Jedinstveni upravni odjel

 


Pročelnik:
 Jure Tomljanović, dipl. oec.

Tel.: 053/881-102
E-mail: procelnik@senj.hr

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradonačelniku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova u gradskoj upravi, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

a) lokalnu samoupravu i upravu, mjesnu samoupravu, gradsku imovinu, društvene djelatnosti, radne odnose, kadrovsku evidenciju i tehničko održavanje

b)  projekte grada, urbanizam, prostorno planiranje, komunalni sustav

c) financije, gradski proračun, gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole, naplatu potraživanja i ovrhe