Memo_Senj_panorama4
29.05.2020.
Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

U UŽEM PODRUČJU GRADA SENJA

 1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja, održat će se u periodu od 01. lipnja do 09. lipnja 2020. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u prijedlog V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr

3. Javno izlaganje održat će se dana  05. lipnja 2020. godine s početkom u 13,00 sati u Senju u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta „Milutin Cihlar Nehajev“ na adresi Juriše Orlovića 2.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

-          upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom  upravnom odjelu Grada Senja,

-          upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

-          dostavom putem pošte na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, te koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava prijedlog V.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja u užem području Grada Senja

1-namjena (PDF, 2,2 MB)
2_1-promet (PDF, 2,2 MB)
4-uvjeti (PDF, 2,2 MB)
sazetak (PDF, 0,45 MB)

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA