PDF_minPDF, 0,63 MB)

_____________________________________________________________

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU U 2020. GODINI

>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2020.
(PDF_minPDF, 1.6 MB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2020. – I. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 291 KB)

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU U 2019. GODINI

>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2019.
(PDF_minPDF, 1.2 MB)

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU U 2018. GODINI

>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2018.
(PDF_minPDF, 830 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – I. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 843 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – II. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 752 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – III. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 85,8 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – IV. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 732 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – V. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 735 KB)
>> Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstvo i promidžbu – VI. izmjene i dopune
(PDF_minPDF,  400 KB)
>> Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstvo i promidžbu – VII. izmjene i dopune

_____________________________________________________________

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA (2019-2021)

>>V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 3.02 MB)
>>
IV. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 3.25 MB)
>>
III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,67 MB)
>>
II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,59 MB)
>>
I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,57 MB)
>>
Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,97 MB)

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA (2018-2020)
>>Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2018. – 2020. godine
 (PDF_minPDF, 3,51 MB)
>>Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2018.- 2020. godine, I. izmjene i dopune (PDF_minPDF, 3,38 MB)

____________________________________________________________

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2022. GODINU
>>Program javnih potreba Grada Senja za 2022. g. (PDF_minPDF, 0.14 MB)

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2021. GODINU
>>Program javnih potreba Grada Senja za 2021. g. (PDF_min