Gradska uprava

>> Etički kodeks Gradske uprave Grada Senja

 

GRADSKO UPRAVNO TIJELO

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojava se gradsko upravno tijelo.

Upravno tijelo Grada Senja je Jedinstveni upravni odjel

>> Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradonačelniku.

Pročelnik:

Jure Tomljanović, dipl. oec. 

Tel.: 053/881-102
E-mail: procelnik@senj.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova u gradskoj upravi, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- lokalnu samoupravu i upravu, mjesnu samoupravu, gradsku imovinu, društvene djelatnosti, radne odnose, kadrovsku evidenciju i tehničko održavanje, projekte grada, urbanizam, prostorno planiranje, komunalni sustav, financije, gradski proračun, gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole, naplatu potraživanja i ovrhe.

Savjetnik za financije i proračun:
Slaven Butolo, dipl.oec.
slaven.butolo@senj.hr

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda:
Daliborka Rončević, dipl.oec.
gradski.prihodi@senj.hr

Savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo:
Anđelka Tomljanović, dipl.ing.građ.
urbanizam@senj.hr

Savjetnik – koordinator za kulturu i društvene djelatnosti:
Mislav Bilović, dipl.iur.
mislav.bilovic@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole:
Branka Katalinić, dipl.oec.
branka.katalinic@senj.hr

Viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.
nikolina.dabac@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise:
Maja Matičić, dipl.iur.
maja.maticic@senj.hr

Komunalno redarstvo:
komunalno.redarstvo@senj.hr
Tel: 099 496 4263

 

 

Gradska_uprava

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA