Odjel za lokalnu samoupravu i upravu

 

Pročelnik: Maja Matičić, dipl.iur., tel.: 053/884-654

 

Radom Odjela za lokalnu samoupravu i upravu rukovodi pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Odjel za lokalnu samoupravu i upravu obavlja stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove u svezi sa radom Gradonačelnika i Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela

U Odjelu za lokalnu samoupravu i upravu se obavljaju poslovi koji se naročito odnose na:

•  sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te izradu donesenih odluka, drugih akata te izradu zapisnika s istih.

•  izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela

•  zakonitost i kvalitetu akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim radnim tijelima na raspravu

•  izradu akata koje donosi Gradonačelnik odnosno pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko za isto nije izravno nadležan drugi upravni odjel,

•  usklađenost svih prijedloga i propisa sa stavovima, odlukama i drugim aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća

•  sudjelovanje na radnim sastancima gradonačelnika, drugih članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima

•  kontrolu svih akata koji se izrađuju u općem upravnom odjelu

•  radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u Gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije djelatnika te druge poslove koji su u svezi s primjenom propisa iz radnih odnosa.

•  provođenje nadzora nad primjenom propisa uredskog poslovanja

•  vođenje pisarnice i arhive,

•  predstavljanje Grada Senja u međunarodnim i međugradskim odnosima

•  gradski protokol te raspored sastanaka i obveza gradonačelnika, članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća

•  odnosi s javnošću te poslovi prijema gostiju, delegacija i poslovnih partnera

•  planiranje, projektiranje, izgradnja i uspostavljanje informacijskih sustava, upravljanje radom računskog sustava te edukacija korisnika informatičke opreme

•  održavanje poslovnog prostora Gradske uprave u smislu čišćenja, čuvanja poslovnog prostora koje koriste djelatnici Gradske uprave

•  rad portirske službe