PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

REVIZIJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA

ZA RAZDOBLJE 2018. – 2022.

 

Gospodarenje_otpadom_Senj

>>Revizija plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2018.g.-2022.g.
(PDF_minPDF, 3.39 MB)

>> PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA
za razdoblje 2016.-2022. g.

 (PDF_minPDF, 2.14 MB)

 


 

NACRT REVIZIJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2018.–2022.

(Plan gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2016.-2022.g., Službeni glasnik Grada Senja br. 9/15)

 

Javni uvid u Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom  provest će se u periodu od 06. veljače 2018. godine do 08. ožujka 2018. godine, u prostorijama Grada Senja, Jedinstveni upravni odjel Grada Senja  Obala dr. Franje Tuđmana 2 i u prostorijama Ustanove za razvoj grada Senja, (Obala dr. Franje Tuđmana 2,II.kat ) svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od  8:00 sati do 14:00 sati.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom predati u pisanom obliku, upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestima javnog uvida ili putem objavljenog obrasca na službenoj internetskoj stranici Grada Senja (www.senj.hr). Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se poslati i poštom (uz obveznu naznaku Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom), na adresu: Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj ili na e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr, a moraju prispjeti na navedenu adresu najkasnije do 08. ožujka 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju izrade Programa, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu. Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom te će se isto objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Senja (www.senj.hr). Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17). Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom dostavit će se na donošenje Gradskom vijeću Grada Senja.

Prilog 1: Obavijest-Javni uvid (pdf, 0.75 MB)

Prilog 2:  Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Senja  za razdoblje 2018.-2022.-revizija (Plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2018.-2022) (pdf, 3.21MB)

Prilog 3: Zaključak o stavljanju PGO na Javni uvid (pdf, 0.67 MB)

Prilog 4: Obrazac dokumenta sadržaja za savjetovanje (pdf, 0.20 MB)

Prilog 5: Obrazac – sudjelovanje javnosti PGOGS (pdf, 0,19 MB)


Izvješće o provedenoj javnoj raspravi REVIZIJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA 2018.-2022.g. (10,8 MB)

Izvješće o provedbi „Plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2016.-2020.“ i „Revizije Plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2018.-2022.“ za 2019. godinu
>>Izvješće o PGO za 2019

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA