Mjesni odbori

 

Sukladno odredbama članka 62. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju navedenih prava mjesni odbor dužan je uvažiti interes Grada Senja u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Na temelju odredaba članka 63. Statuta Grada Senja na području Grada Senja osnovano je 11 mjesnih odbora.

 

Mjesni odbori

Mjesni odbor Bunica – Bilićevica
Mjesni odbor Senj – Centar
Mjesni odbor Senj  – Trbušnjak
Mjesni odbor Senj  – Mundarićevac
Mjesni odbor Sveti Juraj
Mjesni odbor Oltari
Mjesni odbor Jablanac
Mjesni odbor Krasno
Mjesni odbor Krivi Put
Mjesni odbor Vratnik
Mjesni odbor Crni kal – Vrzići

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA