Radna tijela Grada Senja

 

>> Arhiva prethodnog saziva

 

Sukladno članku 41. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:

Mandatna Komisija

Ivica Nekić, ing. inf., predsjednik

Marin Rončević, oec., član

Rosanda Bilović, prof., član

Gordana Samaržija, član

Ivan Tomljanović, član

Odbor za izbor i imenovanje

Laura Turkalj, prof., predsjednica

Franciska Butković, dipl. teolog, član

Ivan Anić, član

Ivan Žunić, član

Branimir Tomljanović, ing., član

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Rosanda Bilović, prof., predsjednica

Marin Rončević, oec., član

Gordana Samaržija, član

Josip Massarini, dipl. oec., član

Zlatko Tomljanović, nastavnik, član

 


 

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA