Prostorni plan uređenja Grada Senja

 >> Prostorni plan uređenja Grada Senja – Izmjene i dopune (2012. god.)
 >> ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Senja -  OPĆE ODREDBE (pročišćeni tekst) (2014. god.) (PDF_minpdf, 0.6 MB)

IDPPUG_SENJ

TEKSTUALNI DIO

Knjiga 1 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – 01 POLAZIŠTA (PDF_minpdf, 628 KB)
Knjiga 1 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – 02 CILJEVI (PDF_minpdf, 100 KB)
Knjiga 1 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – 03 PLAN (PDF_minpdf, 1.70 MB)
Knjiga 2 – Prostorni plan uređenja Grada Senja – ODREDBE (PDF_minpdf, 1.00 MB)

 

KARTOGRAFSKI DIO

Senj 1-1 – Teritorijalni_ustroj (PDF_minpdf, 458 KB)
Senj 1-2 – Podjela kopno – more (PDF_minpdf, 361 KB)
Senj 1-3 – Naselja (PDF_minpdf, 387 KB)
Senj 1-4 – Demografija – 81-91 (PDF_minpdf, 769 KB)
Senj 1-4 – Demografija – 91-01 (PDF_minpdf, 740 KB)
Senj 1-4 – Demografija – distribucija (PDF_minpdf, 792 KB)
Senj 1-4 – Demografija – vikend (PDF_minpdf, 380 KB)
Senj 1-5 – Pokrivenost planovima (PDF_minpdf, 493 KB)
Senj 1-6 – Razvrstaj cesta (PDF_minpdf, 383 KB)
Senj 1-7 – Poljoprivreda (PDF_minpdf, 810 KB)
Senj 1-8 – Staništa (PDF_minpdf, 575 KB)
Senj 2-1 – Koncepcija razvoja (PDF_minpdf, 397 KB)
Senj 2-2 – Identiteti prostora (PDF_minpdf, 948 KB)
Senj 2-3 – Fizionomska topologija naselja (PDF_minpdf, 390 KB)
Senj 3-1 – Gospodarstvo (PDF_minpdf, 427 KB)
Senj 3-02 – Sustav naselja (PDF_minpdf, 358 KB)
Senj 3-03 – Turizam (PDF_minpdf, 692 KB)
Senj 3-04 – Promet cestovni (PDF_minpdf, 429 KB)
Senj 3-04a – Promet cestovni (PDF_minpdf, 313 KB)
Senj 3-05 – Promet morski (PDF_minpdf, 380 KB)
Senj 3-06 – Elektroenergetika (PDF_minpdf, 384 KB)
Senj 3-07 – Plinoopskrba (PDF_minpdf, 334 KB)
Senj 3-08 – Vodoopskrba (PDF_minpdf, 376 KB)
Senj 3-09 – Zaštita od voda (PDF_minpdf, 388 KB)
Senj 3-10 – Odvodnja (PDF_minpdf, 346 KB)
Senj 3-11 – Zaštita prirode (PDF_minpdf, 538 KB)
Senj 3-12 – Graditeljska baština (PDF_minpdf, 545 KB)
Senj 3-13 – Posebne mjere (PDF_minpdf, 562 KB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:5000)

000 Legenda (PDF_minpdf, 1.40 MB)
00 Senj 5000 (PDF_minpdf, 8.16 MB)
01 Krivi Put 5000 (PDF_minpdf, 6.97 MB)
02 Sveti Juraj 5000 (PDF_minpdf, 10.20 MB)
03 Klada 5000 (PDF_minpdf, 5.28 MB)
04 Starigrad 5000 (PDF_minpdf, 7.89 MB)
05 Stinica 5000 (PDF_minpdf, 8.25 MB)
06 Jablanac 5000 (PDF_minpdf, 4.61 MB)
07 Prizna 5000 (PDF_minpdf, 5.17 MB)
08 Melnice 5000 (PDF_minpdf, 9.03 MB)
09 Krasno 5000 (PDF_minpdf, 8.88 MB)

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA