STATUT I IZMJENE STATUTA

Izmjene i dopune Statuta Grada Senja – 2021


Na temelju članka 8. i članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 31. i 95. Statuta Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja” br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Senja (dalje: Gradsko vijeće) na svojoj 27.  sjednici održanoj 21. kolovoza 2020. godine donosi

 

Grb_grada_proziran_125

S T A T U T

GRADA SENJA

 

KLASA: 012-03/20-01/01
URBROJ: 2125-03/01-20-07
Senj, 21. kolovoza 2020.

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Senja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog  djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Senja.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Grad Senj je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani, neposredno ili preko izabranih tijela, na osnovi Ustava Republike Hrvatske, zakona i ovoga Statuta, odlučuju o svojim potrebama i interesima od gradskoga značaja.

Naziv jedinice lokalne samouprave je Grad Senj.

Sjedište Grada Senja je u Senju, Obala dr. Franje Tuđmana 2.

Grad Senj je pravna osoba.

Članak 3.

Grad Senj obuhvaća područje utvrđeno odredbama važećeg zakona koji regulira područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Granice područja Grada Senja idu rubnim granicama katastarskih općina Krivi Put, Melnice, Krasno, Stinica, Jablanac, Prizna, Starigrad, Klada, Sveti Juraj te Senj i dijelovima katastarskih općina Hrvatsko polje i Krmpote.

Grad Senj graniči s gradovima Novi Vinodolski i Otočac te s općinama Brinje i Karlobag.

Granice Grada Senja mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

 

Članak 4.

Grad Senj obuhvaća područje naselja:

SENJ s dijelovima naselja: Mundaričevac, Lopica, Varoš, Čopićevo naselje, Stolačko naselje, Trbušnjak,

ALAN s dijelovima naselja: Butković Dolac, Cigići, Rupa, Vrtlina, Vukelići i Zamalići,

BILJEVINE s dijelovima naselja: Burnjak, Gromile, Lopci, Lopci-Briza, Nekići, Osredak, Rakite, Samaržije, Šimunovići, Tuževac i Turinski Krč,

BUNICA

CRNI KAL s dijelovima naselja: Đomine i Lisina,

JABLANAC s dijelovima naselja: Baričević Podi, Donji Bileni, Gornji Bileni, Dragičević Podi, Dušikrava, Grabarje, Jezero, Kantari, Lužina, Mijatovići, Nova PoštaRakovica, Rupčići, Smokrović Gaj, Štokić Podi, Turkešići, Vranjak, Zavratnica, Borovački Pod i Maslenica,

KLADA s dijelovima naselja: Donja Klada, Gornja Klada, Donji Legci, Gornji Legci i Zavižan,

KRASNO s dijelovima naselja: Anići, Devčići, Dujmišići, Glavaši, Ivetići, Kula, Lemić  Dolac, Modrići, Panjinovići, Polje, Samaržije i Vukelići,

KRIVI PUT sa dijelovima naselja: Gorica, Katići, Longovac, Nikolići, Provozi, Prpići, Šašina, Šojatski Dolac, Špinčići i Zekanovići,

LUKOVO s dijelovima naselja: Ažić Lokva, Dragičević Dolac, Markovac, Panos, Rogić Dolina, Seline, Trnovac, Biluća i Zagon

MELNICE

MRZLI DOL s dijelovima naselja: Blaževići, Iličići, Pavići i Rusova Draga,

PIJAVICA s dijelom naselja Bilićevica,

PODBILO s dijelovima naselja: Cupići, Matić Gaj, Murtići, Panjići, Plemići, Šimerići, Šolići, Tomići i Žuljevići,

PRIZNA s dijelovima naselja: Bačvica, Banovača, Brina, Čačići, Gradina, Guste Zidine, Jovanovići, Kalić, Karaula, Kovači, Lomivrat, Marama, Marinci, Oršulići, Panžinac, Prpić Lug, Selina, Starčević Pod, Sveti Ivan i Podić,

SENJSKA DRAGA s dijelovima naselja: Donji Lopci, Gornji Lopci, Majorija, Matešići, Sveti Križ i Tukanići,

STARIGRAD s dijelovima naselja: Bralići, Devčići, Ivanča, Legci, Modrići i Rogići,

STINICA sa dijelovima naselja: Bačić Draga, Balenska Draga, Čakljevac, Dolac, Donja Stinica, Dundović Potkuki, Jadrelina Draga, Josinovac, Jurkuša, Klenove Zidine, Male Brisnice, Matovići, Mršići, Panos, Pavići, Pejice, Staze, Vicići, Vlaka, Vodnići, Živi Bunari,

STOLAC s dijelovima naselja: Batinovica, Jakovljevići, Krč, Liskovac, Ljubežine,  Mali Stolac, Rončević Dolac, Veliki Stolac i Žukalj,

SVETA JELENA

SVETI JURAJ s dijelovima naselja: Guslice, Južno naselje, Kalić, Novo naselje, Otinja, Varoš, Planikovac, Spasovac, Turine, Zakosa, Grabova i Hrmotine,

VELIKE BRISNICE s dijelovima naselja Kirini,

VELJUN PRIMORSKI s dijelovima naselja: Burići, Donji Veljun, Francikovac, Gornji Veljun, Rončevići, Serdari i Brezica,

VOLARICE s dijelovima naselja: Oltari, Babić Dolac, Babić Selo, Bilopolje, Bobovište, Glavaši, Glavaški Krč, Krstače, Mali Hrastovac, Markovići, Matešić Pod, Orije, Pandore, Razbojište, Skorupov Dolac, Šarinac, Šopinica, Tomaić Draga, Tvrdi Dolac, Veliki Hrastovac, Volarice, Žuninac, Donja Smokvica, Gornja Smokvica, Žrnovnica, Duboka, Klenove Seline, Kamenica i Rača,

VRATARUŠA s dijelovima naselja: Klarićevac, Klenova Kosa, Kopovina, Kosova Buljina, Lisica, Murva, Prpić Gaj, Sibinj Krivoputski, Sovići, Sušanj,  Zagreben, Batina,

VRATNIK s dijelom naselja Stubalj,

VRZIĆI

OBILJEŽJA GRADA SENJA

Članak 5.

Grad Senj ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Senj i izražava pripadnost Gradu Senju.

Grb Grada Senja je povijesni grb s likom svetog Jurja, zaštitnika Grada Senja. Grb ima oblik štita s tri šiljka tupa krovasta oblika u gornjem dijelu i dva utora violinskog oblika sa strane. U štitu je na plavom polju lik svetog Jurja na konju u zlatnoj boji kako kopljem ubija zmaja, koji je zelene boje. Iza svetog Jurja je u crvenoj boji stilizacija tvrđave Nehaj i hrvatskog grba s pet kvadratića.

Zastava Grada Senja sastoji se od tri boje: crvene, plave i zelene. Boje na zastavi su u jednakom omjeru orijentirane vodoravno. U sredini zastave na obje strane nalazi se grb Grada Senja. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Senja utvrđuje se posebnom odlukom  Gradonačelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

U znak poštivanja gradske tradicije svake godine svečano se obilježava 23. travnja, blagdan svetog Jurja, zaštitnika Grada Senja, kao Dan Grada Senja.

 

JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Senja, a poglavito za osobite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Vrste javnih priznanja, uvjeti i kriteriji za njihovu dodjelu utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 8.

Pored javnih priznanja Grad Senj dodjeljuje i sljedeće nagrade:

– nagrade sportašima i klubovima za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i

europskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na području sporta u Republici Hrvatskoj,

– nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za

postignut odličan uspjeh tijekom školovanja,

– nagrade za javna priznanja Grada Senja.

Vrste nagrada, uvjeti i kriteriji za njihovu dodjelu utvrđuju se posebnom odlukom Gradonačelnika.

Članak 9.

Pojedine osobe naročito zaslužne za napredak i promicanje ugleda Grada Senja mogu se proglasiti počasnim građaninom Grada Senja.

Uvjeti i način proglašenja počasnoga građanina utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava, a može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

 

SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Senj u okviru samoupravnog djelokruga uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, Grad Senj može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, o čemu se potpisuje poseban sporazum (ugovor, memorandum, povelja i sl.) koju na temelju odluke Gradskog vijeća u ime Grada Senja potpisuje Gradonačelnik.

Radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave Grad Senj može osnovati ili biti članom udruge koja okuplja jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, sukladno zakonu i na temelju odluke Gradskog vijeća.

Sporazum o suradnji Grada Senja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu objavljuje se u Službenom glasniku Grada Senja.

 

 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SENJA

 

Članak 11.

Grad Senj samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.

Grad Senj u svom samoupravnom djelokrugu može obavljati poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području,

– izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu

dokumenata prostornog uređenja,

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Članak 12.

Grad Senj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno odredbama posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Senja prenijeti na Ličko-senjsku županiju.

 

Gradsko vijeće može tražiti od skupštine Ličko-senjske županije da joj, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području Grada Senja, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

 

GOSPODARSKI RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM

Članak 13.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Grad Senj osigurava uvjete za razvitak gospodarskih djelatnosti te u tu svrhu, sukladno zakonu, može osnivati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, koja djelatnosti iz svoje nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Grad Senj nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu, a ista su o svom radu dužna redovito izvješćivati Gradsko vijeće.

Ekonomski razvoj Grada Senja neostvariv je bez poduzetništva. Grad Senj potiče individualnu inicijativu, kreativnost i inovacije, kao i stvaralačku atmosferu usmjerenu na stvaranje poduzetničke klime i novih vrijednosti.

Turistička orijentacija Grada Senja i razvoj destinacije povezani su i uvjetovani ulaganjem u ljudske resurse, održivim razvojem, prirodnim okruženjem te kulturnim i povijesnim nasljeđem.

 

DRUŠTVENI RAZVOJ

Članak 14.

Od posebnog društvenog interesa za Grad Senj su rad i aktivnosti ustanova na području Grada Senja koje obavljaju djelatnosti brige o djeci, odgoja i obrazovanja, znanosti i kulture, sporta, tjelesne i tehničke kulture, zdravstva i zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i skrbi o invalidima te rad i aktivnosti drugih djelatnosti, koje se ne obavljaju radi stjecanja dobiti nego radi zadovoljavanja općih potreba stanovništva grada.

Grad Senj posebno vrednuje rad udruga i drugih na zakonu osnovnih slobodnih i dobrovoljnih formi udruživanja građana kao i društveno aktivnih pojedinaca te, u skladu sa zakonom i prema mogućnostima, financijski i na drugi dozvoljeni način potpomaže njihove aktivnosti.

 

ZAŠTITA OKOLIŠA, POVIJESNOG I GRADITELJSKOG NASLJEĐA

Članak 15.

Očuvanje prirodne baštine te povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa od posebnog je i dugoročnog značenja za Grad Senj pa se u tu svrhu planiraju, izrađuju i provode projekti, planovi i programi iz navedenih područja.

Grad Senj osobito skrbi o zaštiti prirodnog okoliša, obale, mora i podmorja te osigurava djelotvorniju zaštitu naročito vrijednih i zaštićenih područja koji su proglašeni nacionalnim parkom, parkom prirode, specijalnim rezervatom, značajnim pejzažnim krajolikom ili zaštićenim objektom, kao i drugih evidentiranih spomenika prirode, hortikulturnih spomenika i spomen-područja, evidentiranih važećem zakonom koji regulira zaštitu prirode, Prostornim i Urbanističkim planom Grada Senja te posebnim odlukama Gradskog vijeća.

 

ZAŠTITA KULTURNOG IDENTITETA

Članak 16.

Grad Senj vodi i posebnu brigu o svrhovitom iskorištavanju i zaštiti kulturnoga nasljeđa te u tom smislu utvrđuje i provodi politiku uređenja prostora i prostornoga planiranja primjereno objektima koje treba očuvati i sanirati te tako osigurava harmoničan društveni i gospodarski razvoj, zdrav život te rad i razvoj sadašnjih i budućih naraštaja.

U okviru svoga djelokruga, Grad Senj posebno čuva i održava zaštićenu graditeljsku urbanu i ruralnu strukturu i arhitekturu unutar prostora definiranog granicama zaštite u skladu s posebnim odlukama te ističe izuzetnost tipa grada s bogatom povijesnom tradicijom i ulogom važnoga centra društvenih, gospodarskih i kulturnih zbivanja.

Tvrđava Nehaj, kao simbol grada, zajedno s urbanističkom cjelinom Grada Senja, predstavlja zaštićeno kulturno dobro te, zajedno s ostalim kulturnim dobrima na području Grada Senja, uživa posebnu skrb i zaštitu.

 

KOMUNALNI RED I JAVNE SLUŽBE

Članak 17.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Senj osigurava provođenje komunalnog reda te obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih djelatnosti.

Grad Senj te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti te održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Senj osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava. Na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, obavljanje komunalnih djelatnosti može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA I PAMETAN GRAD

Članak 18.

Grad Senj je urbano područje koje koristi napredne tehnologije za prikupljanje podataka kako bi se osigurale informacije potrebne za upravljanje njegovom imovinom i resursima, sukladno odredbama zakona.

Grad Senj provodi integraciju suvremene tehnologije u svakodnevno poslovanje, a što uključuje podatke prikupljene od građana, uređaja i imovine koji se obrađuju i analiziraju za bolje evidentiranje i upravljanje. Sigurnost prikupljenih podataka i njihova upotreba regulirani su odredbama zakona i drugih propisa, sukladno Ustavu Republike Hrvatske.

Digitalna transformacija Grada Senja je kontinuirani proces koji obuhvaća različite transformacije u poslovnim sustavima, značajne izmjene dosadašnjih načina razmišljanja i poslovanja i tehničke promjene u obliku digitalizacije i/ili automatizacije, uz značajno smanjenje troškova i ubrzanje poslovanja.

 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 19.

Građani Grada Senja mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, podnošenjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

1. REFERENDUM

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

 

Članak 21.

Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 1/3 (jedna trećina) vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20 (dvadeset) % ukupnog broja birača koji imaju prebivalište na području Grada Senja i upisani su u popis birača te većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja.

 

Članak 22.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 (jedna trećina) vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Senja Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu.

Ako Gradsko vijeće prijedlog prihvati donijet će odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

 

 

 

Članak 23.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20 (dvadeset) % od ukupnog broja birača u Gradu Senju, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja istog prijedloga.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 (šezdeset) dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću.

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 (trideset)  dana od dana zaprimanja odluke.

Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

Članak 24.

Referendum se raspisuje Odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

– naziv tijela koje raspisuje referendum,

– područje za koje se raspisuje referendum,

– naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno

kojima će birači odlučivati na referendumu,

– obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum,

– referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači

odlučivati,

– dan održavanja referenduma,

– potrebna financijska sredstva koja se osiguravaju u proračunu Grada Senja.

Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u Službenom glasniku Grada Senja.

Od dana objave Odluke o raspisivanju referenduma u Službenom glasniku Grada Senja do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 (dvadeset) niti više od 40 (četrdeset) dana.

 

Članak 25.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Senja i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 26.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

REFERENDUM ZA OPOZIV GRADONAČELNIKA I NJEGOVOG ZAMJENIKA

 

Članak 27.

Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika može predložiti:

– 20 (dvadeset) % ukupnog broja birača u Gradu Senju koji traže opoziv Gradonačelnika i

njegovog zamjenika

– 2/3 (dvije trećine) vijećnika Gradskog vijeća Grada Senja.

 

 

 

 

Članak 28.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20 (dvadeset) % od ukupnog broja birača u Gradu Senju, glede utvrđivanja broja birača primjenjuju se odredbe članka 23. ovog Statuta.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegova zamjenika predložilo 2/3 (dvije trećine) vijećnika Gradskog vijeća odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja prijedloga.

Ako je Gradsko vijeće doneslo odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegova zamjenika referendum će se raspisati u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke.

 

Članak 29.

Uvjeti za raspisivanje, način raspisivanja i procedura provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika, koji nisu utvrđeni ovim Statutom, regulirani su odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 30.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

 

Članak 31.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 (jedna trećina) ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Senju.

 

 

Članak 32.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma u Službenom glasniku Grada Senja, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika.

 

Članak 33.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

2. ZBOR GRAĐANA

Članak 34.

Gradsko vijeće može odlukom zatražiti mišljenje od  zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 (šezdeset) dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem treba mišljenje dostaviti.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.

 

 

 

 

Članak 35.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja i sl.). Mjesni zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 (pet) % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

3. PRAVO PODNOŠENJA PRIJEDLOGA, PREDSTAVKI I PRITUŽBI

Članak 36.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10 (deset) % birača upisanih u popis birača Grada Senja.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

 

Članak 37.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Senja i na rad upravnih tijela Grada Senja te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnesene predstavke i pritužbe Gradonačelnik odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je dati odgovor u roku od 30 (trideset) dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada te, ako za to postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mail, kontakt obrascem na web stranicama i sl.)

 

 

IV. TIJELA GRADA

 

Članak 38.

Tijela Grada Senja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

 

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 39.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada Senja te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 15 (petnaest) vijećnika koji se biraju neposrednim  glasovanjem građana na način određen zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Gradski vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 40.

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada Senja,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna te polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Senja,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Senja,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju  imovinom većom od vrijednosti utvrđene člankom 60. stavak. 1. točka 5. ovog Statuta,
 • donosi odluku o promjeni granice Grada Senja,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada Senja kao i njihove izmjene i dopune, donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti grada te odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Senj,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju tih ustanova nije drugačije propisano,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada Senja u skladu s posebnim zakonom,
 • donosi odluku o suglasnosti na zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Senja ili pravnim osobama čiji je osnivač Grad Senj,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • razmatra i odlučuje o polugodišnjim izvješćima o radu Gradonačelnika, razmatra i odlučuje o izvješću o pojedinim pitanjima iz djelokruga Gradonačelnika,
 • raspisuje lokalni referendum i referendum za opoziv Gradonačelnika i njegova zamjenika sukladno Zakonu,
 • raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 • odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnim zakonima,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno i nedvosmisleno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće iz samoupravnog djelokruga Grada Senja obavlja Gradsko vijeće.

 

Članak 41.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika.

Statut Grada, Poslovnik, Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Senja donose se većinom glasova svih vijećnika, a Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

 

 

 

Članak 42.

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Grada Senja.

Na sjednicama Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Gradsko vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Gradskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem, a samo iznimno u izvanrednim okolnostima, i održavati putem e-sjednice, sukladno odredbama zakona ili drugog propisa i na način kako je to utvrđeno Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

Članak 43.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici, osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

 

Članak 44.

Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem.

Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednik Gradskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

 

Članak 45.

Predsjednik Gradskog vijeća:

–          zastupa Gradsko vijeće,

–          saziva i organizira te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

–          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

–          upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

–          brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

–          usklađuje rad radnih tijela,

–          potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

–          brine se o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

–          brine o zaštiti prava vijećnika,

–          održava red na sjednici  Gradskog vijeća,

–          brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

–          obavlja druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednicu predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca.

 

Članak 46.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u slijedećim slučajevima:

–          ako podnese ostavku, koja je zaprimljena najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisnim Zakonom o općem upravnom postupku,

–          ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

–          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

–          ako mu prestane prebivalište na području Grada Senja, danom prestanka prebivališta,

–          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo. Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva. Vijećnik može biti državljanin države članice Europske unije, pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonom,

–          smrću.

Članak 47.

Ako za člana Gradskog vijeća bude izabrana osoba koja obnaša neku od dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, do dana konstituiranja Gradskog vijeća ista osoba dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanja dužnosti člana Gradskog vijeća, obavijestiti upravno tijelo Grada Senja nadležno za poslove Gradskog vijeća.

Vijećnik koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća u roku od 8 (osam) dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom ovog roka.

Vijećniku koji ne dostavi obavijest iz stavka 1. i 2. ovog članka, mandat miruje po sili zakona.

Vijećnik koji po prestanku obnašanja nespojive dužnosti želi nastaviti s obnašanjem dužnosti vijećnika, na temelju prestanka mirovanja mandata podnosi pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 8 (osam) dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će 8 (osmog) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako vijećnik ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

 

Članak 48.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, na temelju pisanog zahtjeva podnesenog predsjedniku Gradskog vijeća. Mirovanje mandata vijećnika koji je stavio mandat u mirovanje iz osobnih razloga, ne može trajati kraće od 6 (šest) mjeseci, a mirovanje mandata prestat će mu 8 (osmog) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Vijećnika kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama važećeg zakona koji regulira lokalne izbore.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanje dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 49.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

–          sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

–          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća,

–          predlagati Gradskom vijeću donošenje akata,

–          podnositi Gradskom vijeću prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

–          postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i gradske uprave,

–          postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika,

–          prihvatiti izbor za člana radnog tijela,

–          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

–          uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost,

–          i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća.

Vijećnik ne smije koristiti položaj člana Gradskog vijeća i naglašavati taj položaj u obavljanju privatnih i/ili gospodarskih poslova za sebe ili za osobe s kojima je rodbinski ili interesno povezan.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

RADNA TIJELA

Članak 50.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu razmatranja, pripremanja i predlaganja općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju temeljem ovog Statuta ili zakona.

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada. Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Senja podrobnije se uređuju organiziranje rada sjednica radnih tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

Članak 51.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Senja, Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Senja, kao savjetodavno tijelo. Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Senja uređuju se posebnom odlukom.

 

Članak 52.

Gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici osniva:

–            Odbor za izbor i imenovanje,

–            Odbor za statut, poslovnik i propise,

–            Mandatnu komisiju.

 

Članak 53.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

–     izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

–     imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama

Gradskog vijeća,

–     visinu naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću,

–     obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

 

Članak 54.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise :

–     predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

–     predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća,

–     razmatra zakonitost predloženih odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće i

o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću,

–     obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

 

Članak 55.

Mandatna komisija:

–     na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko

vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog

povjerenstva o provedenim izborima,

–     obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o

zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

–     obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju

mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o

zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

–     obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

–     obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

 

Članak 56.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće zbog zakonom predviđenih razloga i to:

 

–    ako u zakonskim rokovima ne donese proračun Grada Senja odnosno odluku o privremenom

financiranju,

–    ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike

Hrvatske,

–    ako učestalo donosi opće akte suprotno Ustavu, zakonu i drugim propisima ili zbog učestalih

težih povreda zakona i drugih propisa,

–    ako trajno ostane bez minimalnog broja vijećnika potrebnih za rad i donošenje odluka,

–    ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga rada 3 (tri) mjeseca,

–    ako ne raspiše referendum sukladno zakonu.

–    ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim ako Gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje.

 

 

2. GRADONAČELNIK

Članak 57.

Gradonačelnik zastupa Grad Senj i nositelj je izvršne vlasti Grada Senja. Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom. Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za zakonitost akata upravnog odjela Grada Senja.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

 

Članak 58.

Mandat Gradonačelnika traje 4 (četiri) godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Gradonačelnika.

Gradonačelnik i njegov zamjenika dužni su u roku od 8 (osam) dana od dana stupanja na dužnost dostaviti upravnom odjelu Grada Senja pisanu obavijest da li će dužnost obavljati profesionalno, a ako ne postupe na propisan način smatra se da će dužnost obavljati volonterski.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom odjelu Grada Senja, s tim da ako dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana idućeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 3. ovog članka.

Članak 59.

Gradonačelnik ima zamjenika. Zamjenik Gradonačelnika zamjenjuje Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, u skladu s odredbama ovog Statuta.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata nositelj izvršne vlasti u Gradu Senju je zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika. Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.

 

Članak 60.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja:

 • priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće odnosno daje mišljenje o prijedlozima koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • usmjerava i nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Senja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u gradskom proračunu i provedeno u skladu sa zakonom, ovim Statutom te posebnim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada Senja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Senja,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Senja,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Senja,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Senja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Senj, trgovačkih društava u kojima Grad Senj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Senj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Senju
 • utvrđuje konačne prijedloge prostornih planova lokalne razine,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim odlukama,
 • daje punomoći za zastupanje,
 • organizira zaštitu od požara na području Grada Senja i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera,  a kada se proglasi velika nesreća preuzima rukovođenje,
 • podnosi Gradskom vijeću dva puta godišnje polugodišnja izvješća o svom radu, godišnje izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Senja, kao i druga izvješća sukladno zakonu, ovom Statutu te posebnim propisima,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Senja ili drugim propisima. O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 1. točkom 5. ovoga članka odlučuje Gradsko vijeće. Gradonačelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 11. ovog članka u prvom broju Službenog glasnika Grada Senja koji slijedi nakon donošenja odluke.

 

Članak 61.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo odlukom obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Postupajući po odluci Gradonačelnika nadležno tijelo državne uprave u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja odluke donijet će odluku o potvrdi odluke Gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom ili

odluku o ukidanju odluke Gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.

Odluka nadležnog tijela državne uprave dostavljaj se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i obavezno se objavljuje u Službenom glasniku Grada Senja.

 

Članak 62.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog za traženje izvješća može podnijeti najmanje 1/3 (jedna trećina) vijećnika, a odluku o tome da li se traži izvješće Gradonačelnika o pojedinim pitanjima donosi Gradsko vijeće većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina vijećnika.

Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva. Ako zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za dostavu izvješća iznosi 60 (šezdeset) dana od primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 (šest) mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 63.

Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

–          ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

–          ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

–          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

–          ako mu prestane prebivalište na području Grada Senja, danom prestanka prebivališta,

–          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

–          smrću.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma, na način i po uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom.

 

 

V. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 64.

Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravni odjeli. Umjesto više upravnih odjela može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela odnosno jedinstvenog upravnog odjela (dalje: upravna tijela) uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Sredstva za rad upravnih tijela Grad Senja osiguravaju se u Proračunu Grada Senja.

Članak 65.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada Senja te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može upravnim tijelima davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.

 

 

 

 

Članak 66.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Upravne, stručne i ostale poslove u Gradu Senju obavljaju službenici i namještenici gradske uprave. U gradskoj upravi Grada Senja službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad pročelnika, službenika i namještenika gradske uprave Grada Senja uređuju se posebnim zakonom te drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovog Statuta.

 

Članak 67.

Pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose odnosno pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

Ako Gradonačelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose odnosno pročelnik jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 (osam) dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Gradonačelnika.

 

 

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 68.

Na području Grada Senja osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba, a osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većega naselja odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu i razgraničenu cjelinu (dio naselja).

U svojem djelovanju mjesni odbor dužan je promicati lokalne interese u korelaciji s interesima Grada Senja u cjelini.

 

Članak 69.

Na području Grada Senja mjesni odbori su :

 1. Mjesni odbor Senj Centar
 2. Mjesni odbor Senj – Trbušnjak
 3. Mjesni odbor Senj – Mundaričevac
 4. Mjesni odbor Sveti Juraj
 5. Mjesni odbor Oltari
 6. Mjesni odbor Jablanac
 7. Mjesni odbor Prizna
 8. Mjesni odbor Krasno
 9. Mjesni odbor Krivi Put
 10. Mjesni odbor Vratnik
 11. Mjesni odbor Crni Kal – Vrzići
 12. Mjesni odbor Bunica – Bilićevica

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće i prikazuju se na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio te odluke.

 

 

Članak 70.

Inicijativu i prijedlog za izdvajanje iz postojećih mjesnih odbora, za spajanje dva ili više mjesnih odbora ili osnivanje novog mjesnog odbora može dati najmanje 10 (deset) % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, gradski vijećnici i Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Prijedlog mora biti obrazložen te sadržavati podatke o:

–   podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

–   imenu novog mjesnog odbora,

–   području, granicama i sjedištu novog mjesnog odbora,

–   izvorima financiranja novog mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje iz postojećih mjesnih odbora, za spajanje dva ili više mjesnih odbora ili osnivanje novog mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koji se promjene odnose.

 

Članak 71.

Gradonačelnik u roku od 15 (petnaest) dana utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Ako prijedlog nije podnesen na način i po postupku  utvrđenom zakonom i ovim Statutom zatražit će od predlagača dopunu prijedloga u roku od 15 (petnaest) dana.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik će uputiti Gradskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 (šezdeset) dana od prijema prijedloga.

 

Članak 72.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 73.

Grad Senj dužan je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 (trideset) niti više od 60 (šezdeset) dana. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

 

Članak 74.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora i to tako da vijeće mjesnog odbora ima:

– 5 članova u mjesnim odborima koji imaju do 500 stanovnika,

– 7 članova u mjesnim odborima koji imaju preko 500 – 2000 stanovnika,

– 9 članova u mjesnim odborima koji imaju preko 2000 stanovnika.

Broj stanovnika mjesnog odbora utvrđuje se prema posljednjem obavljenom popisu stanovništva.

 

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora:

– održava sjednice

– donosi program rada, financijski plan i godišnji obračun za svaku proračunsku godinu,

– predlaže plan ulaganja na području mjesnog odbora za svaku proračunsku godinu,

– predlaže male komunalne akcije i projekte te utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

– donosi pravila mjesnog odbora i poslovnik o radu,

– bira i razrješava predsjednika vijeća mjesnog odbora,

– saziva zborove građana,

– surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Senja,

– surađuje s udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća.

Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada Senja.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju upravna tijela Grada Senja.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

– predstavlja mjesni odbor

– saziva sjednice Vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama i potpisuje

akte vijeća mjesnog odbora,

– provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,

– surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća i Gradonačelnikom,

– informira građane s područja mjesnog odbora o aktualnostima, planovima i aktivnostima

– vodi sazvane zborove građana,

– obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Gradsko vijeće i

Gradonačelnik.

Ako predsjednik vijeća mjesnog odbora dostavi Gradu Senju pisanu ostavku, prestane mu prebivalište na području vijeća mjesnog odbora ili se ostvari slučaj iz članka 46. stavak 1. alineje 2.,3., 5. i  6. ovog Statuta, vijeće mjesnog odbora izabrat će, prema proceduri iz stavka 1. ovog članka i sukladno odredbama odluke iz članka 73. stavak 4. ovog Statuta, novog predsjednika vijeća mjesnog odbora koji istu dužnost obnaša do isteka tekućeg mandata članova vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 77.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

– prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

– predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

– raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

– obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora,

– član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

 

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada.

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA SENJA

Članak 79.

Sve nepokretne i pokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju Gradu Senju čine njegovu imovinu.

Grad Senj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Imovinom Grada Senja i njegovim prihodima i  rashodima upravljaju i raspolažu Gradonačelnik i Gradsko vijeće postupajući pažnjom dobrog gospodara, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

U postupku upravljanja imovinom Grada Senja Gradonačelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Senja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 80.

Prihodi Grada Senja su:

1. gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u njegovom vlasništvu i imovinskih prava,

3. prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njegovom vlasništvu, odnosno u

kojima ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Senj u skladu sa

zakonom,

6. udio u zajedničkom porezu,

7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8. prihodi od prodaje nefinancijske imovine,

9. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 81.

Temeljni financijski akt Grada Senja je proračun. Proračun donosi Gradsko vijeće, u skladu s posebnim zakonom.

Uz proračun, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika donosi odluku o izvršenju proračuna, kojom se utvrđuju uvjeti, način i postupak izvršenja proračuna te način gospodarenja prihodima i rashodima grada.

Proračun Grada Senja i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi Prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ako Gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Gradonačelnika i njihovog zamjenika, imenovati povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za Gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

 

 

Članak 83.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa upravih tijela Grada Senja i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom, na prijedlog Gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je sukladno zakonu raspušteno samo Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske Gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

U svakom slučaju, ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

 

Članak 84.

Proračun mora biti uravnotežen – svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 85.

Gradsko vijeće donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u skladu s posebnim zakonima te iste objavljuje u Službenom glasniku Grada Senja i na internetskim stranicama Grada Senja.

Članak 86.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada Senja nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

Članak 87.

Grad Senj može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Grad Senj može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 (dvanaest) mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Grad Senj može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, koju potvrdi Gradsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

 

Članak 88.

Grad Senj može dati jamstvo ili suglasnost za zaduženje pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Odluku o davanju jamstva ili suglasnosti za zaduženje donosi Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće, ovisno o mogućnostima raspolaganja iznosima iz proračuna utvrđenim ovim Statutom.

 

 

VIII. AKTI GRADA

Članak 89.

Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u Službenom glasniku Grada Senja.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 90.

Gradonačelnik osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Senja.

U poslovima iz svog djelokruga Gradonačelnik donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća, kao i rješenja, upute i druge akte u skladu sa zakonom i odlukama Gradskog vijeća.

Upravna tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Senja neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Senja.

 

Članak 91.

Gradsko vijeće i Gradonačelnik donose pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 92.

Upravna tijela Grada Senja u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko-senjske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.

Članak 93.

Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Članak 94.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je opće akte iz stavka 1. ovoga članka bez odgode dostaviti Gradonačelniku.

Članak 95.

Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata Grada Senja.

Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

IX. JAVNOST RADA

Članak 96.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Senja je javan.

Građani i predstavnici medija mogu pratiti rad sjednica Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Nazočnost javnosti na sjednici Gradskog vijeća može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Gradskog vijeća.

 

Članak 97.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Senja osigurava se javnim održavanjem sjednica, izravnim prijenosom sjednica putem audio i vizualnih medija ili Interneta, objavljivanjem općih akata u Službenom glasniku Grada Senja i na web stranicama Grada Senja te održavanjem konferencija za medije odnosno izvještavanjem u tisku, internetskim portalima, društvenim mrežama i drugim medijima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

DONOŠENJE I IZMJENA STATUTA

Članak 98.

Postupak izmjene i dopune Statuta ili donošenje novog Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti Gradonačelnik, 1/3 (jedna trećina) vijećnika Gradskog vijeća te Odbor za Statut, Poslovnik i propise. Prijedlog promjene Statuta mora biti obrazložen.

Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog ne može se ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o odbijanju prijedloga.

Između prethodne rasprave o prijedlogu za promjenu Statuta i odlučivanja o Statutu mora proći najmanje mjesec dana.

O prijedlogu za promjenu Statuta prije utvrđivanja konačnog prijedloga provodi se savjetovanje s javnošću u trajanju od 30 (trideset) dana, sukladno odredbama važećeg zakona kojima se regulira pravo na pristup informacijama.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise može predložiti promjene Statuta radi usklađivanja Statuta sa zakonom bez prethodne rasprave o predloženoj promjeni Statuta, ali uz obvezu provođenja savjetovanja s javnošću.

Članak 99.

Do donošenja odgovarajućih izmjena općih akata kojima se isti usklađuju s odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se odredbe postojećih općih akata koje je donijelo Gradsko vijeće i koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, odnosno do usklađenja predmetnih općih akata na iste će se odgovarajuće primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

U slučaju da je odredba općeg akta suprotna odredbi zakona ili Statuta Grada Senja primijenit će se direktno odgovarajuća zakonska odredba odnosno odredba Statuta.

 

Članak 100.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 6/09, 2/13, 6/13, 10/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 10/17, 11/17 i 2/18) te prestaje primjena pročišćenog teksta Statuta objavljenog u broju 3/18.

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Senja.

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Tomljanović

Skip to content