SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

(16.11.2018.)

JAVNO SAVJETOVANJE: Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Senj započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Senja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Savjetovanje traje od 16. studenoga do 26. studenoga 2018. godine, a razlog vremenski kraćem savjetovanju su trajanje same procedure i rokovi donošenja Proračuna od strane Gradskog vijeća Grada Senja.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. studenog 2018. godine do 8 sati dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Senja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu, putem priloženog OBRASCA, a na adresu elektroničke pošte: grad-senj@gs.t-com.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Jedinstveni upravni odjel izradit će i na internetskim stranicama Grada Senja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Senja.

>>Prijedlog Konsolidiranog proračuna Grada Senja za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu

>>OBRAZAC SUDJELOVANJA U JAVNOM SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

_______________________________________________________________________________

(05.11.2018.)

 

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda (B)
Razdoblje internetskog savjetovanja: 05.11.2018. – 19.11.2018.

Privitci:

>> Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

>> Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

>> Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

>> Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju