VAŽNI AKTI

ODLUKE

>>Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Senja (PDF_minPDF, 17,00 MB)
>>Odluka o gradskim porezima
 (PDF_minPDF, 1,81 MB)
>>Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima (PDF_minPDF, 311 KB)
>>Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF_minPDF, 1,70 MB)
>>Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti(PDF_minPDF, 336 KB)
>>Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF_minPDF, 492 KB)
>>Odluka o Savjetu mladih Grada Senja (PDF_minPDF, 2,60 MB)
>>Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća i članova Gradskog vijeća Grada Senja izabranih s liste grupe birača Grada Senja (PDF_minPDF, 1,21 MB)
>>Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima za sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama na području grada Senja (PDF_minPDF, 1,06 MB)
>>Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja (PDF_minPDF, 769 KB)
>>Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Senja (PDF_minPDF, 501 KB)
>>Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti(PDF_minPDF, 388 KB)
>>Odluka o visini paušalnog poreza – Grad Senj (PDF_minPDF, 792 KB)

 

ZAKLJUČCI

>>Zaključak o utvrđivanju cijena prijevoza vode nositeljima OPG-a (PDF_minPDF, 740 KB)

 

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNIH USLUGA

 >>Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo (PDF_minPDF, 3.36 MB)
>>Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja (PDF_minPDF, 1.98 MB)
>>Opći uvjeti isporuke usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Senja (PDF_minPDF, 1.35 MB)

 

PLANOVI I PROGRAMI

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA GRADA SENJA

>>Procjena rizika od velikih nesreća – GRAD SENJ (PDF_minPDF, 6.51 MB)
>>Pregledna karta rizika od poplava (PDF_minPDF, 6.64 MB)
>>Pregledna karta opasnosti od poplava (PDF_minPDF, 4.81 MB)
>>Plan djelovanja civilne zaštite – Grad Senj (PDF_minPDF, 2.13 MB)

 

_____________________________________________________________

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA PRORAČUNA ZA POKROVITELJSTVO I PROMIDŽBU U 2018. GODINI

>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu u 2018.
(PDF_minPDF, 830  KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – I. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 843 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – II. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 752 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – III. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 85,8 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – IV. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 732 KB)
>>Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstva i promidžbu – V. izmjene i dopune
(PDF_minPDF, 735 KB)
>> Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstvo i promidžbu – VI. izmjene i dopune
(PDF_minPDF,  400 KB)
>> Program korištenja sredstava Proračuna za pokroviteljstvo i promidžbu – VII. izmjene i dopune

_____________________________________________________________

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA (2019-2021)

>>V. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 3.02 MB)
>>
IV. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 3.25 MB)
>>
III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,67 MB)
>>
II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,59 MB)
>>
I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,57 MB)
>>
Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2019. – 2021. godine (PDF_minPDF, 2,97 MB)

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SENJA (2018-2020)
>>Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2018. – 2020. godine
 (PDF_minPDF, 3,51 MB)
>>Plan razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2018.- 2020. godine, I. izmjene i dopune (PDF_minPDF, 3,38 MB)

____________________________________________________________

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2019. GODINU

>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2019. godinu, V.izmjene i dopune (PDF_minPDF, 857  KB)
>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2019. godinu, IV.izmjene i dopune (PDF_minPDF, 857  KB)
>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2019. godinu, III.izmjene i dopune (PDF_minPDF, 862  KB)
>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2019. godinu, II.izmjene i dopune (PDF_minPDF, 665  KB)
>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2019. godinu, I.izmjene i dopune  (PDF_minPDF, 800  KB)
>>Program javnih potreba Grada Senja za 2019. g. (PDF_minPDF, 813  KB)

PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA SENJA ZA 2018. GODINU

>>Program javnih potreba Grada Senja za 2018. g. (PDF_minPDF, 776  KB)
>>Program Javnih potreba Grada Senja za 2018. godinu, I.izmjene i dopune  (PDF_minPDF, 777  KB)

___________________________________________________________

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Senja u 2020.g.
(PDF_minPDF, 0,33 MB)

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Senja za 2020. godinu
(PDF_minPDF, 6,7 MB)

>>Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Senja za 2018. godinu
(PDF_minPDF, 1,75 MB)
>>Plan i program korištenja ugostiteljskih terasa za 2018. godinu  (PDF_minPDF, 778 KB)
>>I. izmjene i dopune Plana i programa korištenja ugostiteljskih terasa za 2018.godinu (PDF_minPDF, 794 KB)

 _____________________________________________________________

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU – 2020.

>>Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja za 2020. godinu
>>Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Senja – I. Izmjene i dopune za 2020.

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU – 2019.

>>Plan prijema u službu za 2019. godinu
>>Plan prijema u službu – I. izmjene i dopune

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU – 2018.
>>Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Senja za 2018. godinu
>>Plan prijema u službu – I. izmjene i dopune
>>Plan prijema u službu – II. izmjene i dopune
>>Plan prijema u službu – III. izmjene i dopune
>>Plan prijema u službu – IV. izmjene i dopune
>>Plan prijema u službu – V. Izmjene i dopune

_____________________________________________________________

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU
>>Plan savjetovanja za 2019. godinu

_____________________________________________________________

PRAVILNICI

>>Pravilnik o unutarnjem redu (PDF_minPDF, 216 MB)
>>Dopuna Pravilnika o unutarnjem redu(PDF_minPDF, 216 MB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu(PDF_minPDF, 132 KB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (28. rujna 2018.) (PDF_minPDF, 640 KB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (05.11.2018.)(PDF_minPDF, 939 KB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu(PDF_minPDF, 1.78 MB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu(PDF_minPDF, 383 KB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (PDF_minPDF, 1,73 MB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (ožujak, 2019) (PDF_minPDF, 2 MB)
>>Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu (lipanj,2019) (PDF_minPDF, 1,1 MB)

—————————————————————————————————
>>Pravilnik o stipendiranju(PDF_min