Poziv za dostavu podataka hoteli, kampovi, apartmanska naselja

Poziv za dostavu podataka hoteli, kampovi, apartmanska naselja

Jedinstveni upravni odjel Grada Senja poziva pravne i fizičke osobe sa područja  Grada Senja, obveznike plaćanja komunalne naknade vlasnike odnosno korisnike nekretnine: hoteli, apartmanska naselja i kampovi da dostave podatke koji su potrebni radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za 2024.g.

Izmjena rješenja o komunalnoj naknadi za objekte može se zatražiti u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje završnog računa uz predočenje dokaza o ostvarenom godišnjem prihodu u protekloj godini.

Poziv na dostavu podataka (PDF, 0.29 Mb)Skip to content