PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

REVIZIJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA

ZA RAZDOBLJE 2018. – 2022.

 

Gospodarenje_otpadom_Senj

>>Revizija plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2018.g.-2022.g.
(PDF_minPDF, 3.39 MB)

>> PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA
za razdoblje 2016.-2022. g.

 (PDF_minPDF, 2.14 MB)

 


 

NACRT REVIZIJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA ZA RAZDOBLJE 2018.–2022.

(Plan gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2016.-2022.g., Službeni glasnik Grada Senja br. 9/15)

 

Javni uvid u Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom  provest će se u periodu od 06. veljače 2018. godine do 08. ožujka 2018. godine, u prostorijama Grada Senja, Jedinstveni upravni odjel Grada Senja  Obala dr. Franje Tuđmana 2 i u prostorijama Ustanove za razvoj grada Senja, (Obala dr. Franje Tuđmana 2,II.kat ) svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od  8:00 sati do 14:00 sati.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom predati u pisanom obliku, upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestima javnog uvida ili putem objavljenog obrasca na službenoj internetskoj stranici Grada Senja (www.senj.hr). Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se poslati i poštom (uz obveznu naznaku Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom), na adresu: Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj ili na e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr, a moraju prispjeti na navedenu adresu najkasnije do 08. ožujka 2018. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u navedenom roku dostavljeni nositelju izrade Programa, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, niti će biti sastavni dio Izvješća o javnom uvidu. Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu u Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom te će se isto objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Senja (www.senj.hr). Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17). Nacrt revizije plana gospodarenja otpadom dostavit će se na donošenje Gradskom vijeću Grada Senja.

Prilog 1: Obavijest-Javni uvid (pdf, 0.75 MB)

Prilog 2:  Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Senja  za razdoblje 2018.-2022.-revizija (Plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2018.-2022) (pdf, 3.21MB)

Prilog 3: Zaključak o stavljanju PGO na Javni uvid (pdf, 0.67 MB)

Prilog 4: Obrazac dokumenta sadržaja za savjetovanje (pdf, 0.20 MB)

Prilog 5: Obrazac – sudjelovanje javnosti PGOGS (pdf, 0,19 MB)


Izvješće o provedenoj javnoj raspravi REVIZIJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SENJA 2018.-2022.g. (10,8 MB)

Izvješće o provedbi „Plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2016.-2020.“ i „Revizije Plana gospodarenja otpadom Grada Senja za razdoblje 2018.-2022.“ za 2019. godinu
>>Izvješće o PGO za 2019

 

Skip to content