Odjel za financije i gradski proračun

 

Jure Tomljanović, v.d. pročelnika Odjela za financije i gradski proračun, tel.: 053/884-037

 

Odjelom za financije i proračun upravlja pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradonačelniku.

Odjel za financije i proračun obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

• izradu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada.

• izradu mjesečnih Izvješća o financijskom poslovanju Proračuna i tijela gradske uprave te izrada Nacrta periodičnih obračuna proračuna i Nacrta završnog računa Proračuna,

• dnevno primanje računa Proračuna iz Financijske agencije (FINA), praćenje pravilnosti njihova terećenja i odobrenja te dnevno izvješćivanje gradonačelnika o stanju računa Proračuna

• izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela

• izradu nacrta plansko financijskih dokumenata Grada Senja

• izradu Nacrta odluke o izvršavanju proračuna i Odluke o završnom računu Proračuna

• praćenje i procjenu očekivanog priliva sredstava u Proračun po mjesecima, praćenje ostvarenja istog, te izrada prijedloga mjesečne dinamike proračunskih izdataka

• financijsko praćenje investicija Grada Senja u suradnji s Odsjekom za prostorno planiranje i komunalni sustav

• utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza i naknada koji su prihod proračuna Grada Senja, kao i prisilnu naplatu istih,

• utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,.

• kontrola i vođenje materijalno financijske situacije i obveza izvršenja ugovora

• organiziranje rada na popisu osnovnih sredstava i sitnog inventara u vlasništvu Grada Senja

• vođenje financijskog i materijalnog knjigovodstva Ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Senja, a koje nemaju za to osposobljene službe