sENJ_NOVO_MEMO2
20.03.2020.
OBAVIJEST ZA STRANKE

SVE POTREBNE INFORMACIJE, UPITE ILI ZAHTJEVE O SVOJEM PREDMETU STRANKE MOGU DOBITI PUTEM SLJEDEĆIH NAČINA:

Gradska uprava Grada Senja:
Tel: 053 881 162,  053 881 103
e-mail: grad-senj@gs.t-com.hr

Gradonačelnik Grada Senja:
Sanjin Rukavina, dipl.oec.
gradonacelnik@senj.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Jure Tomljanović, dipl.oec.
procelnik@senj.hr
jure.tomljanovic@senj.hr

Savjetnik za financije i proračun:
Slaven Butolo, dipl.oec.
slaven.butolo@senj.hr

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda:
Daliborka Rončević, dipl.oec.
gradski.prihodi@senj.hr

Savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo:
Anđelka Tomljanović, dipl.ing.građ.
urbanizam@senj.hr

Savjetnik – koordinator za kulturu i društvene djelatnosti:
Mislav Bilović, dipl.iur.
mislav.bilovic@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole:
Branka Katalinić, dipl.oec.
branka.katalinic@senj.hr

Viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.
nikolina.dabac@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise:
Maja Matičić, dipl.iur.
maja.maticic@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise:
Dijana Tomašegović Tomić, dipl.iur.
dijanat@senj.hr

Stručni suradnik – koordinator – komunalni redar:
Marin Rončević, oec.
komunalno.redarstvo@senj.hr