OBAVIJEST O IZRADI VII. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA (ciljane izmjene i dopune)

OBAVIJEST O IZRADI VII. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA (ciljane izmjene i dopune)

 

O B A V I J E S T
O IZRADI VII. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA
(ciljane izmjene i dopune)

Na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja – VII. ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Grada Senja“, broj 11/23), započeta je izrada VII. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja cijele k.č.br. 445/1, koja je u naravi zgrada, te cijele okolne čestice k.č.br. 3236 koja je u naravi Trg Cilnica, cijela k.č.br. 445/2, koja je uski pojas između Ožegovićianuma i kanala Kolan te dio k.č.br. 443, dio Ulice Stjepana Radića, dio k.č.br. 1023/1, dio kanala Kolan, dio k.č.br. 747/1, dio Ulice Kolan, sve u k.o. Senj. Unutar obuhvata ovih VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja nalazi se derutna građevina na k.č.br. 445/1, k.o. Senj, ukupne površine čestice 1.598,00 m2, okružena s javnim površinama (trg, ulice, kanal) čija sadašnja planirana namjena nije u interesu njenog vlasnika Republike Hrvatske, niti je u interesu Grada Senja te ju je potrebno prenamijeniti i uskladiti s potrebama Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja, na adresi, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj, ili na tel. br. 053/881-162.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obavijest možete pogledati na sljedećem linku: OBAVIJEST O IZRADI PLANA

Odluka: Odluka o izradi VII. ID UPU-a u užem području Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja, broj 11_23)Skip to content