PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 >> ODLUKA o  određivanju službenika za informiranje (PDF_minPDF)
>> Obrazac zahtjeva za pristup informaciji (PDF_minPDF)

>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF_minPDF)

 

 

Službenik za informiranje:

Maja Matičić, mag. iur.
tel.: 053/884-654

 

 

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» br. 172/03), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 46. Statuta Grada Senja ( «Službeni glasnik Grada Senja  br. 6/09) Gradonačelnik Grada Senja dana 04. siječnja 2010. godine, donosi slijedeću

 

ODLUKU

o  određivanju službenika za informiranje

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osoba mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama, u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama (službenik za informiranje), njegova prava i obveze.

 

Članak 2.

Za službenika za informiranje određuje se Maja Matičić, dipl. iur., pročelnica Ureda grada, kao službena osoba zadužena za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

-  rješava pojedinačno zahtjeve i redovito objavljuje informacije,

-  unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u dokumentima koji se odnose na rad Gradonačelnika, Vijeća, upravnih odjela i službi,

-  vodi Upisnik o zahtjevima i postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom,

-  obavlja i druge poslove, u skladu sa Zakonom.

 

Službenik za informiranje dužan je  sastaviti Izvješće o provedbi Zakona i podnijeti ga Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću do 25. siječnja, za prethodnu godinu.

Izvješće sa Zaključkom Gradonačelnika dostavlja se Središnjem državnom uredu za upravu najkasnije do 31. siječnja, za prethodnu godinu.

Upravni odjeli i službe, tvrtke i ustanove u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Senja dužne su na zahtjev službenika za informiranje u postupanju po podnesenom zahtjevu, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana dostaviti traženu informaciju, ili podnositelju zahtjeva omogućiti dostupnu informaciju koja se traži.

 

 

Članak 4.

 

Tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojit će katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire, a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom glasniku Grada Senja».

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o određivanju službenika za informiranje Grada  Senja («Službeni glasnik Grada Senja» br.3/06).

 

 

Klasa:008-01/10-01/01
Urbroj:2125-03/03-10-02
Senj, 04. siječnja 2010.

 

 

Gradonačelnik

Darko Nekić, prof.,v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA