Radna tijela Grada Senja

 

>> Arhiva prethodnog saziva

 

Sukladno članku 41. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Odbor za javna priznanja
Odbor za međugradsku suradnju
Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Senja
Odbora za financije i gradski proračun

 

Mandatna Komisija

Ivica Nekić, ing. inf., predsjednik

Marin Rončević, oec., član

Rosanda Bilović, prof., član

Gordana Samaržija, član

Ivan Tomljanović, član

Odbor za izbor i imenovanje

Laura Turkalj, prof., predsjednica

Franciska Butković, dipl. teolog, član

Ivan Anić, član

Ivan Žunić, član

Branimir Tomljanović, ing., član

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Rosanda Bilović, prof., predsjednica

Marin Rončević, oec., član

Gordana Samaržija, član

Josip Massarini, dipl. oec., član

Zlatko Tomljanović, nastavnik, član

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

Odbor za javna priznanja

Odbor za međugradsku suradnj

Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Senja

Odbor za financije i gradski proračun

 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA