Spomenik_braniteljima_memo
19.06.2020.
Ministarstvo kulture sufinancira projekte grada Senja

Grad Senj je i ove, kao i prethodne godine aplicirao na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva i u skladu s ove godine skromnijim proračunom Ministarstva kulture odobreno je  13 projekata sa područja Grada Senja u ukupnom iznosu od 1.895.000,00 kuna.

Gradu Senju su odobrena sredstva za rekonstrukciju Kuće senjskih književnika (2. Faza) u iznosu od 1.000.000,00 kuna, Trg Cimiter u iznosu od 50.000,00 kuna,  Velika vrata u Senju u iznosu od 40.000,00 kuna, Senjski vodovodni sustav i fontanu na Cilnici u iznosu od 25.000,00 kuna, Palaču Živković u iznosu od 20.000,00 kuna, te za Senjske topove 25.000,00 kuna.

Osim Grada Senja odobrena su sredstva Pučkom otvorenom učilištu „M. C. Nehajeva“ za nabavu novih sjedalica u dvorani u iznosu od 200.000,00 kuna, Gradskom Muzeju Senj za uređenje Gradske lože iznos od 90.000,00 kuna i iznos od 80.000,00 kuna za fumigaciju,  Župi Uznesenja BDM Senj za Crkvu Sv. Franje 50.000,00 kuna i za obnovu drvenog inventara u katedrali 25.000,00 kuna. Župni ured Sv. Jurja dobio je iznos od 250.000,00 kuna za Crkvu u Sv. Jurju.

Preostali iznos potreban za završetak navedenih projekata osigurati će se u najvećem dijelu iz Proračuna Grada Senja. Ovime Grad Senj nastavlja uspješno povlačiti i koristiti sredstva kako EU, tako i Proračuna Republike Hrvatske dostupna putem ministarstava.

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA