Prostorni plan uređenja Grada Senja – izmjene i dopune

 

IDPPUG_SENJ

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

 

TEKSTUALNI DIO

Senj – Tekstualni dio – Odredbe (PDF_minpdf, 0,81 MB)
Senj – Obavezni prilozi – knjiga 1 (PDF_minpdf, 19,4 MB)
Senj – Obavezni prilozi – knjiga 2 (PDF_minpdf, 23,7 MB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:5000)

00 SENJ (PDF_minpdf, 2,67 MB)
01 KRIVI PUT (PDF_minpdf, 10,9 MB)
02 SVETI JURAJ (PDF_minpdf, 15,6 MB)
03 KLADA (PDF_minpdf, 0,84 MB)
04 STARIGRAD (PDF_minpdf, 2,53 MB)
05 STINICA (PDF_minpdf, 3,06 MB)
06 JABLANAC (PDF_minpdf, 1,30 MB)
07 PRIZNA (PDF_minpdf, 3,70 MB)
08 MELNICE (PDF_minpdf, 3,31 MB)
09 KRASNO (PDF_minpdf, 5,30 MB)

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ (1:25000)

Senj – Infrastrukturni sustavi I (PDF_minpdf, 5,62 MB)
Senj – Infrastrukturni sustavi II (PDF_minpdf, 5,66 MB)
Senj – Korištenje i namjena površina I (PDF_minpdf, 13,1 MB)
Senj – Korištenje i namjena površina II (PDF_minpdf, 12,4 MB)
Senj – Promet I (PDF_minpdf, 5,66 MB)
Senj – Promet II (PDF_minpdf, 5,62 MB)
Senj – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu I (PDF_minpdf, 5,61 MB)
Senj – Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora II (PDF_minpdf, 5,85 MB)

Senj uživo
Gradonačelnik Grada Senja
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
e-mail: gradsenj@senj.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA