Natjecaj_2013
23.06.2013.
NATJEČAJ za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Senja sa Kolegija održanog dana 19. lipnja 2013. godine, a u svezi s čl. 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „ Službeni glasnik Grada Senja“ 1/13),   raspisuje se slijedeći

 NATJEČAJ ZA  PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Red.broj
Grad
Adresa
Površina(m²)
Položaj nekretnine
Predložena djelatnost
Početna mjesečna zakupnina kn
1
Senj
Trg Cilnica 12
(zkč 430/296k)
20,20
ulično prizemlje
Sportski klub
300,00
2
Senj
Mala vrata 20
(zkč.430/522/1k)
20,00
prizemlje
Sportski klub
300,00
3
Senj
Mala vrata 20
(zkč.430/522/1k)
13,20
prizemlje
 Sportski klub -ured
300,00

U natječaju mogu sudjelovati fizičke i  pravne osobe.  Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.  Osim zakupnine, zakupnik je u obvezi  plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora, te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.  Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Grada Senja.  Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

S najpovoljnijim ponuditeljem za svaki  pojedini poslovni proctor Grad Senj  zaključit će se Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ugovor se zaključuje na rok od  5 godina, s  otkaznim rokom od 30 dana.   Zakupnik je uz ponudu dužan dostaviti dokaz o uplati jamčevine za ozbiljnost ponude u visini od 1.000,00 kuna, koja se uplaćuje u korist žiro računa Grada Senja broj 2402006-1838700001 s pozivom na broj  68- 7722- OIB.  Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. Sudioniku javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj za tu lokaciju će se ponoviti.

 

Ponuda  mora sadržavati:

 • - osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe,
 • - original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu
 • - osobu, odnosno original ili ovjerena preslika odobrenja za obavljanje
 • - djelatnosti za fizičku osobu,
 • - dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • - OIB
 • - naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na natječaj,
 • - djelatnost koja će se obavljati u prostoru
 • - ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
 • - izvornik ili ovjerena preslika Potvrde izdane od strane Porezne uprave ne starija od 30 dana iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dugovanja  prema državnom proračunu, (osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja pod uvjetom da  se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja )
 • - izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od nadležnog Odsjeka Grada Senja iz koje je vidljivo da ponuditelj nema dugovanja prema proračunu Grada  Senja.
 • - Broj računa za eventualni povrat jamčevine

 

Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi važeći Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji trebaju se pozvati na pravo prvenstva te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

Ponuda za zakup s potrebnim prilozima dostavljaju se Gradu Senju, Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – s pozivom na Klasu: 372-03/13-01/04 – ne otvaraj” preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Grada Senja,do zaključno 8. srpnja 2013. godine  do 12.00 sati. Otvaranje ponuda je javno I održat će se dana 8. srpnja 2013. godine u 12.05 sati u prostorijama Grada Senja- , soba 10.

Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Gradu Senju.

Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju koje će biti primljene u Gradu Senju nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

Eventualne informacije vezane uz predmetno kao i uvid u nacrt prijedloga Ugovora o zakupu  mogu se dobiti u Gradu Senju, Opći upravni odjel, Odsjek za gradsku imovinu,  svaki radni dan u vremenu od 08.00 do 10.00 sati.  ( tel. 053 881-117).

Grad Senj do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaku od naprijed navedenih nekretnina i neprihvaćanja niti jedne ponude, te pri tom ne snosi nikakvu odgovornost spram ponuditelja.

Ovaj tekst je objavljen na web stranicama  Grada Senja   – www.senj.hr, te oglasnoj ploči.

 

>> Natječaj za ispis (pdf, 120 KB)

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA