POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA

Poslovnik-Gradskog-vijeca, izmjene i dopune 2021.

 

Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 40. stavak 1. Statuta Grada Senja (“Službeni glasnik Grada Senja” br. 4/20), Gradsko vijeće Grada Senja (dalje: Gradsko vijeće) na svojoj 28. sjednici održanoj 9. studenoga 2020. godine donosi

 

 

Grb_grada_proziran_125

P O S L O V N I K

Gradskog vijeća Grada Senja

 

I. UVODNE   ODREDBE

Članak 1.

Ovim  Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Senja.

 

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

 

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Senja saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom.

Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije, Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za Statut, poslovnik i propise, ovlašten je predlagati donošenje odluka.

Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.

 

Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša Domovino“.

 

Članak 3.

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

 

            „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Senja obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Senja, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Senja“.

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: „Prisežem“.

Članovi Gradskog vijeća potpisuju izjavu o davanju prisege.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.

U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke  zamjenjuje neizabrani kandidat s te liste s koje je izabrani vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabrani vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći kandidat s liste.

 

Članak 5.

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Gradskog vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik Gradskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Grada Senja.

 

Članak 7.

Pročelnici upravnih tijela odnosno pročelnik jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: pročelnik), dužni su vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Gradskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. Umjesto pročelnika navedene obavijesti i uvide vijećniku može dati uredujući službenik ako ga za isto ovlasti pročelnik.

 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Gradskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

 

Članak 8.

Stručne poslove za Gradsko vijeće te pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije obavlja nadležni službenik koji obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

 

Gradski vijećnici dužni su čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju dužnosti člana i za to su odgovorni prema zakonu.

 

Za  vrijeme dok obavlja dužnost, vijećnik ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarske i druge aktivnosti, bilo za sebe ili svog poslodavca, koristiti i isticati podatak da je član vijeća.

 

Članak 9.

Vijećnici Gradskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika. Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana koji među sobom biraju predsjednika kluba vijećnika. Gradski vijećnik može biti član samo jednog kluba.

 

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća te dostaviti podatke o članovima i predsjedniku kluba.

 

Predsjednik Gradskog vijeća osigurat će klubovima vijećnika na njihov zahtjev prostorne i tehničke uvjete rada.

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA

Članak 10.

Prava i dužnosti predsjednika gradskog vijeća, potpredsjednika gradskog vijeća i gradskih vijećnika utvrđena su Statutom Grada Senja i ovim Poslovnikom.

 

Članak 11.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji moraju biti članovi Gradskog vijeća. Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća može predložiti Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo jednog kandidata.

Članak 12.

Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova vijeća. Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu ili su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje tko ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, dostavom pisane obavijesti.

Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 13.

Postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća pokreće Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika Gradskog vijeća dostavlja se predsjedniku Gradskog vijeća, u pisanom obliku i mora sadržavati kratko obrazloženje prijedloga.

Ako predsjednik Gradskog vijeća ne zaprimi ili odbije zaprimiti navedeni prijedlog,  isti se stavlja na oglasnu ploču Grada Senja te se dostavlja na njegovu e-mail adresu, koju je isti  dostavio u stručne službe Grada Senja.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Gradskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 8 dana od kada je prijedlog zaprimljen odnosno od kada je stavljen na oglasnu ploču Grada Senja.

Ako predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu, na obrazloženi zahtjev Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika upućen Gradonačelniku, sjednicu Gradskog vijeća saziva Gradonačelnik u roku od osam 8 dana.

U tom slučaju, ako sjednici nije nazočan predsjednik Gradskog vijeća, sjednicu Gradskog vijeća vodi i istoj predsjedava potpredsjednik iz redova predstavničke većine, ako niti on nije nazočan tada sjednicu vodi i istoj predsjedava potpredsjednik iz redova predstavničke manjine, a ako niti on nije nazočan sjednicu vodi i istoj predsjedava vijećnik koji dobije većinu glasova na sjednici Gradskog vijeća.

Članak 14.

Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika Gradskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik iz redova predstavničke većine ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

Ako na sjednici nije nazočan potpredsjednik iz redova predstavničke većine, sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik ima podpredsjednik iz redova predstavničke manjine.

Ako niti potpredsjednik iz redova predstavničke manjine nije nazočan na sjednici,  sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik ima vijećnik koji dobije većinu glasova u Gradskom vijeću.

Gradsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 15.

Predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom podnošenja ostavke.

Gradsko vijeće će na prvoj sljedećoj sjednici izabrati novog predsjednika Gradskog vijeća odnosno potpredsjednike Gradskog vijeća, sukladno odredbama ovog Poslovnika.

Članak 16.

Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomažu pročelnik i nadležni službenik koji obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

 

V. RADNA TIJELA

Članak 17.

Radna tijela Gradskog vijeća osnovana Statutom Grada su:

–       Mandatna komisija,

–       Odbor za izbor i imenovanja,

–       Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka, Gradsko vijeće posebnom odlukom može osnivati i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Gradskog vijeća.

Predsjednik i članovi radnih tijela  biraju  se na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv političkim strankama, nezavisnim listama koje imaju vijećnike da dostave svoje pisane prijedloge.

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.

Članak 18.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i četiri člana. Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri člana. Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise, čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik i članovi Odbora za Statut, Poslovnik i propise se biraju iz redova vijećnika te znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.

Članak 19.

Način rada radnih tijela Gradskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.

O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se objavom na web stranici Grada Senja.

U radnim tijelima prethodno se razmatraju akti koje donosi Gradsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog tijela. Radna tijela donose zaključke.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Gradonačelnika i Gradsko vijeće.

 

VI. ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Članak 20.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika na prvoj sjednici Gradskog vijeća polažu prisegu.

Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: „Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika/zamjenika Grada Senja obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Senja, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Senja“.

Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno gradonačelnika i zamjenika, a gradonačelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: „Prisežem“.

Članak 21.

Gradonačelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća, s tim da na sjednici Gradskog vijeća mora biti prisutan barem jedan od njih.

Gradonačelnik određuje ovlaštene izvjestitelje za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća. Gradonačelnik je ovlašteni izvjestitelj po svakoj točki dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Gradskog vijeća, bez obzira da li je u dnevnom redu naveden kao izvjestitelj.

Za svaku točku dnevnog reda mora biti naveden predlagatelj akta i ovlašteni izvjestitelj. Predlagatelj akta može biti i ovlašteni izvjestitelj.

Ako na sjednici ne prisustvuje predlagatelj akta tada ovlašteni izvjestitelj ima sva prava i obveze koje na sjednici pripadaju predlagatelju akta.

Ako na sjednici Gradskog vijeća na raspravi o točki dnevnog reda nije nazočan predlagatelj akta odnosno ovlašteni izvjestitelj, predsjednik Gradskog vijeća će tu točku skinuti s dnevnog reda sjednice.

 

VII. AKTI VIJEĆA

Članak 22.

Gradsko vijeće donosi odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom.

Zaključcima Gradskog vijeća navode se stajališta, izražava mišljenje i utvrđuju obveze.

Rješenjem Gradsko vijeće odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti vijeća.

Članak 23.

Odluke i druge akte Gradskog vijeća potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.

Na izvornike odluka i drugih akata Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Gradskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada.

Članak 24.

Statut, odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća, kao i odluke o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće, objavljuju se u Službenom glasniku i na službenim web stranicama Grada.

Članak 25.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Gradsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, gradonačelnik i radna tijela Gradskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu podneseni od strane ovlaštenog predlagatelja ili da nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku uskladi prijedlog akata s odredbama ovog Poslovnika.

Predsjednik Gradskog vijeća neće uvrstiti u dnevni red sjednice prijedlog akta neovlaštenog predlagatelja ili koji nije sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, o čemu će izvijestiti podnositelja u pisanom obliku.

Članak 26.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta, koji se podnosi predsjedniku Gradskog vijeća.

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Predlagatelj akta odnosno ovlašteni izvjestitelj na početku rasprave podnosi uvodno usmeno izlaganje i obrazloženje prijedloga akta.

Predlagatelj akta odnosno ovlašteni izvjestitelj ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama, svaki puta po najviše dvije minute.

Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj, svaki puta po najviše dvije minute.

Članak 27.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Gradskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 28.

Uvodno izlaganje i obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana najduže 15 minuta.

 

Članak 29.

Ovlašteni predlagatelji akata iz članka 25. ovog Poslovnika imaju pravo predsjedniku Gradskog vijeća podnijeti prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta (amandman). Amandman uvijek mora biti obrazložen.

Amandman se, u pravilu, podnosi u pisanom obliku najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ako je amandman dostavljen nakon roka iz prethodnog stavka, a prije održavanja sjednice, predsjednik Gradskog vijeća ga neposredno prije početka sjednice dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku.

Članak 30.

Iznimno, amandman se može podnesti usmeno na sjednici Gradskog vijeća sve do zaključenja rasprave.

 

Članak 31.

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, na prijedlog podnositelja akta ili gradonačelnika, Gradsko vijeće može odlučiti da se rasprava o prijedlogu akta odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja, o čemu se mora glasovati.

Članak 32.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne. Izjašnjavanje je usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Amandman postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje ako ga je podnio ovlašteni predlagatelj akta iz članka 25. ovog Poslovnika i s njima se suglasio predlagatelj akta i gradonačelnik.

Članak 33.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana,  glasuje se prema redoslijedu kako su podneseni.

Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojoj se odlučuje.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU

 Članak 34.

Samo iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku, uvrštenjem prijedloga akta u dnevni red sjednice Gradskog vijeća nakon što je vijećnicima dostavljen poziv za sjednicu Gradskog vijeća s prijedlogom dnevnog reda, samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Grad. Razloge za donošenje akta po hitnom postupku kratko obrazlaže predsjednik Gradskog vijeća ili predlagatelj akta prije glasovanja o uvrštavanju akta po hitnom postupku u dnevni red sjednice, bez rasprave.

O prijedlogu za uvrštavanju akta po hitnom postupku glasa se prije početka glasovanja o dnevnom redu sjednice, bez rasprave. Ako je prijedlog akta po hitnom postupku prihvaćen postaje sastavni dio dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća.

Ako prijedlog za uvrštavanju akta po hitnom postupku podnosi vijećnik, tada uz prijedlog mora imati priloženu pisanu podršku od 1/3 vijećnika.

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije do trenutka početka sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća provjerava udovoljava li prijedlog da se akt donese po hitnom postupku uvjetima iz članka 25. ovog poslovnika te nakon toga, bez odlaganja, upućuje zaprimljeni prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima i gradonačelniku, ako on nije predlagatelj.

Ako je prijedlog da se akt donese po hitnom postupku dostavljen vijećnicima manje od 8 sati prije početka sjednice ili na početku sjednice, vijećnik može, prije glasanja o uvrštavanju u dnevni red akta po hitnom postupku, zatražiti pauzu u trajanju do 10 minuta kako bi mogao proučiti prijedlog akta zaprimljenog po hitnom postupku, o čemu se glasuje, bez rasprave.

Na postupak podnošenja amandmanima na prijedloge akata koji se donese po hitnom postupku primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 

 IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA GRADA

Članak 35.

Prijedlog proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom. Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, većina svih vijećnika ima pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Članak 36.

Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika, i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim,  imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja.

Ako nakon raspuštanja predstavničkog tijela iz razloga navedenih u prethodnom stavku novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja odnosno u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik predložio novoizabranom Gradskom vijeću, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

X. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 37.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i pročelniku te direktorima trgovačkih društava i ravnateljima ustanova kojima je osnivač Grad Senj.

Vijećnička pitanja postavljaju se prije prijelaza na dnevni red sjednice Gradskog vijeća, neovisno o točkama dnevnog reda.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva pitanja. Ukupno vrijeme za postavljanje pitanja pojedinog vijećnika iznosi dvije minute, neovisno o tomu postavlja li jedno ili dva pitanja. Pravo na postavljanje vijećničkog pitanja vijećnik može iskoristiti jednom, neovisno o tomu da li postavlja jedno ili dva pitanja.

Za svako postavljeno pitanje vijećnik mora priložiti isto pitanje u pisanom obliku, koje odmah po postavljanju predaje neposredno predsjedniku Gradskog vijeća na sjednici Gradskog vijeća.

Pitanja se postavljaju u tijeku jednog sata.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ako to nije moguće, vijećniku će odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.

Odgovor gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika ili pročelnika može trajati najviše pet minuta po svakom pitanju.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora.

Vijećničko pitanje upućeno direktorima trgovačkih društava i ravnateljima ustanova kojima je osnivač Grad Senj istima se dostavlja u roku od 8 dana od dana održane sjednice Gradskog vijeća, a isti su na pitanje dužni u pisanom obliku odgovoriti u roku od 30 dana te svoj odgovor dostaviti stručnim službama Grada Senja.

Pisani odgovor na vijećničko pitanje daje se u roku od 60 dana od dana postavljenog pitanja, dostavom odgovora predsjedniku Gradskog vijeća, koji ga je obvezan dostaviti vijećniku na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 38.

Pitanja koja vijećnici postavljaju gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika ili pročelniku kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki. Ne može se odjednom postaviti više različitih pitanja, u tom slučaju uzima se da je vijećnik postavio prva dva postavljena pitanja.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća neće dozvoliti postavljanje takvog pitanja. Pri tomu predsjednik Gradskog vijeća mora vijećniku priopćiti razlog zbog kojega mu nije dozvoljeno postaviti takvo vijećničko pitanje.

Članak 39.

Ako bi odgovor na vijećničko pitanje predstavljao službenu tajnu, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili pročelnik može predložiti da se odgovori da neposredno vijećniku bez prisutnosti javnosti, u stručnim službama Grada Senja, u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je postavljeno takvo pitanje.

 

Članak 40.

Nakon primljenog odgovora samo vijećnik koji je postavio vijećničko pitanje može na sjednici Gradskog vijeća iznijeti svoje mišljenje o dobivenom odgovoru odnosno zatražiti dopunsko pojašnjenje u svezi odgovora na vijećničko pitanje, a koje ukupno može trajati najviše 2 minute.

Vijećnik koji  nije  postavio  pitanje  nema  pravo zatražiti  riječ  radi ispravka netočnog navoda, komentara ili rasprave u svezi postavljenog pitanja.

Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili pročelnik mogu vijećniku koji je postavio vijećničko pitanje odgovoriti na njegovo mišljenje o dobivenom odgovoru odnosno mogu dati dopunsko pojašnjenje danog odgovora, a koje ukupno može trajati najviše 2 minute. Nakon dobivenog odgovora odnosno dopunskog pojašnjenja vijećnik više nema pravo komentirati odgovor.

 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA GRADONAČELNIKA

Članak 41.

Gradonačelnik podnosi izvješća Gradskom vijeću u skladu s odredbama zakona i Statuta Grada Senja.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Prijedlog za traženje izvješća može podnijeti najmanje 1/3 (jedna trećina) vijećnika. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji traže izvješće gradonačelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće. Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog. Odluku o tome da li se traži izvješće Gradonačelnika o pojedinim pitanjima donosi Gradsko vijeće većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina vijećnika.

Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću izvješće po zahtjevu iz stavka 3. ovog članka u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva. Ako zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za dostavu izvješća iznosi 60 (šezdeset) dana od primitka zahtjeva. Predsjednik Gradskog vijeća dužan je izvješće uvrstiti u dnevni red prve sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može u svezi izvješća gradonačelnika donijeti odluku koja sadrži stav Gradskog vijeća o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto, a koje je za Gradonačelnika obvezno, odnosno može nakon rasprave donijeti deklaratornu odluku da se isto izvješće prima na znanje.

Prijedlog odluke kojom se donosi stav o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto utvrđuje predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća, nakon provedene rasprave o izvješću, a prije glasovanja o istom.

Ako Gradsko vijeće nakon glasovanja ne prihvati prijedlog odluke kojom se donosi stav o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto Gradsko vijeće će donijeti deklaratornu odluku da se isto izvješće prima na znanje, a o kojoj se odluci ne glasa.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 (šest) mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

XII. RED NA SJEDNICI

Sazivanje sjednice

Članak 42.

Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednica Gradskog vijeća se mora održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 (jedne trećine) vijećnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku i potpisan od svih vijećnika koji traže sazivanje sjednice Gradskog vijeća.

Ako predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu je dužan sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku i potpisan od svih vijećnika koji traže sazivanje sjednice Gradskog vijeća.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 43.

Sjednice vijeća sazivaju se elektroničkim pozivom, a samo iz opravdanih razloga i na drugi način utvrđen ovim Poslovnikom.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se najmanje 3 dana prije održavanja sjednice. Samo iz opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Dostava poziva i materijala vijećnicima, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, predlagateljima, izvjestiteljima i drugim osobama obavlja se digitalno putem elektroničke komunikacije.

Vijećnici su dužni na početku svog mandata dostaviti u stručne službe Grada Senja svoju e-mail adresu elektroničke pošte odnosno registrirati svoju e-mail adresu za primanje poziva i materijala za sjednice Gradskog vijeća. Svakom vijećniku će se dati lozinka kojom će biti omogućeno preuzimanje materijala za sjednicu Gradskog vijeća Grada Senja.

Materijali za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća postavljaju se na web stranicu Grada Senja na tehnički prihvatljiv način u pdf ili sličnom obliku  s mogućnošću pretraživanja.

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Gradskog vijeća. Takva odluka mora biti obrazložena od strane predsjednika Gradskog vijeća na početku sjednice koja je sazvana na takav način. Vijećnik na sjednici Gradskog vijeća može iskazati nezadovoljstvo s odlukom da se sjednica saziva u kraćem roku ili na drugačiji način, u trajanju govora od najviše 2 minute, bez daljnje rasprave.

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pročelniku, nadležnim službenicima i ovlaštenim izvjestiteljima, te po potrebi ili na zahtjev i predstavnicima medija, na način utvrđen stavkom 3. ovog članka.

Dnevni red

Članak 44.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik Gradskog vijeća u pozivu za sjednicu.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom, dostavljene prije upućivanja poziva za sjednicu Gradskog vijeća uvrstiti u prijedlog dnevnog reda sjednice.

 

Članak 45.

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća utvrđuje se na početku sjednice.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Navedeni prijedlog treba se kratko obrazložiti, bez mogućnosti rasprave.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni, neposredno prije sjednice, sukladno odredbama ovog Poslovnika koja se odnose na donošenje akata po hitnom postupku.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se glasuje o tomu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, bez rasprave.

Članak 46.

Utvrđeni prijedlog dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća daje na glasanje. Gradsko vijeće o prijedlogu dnevnog reda odlučuje bez rasprave. Dnevni red je usvojen kada je za njega glasala većina prisutnih vijećnika.

Nakon što je dnevni red sjednice utvrđen sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje vijećnicima utvrđeni dnevni red.

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten kao točka dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Članak 47.

Na prijedlog predlagatelja, u slučaju da su pojedine točke dnevnog reda međusobno sadržajno povezane ili da zajedno čine jedinstvenu cjelinu, Gradsko vijeće bez rasprave može odlučiti da se u jedinstvenu raspravu objedine dvije ili više točaka dnevnog reda.

 

Pri objedinjenoj raspravi uvodno izlaganje i obrazloženje može trajati najduže 20 minuta, a vijećnik ima pravo govora za svaku tako spojenu točku dnevnog reda, u ukupnom trajanju koje predstavlja zbrojeno vrijeme utvrđeno člankom 55. stavak 1. ovog Poslovnika za svaku pojedinu točku dnevnog reda, ali ne dulje od 25 minuta.

 

Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 48.

Sjednici Gradskog vijeća predsjedava predsjednik Gradskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik iz redova predstavničke većine,  a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik iz redova predstavničke manjine.

Članak 49.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 50.

Predsjednik Gradskog vijeća vijećnicima daje riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Vijećnik koji želi govoriti o povredi Poslovnika, mora precizno naznačiti članak Poslovnika za koji smatra da je povrijeđen. Govor vijećnika o povredi Poslovnika ne može trajati duže od 2 minute.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora vijećnika dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem može u govoru u trajanju od najviše 1 minute obrazložiti zašto nije zadovoljan. Nakon toga nema rasprave.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, prije davanja riječi mora precizno naznačiti o kojem navodu se radi. Govor vijećnika radi ispravka netočnog navoda ne može trajati duže od 2 minute. Onaj čiji je navod vijećnik ispravio kao netočan nakon toga ima pravo odgovoriti ispravak netočnog navoda u govoru u trajanju od najviše 1 minute. Nakon toga nema rasprave.

Ako se vijećnik javi za ispravak netočnog navoda ili zbog ukazivanja na povredu Poslovnika, a započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ, predsjednik Gradskog vijeća će ga na to upozoriti, a ako vijećnik nastavi govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ, predsjednik Gradskog vijeća će ga opomenuti i oduzeti riječ. Nakon toga nema rasprave.

Članak 51.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Predsjednik Gradskog će opomenuti vijećnika ili osobu koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća, koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remete rad Gradskog vijeća ili na drugi način krše odredbe ovog Poslovnika, a naročito ako:

–       se udalje od točke dnevnog reda ili predmeta o kojem se raspravlja,

–       govore, a da nisu dobili odobrenje predsjednika Gradskog vijeća,

–       svojim upadicama ili na drugi način ometaju govornika,

–       u svom govoru omalovažavaju ili vrijeđaju predsjednika Gradskog vijeća ili druge članove Gradskog vijeća, te ostale sudionike na sjednici Gradskog vijeća,

–       svojim govorom teže narušavaju ugled Gradskog vijeća i članova Gradskog vijeća.

Ako vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Gradskog vijeća će im oduzeti riječ.

Ako vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća poslije oduzimanja riječi nastavi s ponašanjem zbog kojeg im je izrečena opomena i oduzeta riječ, Predsjednik gradskog vijeća ih može udaljiti sa sjednice.

Ako vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća odbije napustiti sjednicu u slučaju iz prethodnog stavka, predsjednik Gradskog vijeća će utvrditi da je vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća udaljen sa sjednice, da se vijećnik ne broji prilikom glasovanja te da im se oduzima riječ po svim točkama utvrđenog dnevnog reda do kraja sjednice.

Ako i nakon što odbije napustiti sjednicu vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća nastavi s ponašanjem zbog kojeg im je izrečena opomena,  oduzeta riječ te im je naloženo da napuste sjednicu, predsjednik Gradskog vijeća će privremeno prekinuti rad sjednice, dok se vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća ne udalje sa sjednice.

Članak 52.

Red na sjednici održava predsjedavajući.

 

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Gradskog vijeća može vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća izreći upozorenje te sljedeće stegovne mjere:

–       usmenu opomenu,

–       opomenu s oduzimanjem riječi

–       udaljenje sa sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o pojedinoj točki dnevnog reda,

–       udaljenje sa sjednice.

Stegovne mjere su izvršne nakon što ih je izrekao predsjednik Gradskog vijeća i o njima se ne može voditi rasprava.

 

Predsjednik Gradskog vijeća može naložiti da se iz dvorane udalje građani, predstavnici medija i druge osobe koje prate rad sjednice Gradskog vijeća ako na bilo koji način ometaju njegov rad.

 

Članak 53.

Udaljavanje sa sjednice Gradskog vijeća najteža je stegovna mjera koja se izriče vijećniku ili osobi koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća kada su svojim ponašanjem toliko narušili red i prekršili odredbe ovog Poslovnika tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Ako se vijećnik ili osoba koja sudjeluje u radu Gradskog vijeća niti nakon izricanja ove mjere ne udalji sa sjednice, a nastavi s ometanjem rada Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća može prekinuti sjednicu.

Članak 54.

Protiv stegovne mjere isključivanja sa sjednice član Gradskog vijeća vijećnik ima pravo prigovora koji se podnosi Gradskom vijeću u roku od 48 sati od izricanja stegovne mjere.

Predsjednik Gradskog vijeća dužan je prigovor uvrstiti u dnevni red prve sljedeće sjednice.

Odluku o prigovoru Gradsko vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Gradskog vijeća, bez rasprave, time da pravo govora u trajanju do najviše 3 minute ima samo član vijećnik koji je podnio prigovor.

Gradsko vijeće može po prigovoru potvrditi izrečenu stegovnu mjeru ili utvrditi da nije bilo razloga za izricanje stegovne mjere. Odluka Gradskog vijeća je konačna.

Članak 55.

Vijećnik Gradskog vijeća o temi koja je točka dnevnog reda može u raspravi redovito govoriti najviše 5 minuta.

Ako je predlagatelj akta nakon govora vijećnika ima potrebu za dodatno pojašnjenje akta isto može trajati najviše do 2 minute.

Nakon dodatnog pojašnjenja predlagatelja vijećnik može još jedanput govoriti najviše 2 minute.

Izvanredno, zbog važnosti teme, Gradsko vijeće na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća ili 1/3 vijećnika može odlučiti da rasprava o određenoj točki dnevnog reda traje bez ograničenja iz stavka 2. i 3. ovog članka, pri čemu se dodatni govor svakog govornika ograničava na najviše 2 minute po svakom javljanju za riječ.

Bez obzira na utvrđenja iz prethodnog stavka, vijećnik po točki dnevnog reda izvanredno zbog važnosti teme ne može govoriti duže od sveukupno 20 minuta.

Tijek sjednice

Članak 56.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika.

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Gradskog vijeća o tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća.

Predsjednik Vijeća obavještava vijećnike o broju prisutnih vijećnika na sjednici, te o tome koji su ga vijećnici izvijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.

Ako predsjednik Gradskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočna većina vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća će s početkom sjednice pričekati 15 minuta, a ako ni nakon toga nije nazočna većina vijećnika odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika. Broja nazočnih vijećnika utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća, samostalno ili na prijedlog vijećnika.

Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Odlučivanje

Članak 57.

Gradsko vijeće donosi akte većinom danih glasova ako je na sjednici Gradskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Grada ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi sljedeće akte:

–  Statut Grada,

–  Poslovnik Gradskog vijeća,

–  Proračun,

–  Godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

–  Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

–  Odluku o raspisivanju referenduma o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu sa Zakonom,

–  Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada Senja.

Glasovanje

Članak 58.

Glasovanje na sjednici je javno. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je „ZA“ prijedlog, zatim poziva vijećnike da se izjasne tko je „PROTIV“ prijedloga, a ako ima vijećnika koji se do tada nisu izjasnili predsjednik Gradskog vijeća će pitati je li tko „UZDRŽAN“ od glasovanja.

Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „ZA“ niti „PROTIV“ prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

Glasove vijećnika prebrojava službenik iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika.

Članak 59.

Predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.

Na obrazloženi zahtjev vijećnika, a kojim traži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća nalaže ponovno glasovanje i objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 60.

Iznimno, Gradsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Tajno glasovanje provodi se u pravilu pri izboru, odnosno imenovanju, u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira, odnosno imenuje, a može biti i u slučaju kada se glasuje o pojedinom prijedlogu.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se zaokruživanjem „ZA“, „PROTIV“ i „UZDRŽAN“.

Glasačke listiće priprema službenik iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika te ih prije tajnog glasovanja osobno predaje vijećnicima.

Članak 61.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.

 

Članak 62.

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. Vijećnik nakon glasovanja glasački listić predaje službeniku iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika.

 

Članak 63.

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Gradskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća u prisutnosti službeniku iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika.

Predsjednik Gradskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

Održavanje sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama

 

Članak 64.

U smislu ovog Poslovnika, izvanredne situacije podrazumijevaju nastupanje okolnosti, kao što su prirodne nepogode, pandemije i slično, a koje su kao takve proglašene od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske ili Ličko-senjske županije, zbog kojih nije moguće ili nije dozvoljeno održavanje sjednice Gradskog vijeća uz osobnu nazočnost vijećnika.

 

Sjednica Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama sazivaju se u slučaju potrebe za donošenjem odluka ili drugih općih akata koje je nužno donijeti i koji iz razloga žurnosti ne trpe odlaganja, odnosno ako se radi o općim aktima koji su nužni za reguliranje rada i normalnog funkcioniranja Grada Senja u izvanrednim situacijama.

 

Članak 65.

Sjednicu Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama saziva predsjednik Gradskog vijeća elektronskom dostavom poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijalima. Sjednica Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama održava se elektronskim putem te se na istoj glasuje elektronskim putem.

 

Iznimno, sjednica Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama može se sazvati pisanim putem uz osobnu dostavu poziva, a ako se radi o naročito teškim okolnostima, koje onemogućuju redovite tijekove komunikacije, poziv je moguće uputiti javnom objavom putem audio i vizualnih medija, Interneta ili na web stranicama Grada Senja.

 

O načinu sazivanja sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama iz prethodnog stavka odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

 

Članak 66.

Poziv za sjednicu Gradskog vijeća, zajedno s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, kao i obrazac za elektronsko glasovanje, dostavlja se elektronskom poštom najmanje 3 dana prije održavanja sjednice elektronskim putem. Elektronskom poštom dostavit će se vijećnicima i sve potrebne tehničke upute radi provođenja sjednice elektronskim putem.

 

Sjednica Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama održava se elektronskim putem na način da se vijećnici izjašnjavaju o predloženim točkama dnevnog reda i glasuju o istim putem elektronskog obrasca.

 

Lozinka za pristup elektronskom obrascu dostavit će se vijećnicima na njihov e-mail, koji su vijećnici prethodno registrirali u stručnim službama Grada Senja.

 

 

Članak 67.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama predlaže predsjednik Gradskog vijeća. Materijali za točke dnevnog rada pripremaju se na način određen ovim Poslovnikom.

 

Prijedloge akata koji se donose na sjednici Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama prethodno ne razmatraju radna tijela Gradskog vijeća.

 

Članak 68.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku, elektronskom poštom u obliku amandmana, uz odgovarajuću primjenu odredbi iz članka 29. ovog Poslovnika.

 

Podneseni amandmani dostavljaju se elektronskom poštom vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku.

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane na svoj prijedlog akta odnosno izjasniti se o podnesenim amandmanima vijećnika do trenutka početka sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama.

 

Ako se predlagatelj suglasio s amandmanom, takav amandman postaje sastavnim dijelom prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne izjašnjava elektronskom poštom.

 

U odnosu na amandmane s kojima se predlagatelj akta nije suglasio, mjerodavan je članak 33. Poslovnika, primjenjujući pri tome izjašnjavanje putem elektronskog obrasca.

 

Članak 69.

Na početku elektronske sjednice predsjednik Gradskog vijeća uspostavlja elektronski kontakt s vijećnicima te utvrđuje nazočnost vijećnika odgovarajućom primjenom odredbi članka 56. ovog Poslovnika.

 

Članak 70.

Na sjednici Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama odluke se donose glasovanjem, sukladno odredbama ovog Poslovnika, primjenjujući pri tome izjašnjavanje putem elektroničkog obrasca.

 

Glasovanje putem elektroničkog obrasca provodi se na način da se vijećnik putem elektroničkog obrasca za glasovanje, koji sadrži popis točaka dnevnog reda, nedvojbeno izjasni da li je „ZA“ prijedlog, „PROTIV“ prijedloga ili je „UZDRŽAN“.

 

Vrijeme glasovanja, odnosno izjašnjavanja vijećnika putem elektroničkog obrasca, utvrđuje predsjednik Gradskog vijeća pri dostavi dnevnog reda.

 

Stručne službe Grada Senja dužne su pružiti stručnu pomoć i osigurati tehničke pretpostavke za realizaciju sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama.

 

Članak 71.

Rezultate glasovanja po točkama dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama, službenik iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika dostavlja elektronskom poštom svim vijećnicima, odmah po održavanju sjednice.

 

Članak 72.

O radu sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama sačinjava se zapisnik, koji sadrži podatke iz članka 74. ovog Poslovnika, uz dodatnu dokumentaciju vezanu za elektroničke procedure i obrasce primijenjene u postupku saziva i održavanja sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama.

 

Članak 73.

Na postupak održavanja sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama koje se održavaju elektroničkim putem odnose se sve odredbe ovog Poslovnika, ako su primjenjive.

 

Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na održavanje sjednice Gradskog vijeća u izvanrednim situacijama odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju da se elektronska sjednica održava putem videokonferencije (npr. aplikacije Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i sl.), e-mailom odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu.

 

XIV. ZAPISNICI

Članak 74.

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

Članak 75.

Svaki vijećnik na početku sjednice, prije usvajanja zapisnika, ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, a ako primjedbi na zapisnik nema, predsjednik Gradskog vijeća će konstatirati da je zapisnik s prethodne sjednice usvojen.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici glasovanjem, bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Članak 76.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Izvornik zapisnika sjednice Gradskog vijeća čuva nadležni službenik iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika.

 

Članak 77.

Sjednice Gradskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva se u stručnim službama Grada Senja.

 

Službenik iz članka 8. stavak 1. ovog Poslovnika dužan je omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice.

XV. JAVNOST RADA

Članak 78.

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

 

Građani i predstavnici medija mogu pratiti rad sjednica Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

 

Ako je broj osoba koje žele pratiti rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta u gradskoj vijećnici, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.

 

Članak 79.

Javnost rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Senja osigurava se javnim održavanjem sjednica, izravnim prijenosom sjednica putem audio i vizualnih medija ili Interneta, objavljivanjem općih akata u Službenom glasniku Grada Senja i na web stranicama Grada Senja te održavanjem konferencija za medije odnosno izvještavanjem u tisku, internetskim portalima, društvenim mrežama i drugim medijima.

 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i druge medije, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

 

Najava održavanja sjednice Gradskog vijeća i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Grada Senja.

 

Članak 80.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podatci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti, kao i oni podatci objava kojih bi bila protivna propisima o zaštiti osobnih podataka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Senja.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada Senja («Službeni glasnik Grada Senja» br. 6/09, 1/11, 2/13, 6/13, 10/17 i 7/18 – pročišćeni tekst)

KLASA: 021-05/20-02/11

URBROJ: 2125-03/01-20-03

U Senju, 9. studenoga 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SENJA

                                                                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Tomljanović

Skip to content