Radna tijela Grada Senja

>>Zaključak o izboru predjednika i članova radnih tjela (12.07.2013., PDF_minPDF)

 

Sukladno članku 41. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Odbor za javna priznanja
Odbor za međugradsku suradnju
Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Senja
Odbora za financije i gradski proračun

 

Mandatna Komisija
Jurica Tomljanović, dipl.ing., predsjednik

Gordana Samaržija
Barbara Prpić
Iva Tomaić
Milan Tomljanović

Odbor za izbor i imenovanje
Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Ivan Anić

Ana Novačić
Milko Tomljanović
Dean Orlić, struč.spec.oec.

>> Poziv za 4. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (20.09.2016.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 3. sjednicu Odbora za izbor i imenovanje (29.01.2014.,PDF_minPDF)

 

Odbor za Statut, poslovnik i propise
Dean Babić, upr. pravnik, predsjednik
Krešimir Šojat
Tomislav Boras
Rosanda Bilović, prof.
Krešimir Blažević, dipl.ing.

>> Poziv za 11. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (08.07.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 10. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (27.06.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 9. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (27.05.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 8. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (08.04.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 7. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (18.03.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 6. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (04.02.2014.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 5. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (18.12.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 4. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (25.11.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 3. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (22.10.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 2. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (10.09.2013.,PDF_minPDF)
>> Poziv za 1. sjednicu Odbora za statut, poslovnik i propise (11.07.2013.,PDF_minPDF)

Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
Gordana Samaržija, predsjednica

Blaženka Ljubović, prof.
vlč.dr.Richard Pavlić, župnik
Davor Prpić, prof.
Silvije Šojat, prof.

Odbor za javna priznanja
Rosanda Bilović, prof., predsjednica
Ivan Anić
Ana Štimac – Matičić 
Josip Štokić, prof.
Mira Biondić-Tomljanović, dr.med. 

Odbora za međugradsku suradnju
Berislav Gržanić,oec., predsjednik
Josip Babić 
Jasna Čigoja
Dean Orlić, struč.spec.oec.
Gordana Samaržija   

Povjerenstva za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva
Berislav Gržanić, oec., predsjednik
Ali Bakija, dipl.ing.
Mislav Bilović, dipl.iur.
Dean Babić, upr. pravnik 
Krešimir Blažević, dipl.ing.
Tomislav Boras
Jurica Tomljanović, dipl.ing.  

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Senja
Tomislav Boras, predsjednik
Krsto Labura, dipl.ing.šum.
Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur.
Nikica Dizdar, dipl.oec.
Goran Ažić

Odbora za financije i gradski proračun
Jurica Tomljanović, dipl,ing., predsjednik
Ana Šojat , dipl.oec.
Ružica Rukavina, oec.
mr.sc. Vladimir Skorup 
Milan Tomljanović  

 

Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA