Mjesni odbori

 

Sukladno odredbama članka 68. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju navedenih prava mjesni odbor dužan je uvažiti interes Grada Senja u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba. U svojem djelovanju mjesni odbor dužan je promicati lokalne interese u korelaciji s interesima Grada Senja u cjelini.

Na temelju odredaba članka 69. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovano je 12 mjesnih odbora.

 

Mjesni odbori

Mjesni odbor Bunica – Bilićevica
Mjesni odbor Crni kal – Vrzići
Mjesni odbor Jablanac
Mjesni odbor Krasno
Mjesni odbor Krivi Put
Mjesni odbor Oltari
Mjesni odbor Prizna
Mjesni odbor Senj – Centar
Mjesni odbor Senj – Mundarićevac
Mjesni odbor Senj – Trbušnjak
Mjesni odbor Sveti Juraj
Mjesni odbor Vratnik

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA