Centar za socijalnu skrb Senj

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SENJ
VJENCESLAVA NOVAKA 4
Tel.:882-930, 882-929

 czss.senj@hi.t-com.hr

Centar kao javna ustanova posreduje u ostvarivanju prava i usluga  sukladno zakonu o socijalnoj skrbi.

Prava u sustavu socijalne skrbi su:

Pomoć za uzdržavanje
Jednokratna pomoć
Potpore za obrazovanje
Osobna invalidnina
Doplatak za pomoć i njegu
Status (roditelja)  njegovatelja
Naknada do zaposlenja

Socijalne usluge koje pruža Centar:

Prva socijalne usluga (informiranje korisnika)
Usluga savjetovanja i pomaganja
Usluga obiteljske medijacije
Usluga stručne pomoći u obitelji
Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja
Usluge boravka i smještaja
Usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju

Centar je nadležan za poduzimanje mjera iz obiteljsko pravne zaštite koje su regulirane obiteljskim zakonom  – zaštita djece, braka i obitelji,kao i obavljanje poslove skrbništva za djecu i odrasle osobe.

 

Misija ustanove

„Kao ustanova s javnim ovlastima želimo pružiti našim korisnicima kvalitetnu uslugu koja je usmjerena na njihovu odredbi i podizanje kvalitete njihova života u zajednici.“

 

Vizija ustanove

„Želimo napredovati kako bi naši korisnici bili zadovoljni pružanjem usluga.“


>> DOKUMENTI POTREBNI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

>> POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU PRAVA NA POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE

>> DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

 

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA