Radna tijela Grada Senja

 

>> Arhiva prethodnog saziva

 

Sukladno članku 40. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:

Mandatna Komisija

Vice Nekić, mag.ing.el., predsjednik
Igor Šimunović, član
Rosanda Bilović, prof., član
Ivan Anić, član
Juraj Tomljanović, struč.spec.inf., član

 

Odbor za izbor i imenovanje

Roberta Vrban Mujaković, bacc.admin.publ., predsjednica
Igor Šimunović, član
Vedran Katalinić, mag.oec., član
Vice Nekić, mag.ing.el., član
Juraj Tomljanović, struč.spec.inf., član

 

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Maja Banić, mag.ing.šum., član
Ines Zlatarević, bacc.oec., član
Milko Tomljanović, dipl.ing.šum., član
Zlatko Tomljanović, član

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA