Mjesni odbori

 

Sukladno odredbama članka 68. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju navedenih prava mjesni odbor dužan je uvažiti interes Grada Senja u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba. U svojem djelovanju mjesni odbor dužan je promicati lokalne interese u korelaciji s interesima Grada Senja u cjelini.

Na temelju odredaba članka 69. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovano je 12 mjesnih odbora.

 

Mjesni odbori

Mjesni odbor Bunica – Bilićevica
Mjesni odbor Crni kal – Vrzići
Mjesni odbor Jablanac
Mjesni odbor Krasno
Mjesni odbor Krivi Put
Mjesni odbor Oltari
Mjesni odbor Prizna
Mjesni odbor Senj – Centar
Mjesni odbor Senj – Mundarićevac
Mjesni odbor Senj – Trbušnjak
Mjesni odbor Sveti Juraj
Mjesni odbor Vratnik