OBAVIJEST O RADOVIMA na području Melnica

OBAVIJEST O RADOVIMA na području Melnica

HOPS
HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.d. Zagreb, Kupska 4
Prijenosno područje Rijeka

 

OBAVIJEST O RADOVIMA

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb, Kupska 4 (dalje u tekstu: HOPS) planira početkom srpnja 2024. godine, na lokaciji naselja Melnice na području Grada Senja, započeti s izvođenjem radova na zamjeni stupa br. 45 na dalekovodu DV 110 kV Senj — Otočac.

Planirani radovi obuhvaćaju demontažu postojećeg stupa, montažu novog čeličnorešetkastog stupa, ojačanje susjednih stupova, kao i izradu pristupnih puteva, te je očekivano trajanje radova tri mjeseca od njihovog početka.

izvođenje navedenih radova planirano je na nekretninama u k.o. Melnice i to na nekretnini oznake k.č. 892 k.o. Melnice na kojoj se nalazi postojeći stup br. 45 predmetnog dalekovoda, te na nekretninama oznake k.č. 894, k.č. 1117, k.č. 1118, k.č. 1116/1, k.č. 1102, k.č. 1118, k.č. 1103, k.č. 1104, k.č. 1105/1, k.č. 1105/2, k.č. 1106, k.č. 1139/5, k.č. 1140, k.č. 1141/1, k.č. 1142, k.č. 1143 i k.č. 1139/1 preko kojih će se se koristiti postojeći pristupni put i po potrebi izvesti novi pristupni put do stupova br. 45 i br. 49 predmetnog dalekovoda.

Radove za HOPS će izvoditi društvo Dalekovod d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4. (dalje: Izvođač radova).

Napominje se da sukladno članku 40. Zakona o energiji (Narodne novine broj: 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18), HOPS ima pravo koristiti nekretnine koje nisu u njegovom vlasništvu za izgradnju i održavanje mreža, te da su pravne i fizičke osobe dužne HOPS-u omogućiti pristup na njihove nekretnine na kojima su izgrađeni objekti, uređaji, mreža, odnosno sustav energetskog subjekta radi njihovog pregleda i održavanja te sječe drveća i drugog raslinja koje ugrožava ove objekte, uređaje, mrežu ili sustav. Onemogućavanje pristupa HOPS-a na nekretninu predstavlja prekršaj sukladno članku 51. Zakona o energiji.

Ako tijekom izvođenja navedenih radova nastane šteta na pojedinim nekretninama, izvođač radova i/ili HOPS će istu otkloniti povratnom u prijašnje stanje, a ako to iz nekog razloga ne bude moguće, štetu će naknaditi isplatom odgovarajuće protuvrijednosti u novcu.

Oštećeni vlasnici na čijim je nekretninama nastala šteta ovlašteni su podnijeti zahtjev za naknadom štete, uz koji je potrebno priložiti dokaz vlasništva. Zahtjev se podnosi HOPS-u na adresu HOPS d.d., Prijenosno područje Rijeka, Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove, Marinčićeva 3, 51211 Matulji.

>> OBAVIJEST (PDF)Skip to content