RADIO SENJ

31.12.2022.

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2022

___________________________________________________________________________________

31.12.2021.

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF, 0,20 Mb)

___________________________________________________________________________________

30.06.2019.

Izvješće o radu Radio Senj d.o.o. u 2019. godini, Financijsko izvješće za 2019. godinu (PDF, 3,75 MB)

Radio Senj 31.12.2019. (PDF, 4,34 MB)

BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2019. (PDF, 0,9 MB)

___________________________________________________________________________________

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA