naslov
30.09.2020.
Projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Senja“ sufinanciran iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Danas je u prostorijama Gradskog komunalnog društva Senj d.o.o. održano predstavljanje projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Senja“.

Po završetku postupka dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dana 21. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju kojom se tvrtki Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. odobrava financiranje u iznosu od 1.432.505,00 kn, a stopa sufinanciranja projekta je 85%. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 1.685.300,00 kn.

Za provedbu projekta Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. sklopiti će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt je na Poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prijavilo Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. u suradnji s Ustanovom za razvoj Grada Senja i stručnim službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja.

Cilj ovog projekta je nabava komunalnog vozila s dvokomornom nadogradnjom za odvojeno prikupljanje papira i plastike na području Grada te provođenje pratećih informativnih aktivnosti, a sve kako bi se doprinijelo povećanju udjela odvojeno prikupljenog papira i plastike u ukupnom komunalnom otpadu prikupljenom na području Grada.

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA