Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Burnjak

 

 

UPU_BURNJAK

 

TEKSTUALNI DIO

Burnjak – Tekstualni dio – Odredbe (PDF_minpdf, 409 KB)
Burnjak – Obavezni prilozi (PDF_minpdf, 15,2 MB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:2000)

Burnjak 1 – Korištenje i namjena površina (PDF_minpdf, 339 KB)
Burnjak 2-1 – Promet (PDF_minpdf, 415 KB)
Burnjak 2-2 – Telekomunikacije (PDF_minpdf, 354 KB)
Burnjak 2-3 – Elektroenergetika (PDF_minpdf, 359 KB)
Burnjak 2-4  – Vodoopskrba (PDF_minpdf, 383 KB)
Burnjak 2-5 – Odvodnja (PDF_minpdf, 362 KB)
Burnjak 3 – Način i uvjeti gradnje (PDF_minpdf, 516 KB)

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA