Memo-potpis
06.12.2017.
POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U SENJU

 

Ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Senju, u vrijednosti od 2.744.696,25 kuna, odnosno 3.430.870,31 kuna s PDV-om, danas su potpisali gradonačelnik Grada Senja, Sanjin Rukavina i direktor tvrtke GEOTEHNIKA d.o.o. iz Selca sa Brača, Marijo Lasan.

Sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 85%. U ostatku investicije sudjelovat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grad Senj.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Senju doprinijet će se povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada s kojim će se osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje.

Naručitelj radova je Grad Senj, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje novoizgrađenim reciklažnim dvorištem povjeriti Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o.

U sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Tijekom provedbe projekta organizirati će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada.

Radovi će započeti u roku od 15 dana, a završetak izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta očekuje se na proljeće 2018.g.

Projekt za bespovratna EU sredstva je kandidirala Ustanova za razvoj Grada Senja uz potporu Gradske uprave Grada Senja.

 

20171206_092113

20171206_092129

20171206_092131

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA