Memo_GV-04
31.10.2017.
ODRŽANA 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA, 30.10.2017.

U ponedjeljak 30. listopada održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Senja. Na aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja Gradonačelniku te na ista dobili i odgovore. Na pitanja, za koja odgovore nisu dobili odmah, vijećnicima će odgovori biti dostavljeni  u pisanom obliku.

Vijećnici su zatim počeli raspravu po utvrđenom dnevnom redu uz predložene dopune. Gradskom vijeću je podneseno Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Travica“ Senj za pedagošku godinu 2016./2017. Prihvaćen je prijedlog IV. Izmjene i dopune konsolidiranog Proračuna Grada Senja za 2017. godinu uz obrazloženje, kao i  IV. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Senja za razdoblje 2017. – 2019. godinu,   IV. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Senja za 2017. godinu, III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Senja za 2017. godinu, III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Senja u predškolskom odgoju i naobrazbi, kulturi, športu i za ostale udruge i akcije u 2017. godini. Vijećnici su imali prilike raspravljati o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Senja, te Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Senja, koje su predložene od strane Gradonačelnika Grada Senja, u cilju usklađenja istih sa zakonom. Prihvaćen je Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja, te Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.

Prihvaćen je prijedlog odluke o povjeravanju poslova komunalne djelatnosti zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Senja, za razdoblje od 2017. do 2021. godine, te Prijedlog odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama.

Vijećnicima je podnijeta informacija o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću, Senj, Splitska 2 i  informacija o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Gradskog komunalnog društva SENJ d.o.o., Senj, Splitska 2, koje je sukladno zakonskim ovlaštenjima donio Gradonačelnik Grada Senja dana 12. listopada 2017. godine, te su iste prezentirane vijećnicima.

Na kraju sjednice, vijećnici su, u svojstvu članova Skupštine Trgovačkog društva Razvojna agencija Senj d.o.o.  „u likvidaciji“, Senj, Stara cesta 2 , usvojili odluku o opozivu i imenovanju likvidatora u Trgovačkom društvu Razvojna agencija Senj d.o.o. „u likvidaciji“, Senj, Stara cesta 2, kao i Odluku kojom se ovlašćuje predsjednika Gradskog vijeća Grada Senja za potpisivanje, ovjeru pred uredujućim javnim bilježnikom za daljnju provedbu odluke o opozivu i imenovanju likvidatora u Trgovačkom društvu Razvojna agencija d.o.o. „u likvidaciji“, Senj, Stara cesta 2.

GV_04-04

GV_04-03

GV_04-02

GV_04-01