Radna tijela Grada Senja

 

>> Arhiva prethodnog saziva

 

Sukladno članku 41. Statuta Gradsko vijeće Grada Senja osnovalo je:

Mandatna Komisija

Ivica Nekić, ing. inf., predsjednik

Marin Rončević, oec., član

Rosanda Bilović, prof., član

Gordana Samaržija, član

Ivan Tomljanović, član

Odbor za izbor i imenovanje

Laura Turkalj, prof., predsjednica

Franciska Butković, dipl. teolog, član

Ivan Anić, član

Ivan Žunić, član

Branimir Tomljanović, ing., član

Odbor za Statut, poslovnik i propise

Rosanda Bilović, prof., predsjednica

Marin Rončević, oec., član

Gordana Samaržija, član

Josip Massarini, dipl. oec., član

Zlatko Tomljanović, nastavnik, član