Opći upravni odjel

 


Pročelnica:
Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur., tel: 053/884-655

 

Općim upravnim odjelom upravlja pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradonačelniku.

Pročelnik općeg upravnog odjela može biti voditelj jednog od odsjeka.

U Općem upravnom odjelu ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice slijedeći Odsjeci:

a) Odsjek za gradsku imovinu
b) Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav
c) Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo
d) Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu

Odsjekom upravlja voditelj odsjeka koji za svoj rad odgovara pročelniku i Gradonačelniku.

Opći upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

• osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Grada Senja, kroz rad nadležnih službi, prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada

• utvrđivanje prijedloga politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Grada Senja kroz urbanističko planiranje i uređenje prostora

• funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture)

• planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti te izrada prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova iz oblasti komunalnog gospodarstva

• izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela

• zaštita, upravljanje i nadzor nad gradskom imovinom, stručan rad tijekom pripreme realizacije razvojnih planova u postupku utvrđivanja vlasničkih odnosa na zemljištu, izrada i priprema dokumentacije u svim postupcima glede nekretnina u gradskom vlasništvu, nadzor nad zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu Grada Senja, kao i vođenje popisa stanova, najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine

• vođenje središnje evidencija svih ugovora koji utvrđuju materijalno financijska prava i obveze te praćenje i osiguravanje njihovog izvršenja

• koordinaciju sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad Senj (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.)

• razvoj i poticanje gospodarstva, poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva

• uređenje, održavanje i nadzor nad korištenjem javnih površina, javnih prometnih površina te mora i plaža na području Grada Senja

• provođenje komunalnog reda

• zaštita i unapređenje okoliša i zdravlja svih građana (neposredne mjere zaštite, edukacija djece i stanovništva, akcije popularizacije programa održivog razvoja i dr.)

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, u onom dijelu koji se financira iz gradskog proračuna

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad Senj)

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti športa i tehničke kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad Senj)

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i zdravstva (sukladno socijalnom programu Grada Senja), kao i u oblasti obrazovanja i znanosti

• poticanje i razvoj mjesne samouprave

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA