NN 74/2022 (29.6.2022.), JAVNI NATJEČAJ - Grad Senj

Klasa: 112-03/22-01/01

Urbroj: 2125-03/03/1-22-02 od 24. VI. 2022. (4668)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

– viši referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostup­nik društvenog smjera,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– položen državni stručni ispit,

– završen program osposobljavanja po posebnim propisima.

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavku 1. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u tekstu natječaja za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivima, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. navedenog zakona.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima sukladno članku 13. ZSN-a podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca sukladno članku 26. stavku 2. ZSN-a.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radnopravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja),

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja),

– vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a, (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik certifikata, svjedodžbe, potvrde, vlastoručno potpisana izjava ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da kandidat raspolaže traženim znanjima odnosno da poznaje rad na računalu),

– dokaz o položenom vozačkom ispitu ­B-kategorije (preslik vozačke dozvole),

– preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– preslik uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara (ako je kandidat završio program osposobljavanja).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti izvornike ili ovjerene preslike priložene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz popis priložene dokumentacije. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Ako podnositelj prijave uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.).

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Sukladno odredbi članka 14. ZSN-a, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu. Kandidat koji bude primljen u službu, a nema završen program osposobljavanja ima obvezu polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara u roku godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim je određeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (popis dokaza dostupan na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga zakona.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj podnositelji prijave su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječaj provodi povjerenstvo koje imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja. Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na internetskoj stranici Grada Senja www.senj.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavit će se najmanje pet dana prije održavanja provjere na istoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj, s obveznom naznakom »Prijava na natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Grad Senj