Institucije i javna poduzeća

 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić,
Odjel za katastar nekretnina Senj

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj

Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo,
zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo,
Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Senj

Lučka kapetanija Senj

Lučka uprava Senj

Prekršajni sud u Senju

 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj

Vodovod Hrvatsko Primorje – Južni ogranak d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić,
Odjel za katastar nekretnina Senj

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i stručne poslove iz područja geodezije, kartografije i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture podataka, informatizaciji katastra i geodetskog-prostornog sustava.
Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 I 124/10), Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave ( NN 39/2012.) poslove iz svojeg djelokruga Državna geodetske uprava obavlja u Središnjem uredu i područnim uredima.

Voditelj Odjela: Ali Bakija, dipl. ing. geod.

Adresa: Senj, S. S. Kranjčevića 3C, 53270 Senj
Tel.:
053/881-032
Fax: 053 – 884 – 733
E-mail:
ali.bakija@dgu.hr
Web: www.dgu.hr/www.katastar.hr

Radno vrijeme:

Dnevno radno vrijeme: svaki dan od 7:00 do 15:00
Uredovno radno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama: od 8:00 do 13:00
Voditelj Odjela prima građane i druge stranke radi uvida u predmete, davanja objašnjenja stručnih uputa te pružanje stručne pomoći i to utorkom od 9:00 do 12:00

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj

Ispostava Državnog inspektorata u Senju je nadležna za nadgledanje rada i zaštite na radu na području Senja, Paga i dijela Like, a po pitanju gospodarske inspekcije ovlaštena je za područje Grada Senja.

Voditelj ispostave: Željko Novak, dipl. ing. strojarstva

Adresa: Frankopanski Trg 5, 53270 Senj
Tel.:
053/881-130
Fax: 053/881-003
E-mail:


Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsjek za graditeljstvo, Ispostava Senj

U Odsjeku za graditeljstvo, Ispostava Senj obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih dozvola, potvrđuju se parcelacijski elaborati, izrađuju i donose rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o izvedenom stanju i potvrđuje izvedeno stanje, rješenja o uvjetima građenja, potvrđuju glavni projekti, izdaju uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje objekata te obavljaju ostali upravni poslovi vezani za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Voditelj ispostave: Denis Opala dipl. ing. građ.

Adresa: Obala Dr. F. Tuđmana 10, 53270 Senj
Tel.:
098/882-784
Fax: 053/882-821
E-mail: denis.opala@gmail.com
Web: www.licko-senjska.hr

Radno vrijeme:

Rad sa strankama:  ponedjeljak i petak od 08:00 do 14:00
Dnevni odmor: od 10:00 do 10:30

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe,
Lučka kapetanija Senj

Čelna osoba: Kap. Siniša Orlić, dipl. ing.

Adresa: Obala kralja Zvonimira 12, 53270 Senj
Tel.:
053/881-301
Fax: 053/884-128
E-mail: Senj.pomorskipromet@pomorstvo.hr
Web: www.mppi.hr

 

Lučka uprava Senj

Lučka uprava Senj je županijska ustanova osnovana 1998. godine radi upravljanja i održavanja luka lokalnog i županijskog značaja na priobalnom području Ličko – senjske županije. Luke kojima upravlja Lučka uprava su: Senj, Sveti Juraj, Lukovo otočko, Donja Klada, Donji Starigrad, Krivača, Stinica, Jablanac, Prizna, Cesarica, Karlobag, Baška draga, Porat i Barić Draga.
Luka Stinica je trajektna luka za otok Rab. Luka Prizna je trajektna luka za otok Pag.
Luka Senj je međunarodni pomorski granični prijelaz. U luci Senj postoji mogućnost pružanja sljedećih usluga nautičarima : dizanje i spuštanje plovila do 10 T, opskrba pitkom vodom, odvoz smeća, deponiranje motornog ulja iz plovila, korištenje struje i deponiranje plovila za kratki servis.

Ravnatelj: Predrag Dešić,  Mag. Ing. Pp. To.

Adresa: Stara cesta 3, 53270 Senj
Tel.:
053/884-659, 884-660
Fax: 053/884-659
E-mail: lucka.uprava.senj@gs.t-com.hr
Web: www.lucka-uprava-senj.hr

 

Prekršajni sud u Senju

Prekršajni sud u Senju nadležan je za područje Grada Senja, a sudi u prvom stupnju za sve prekršaje osim za one za koje je posebnim zakonom propisana stvarna nadležnost tijela državne uprave. Prekršajni sud u Senju pruža pravnu pomoć te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Predsjednik: Vlado Pleše, dipl.iur.

Adresa: S.S. Kranjčevića 1 A, 53270 Senj
Tel.: 053/
881-023, 884-244
Fax:
053/884-381
E-mail: 
psse@psse.pravosudje.hr

 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj

Uprava šuma Podružnica Senj nalazi se na području dviju županija: Primorsko-goranske i Ličko-senjske i zauzima ukupnu površinu od 110.920,56 ha.
UŠP Senj sastoji se od 7 šumarija: Crikvenica, Novi Vinodolski, Krasno, Senj, Krk, Rab i Pag i 2 radne jedinice: rasadnik Podbadanj (Crikvenica) i GMP Senj.
UŠP Senj gospodari sa 2 lovišta: Srednji Velebit te Ričičko bilo i Sjeverni Velebit.
U sastavu Podružnice nalaze se i 2 turistička objekta u Krasnu (Muzej šumarstva i Šumarska kuća) i turistički objekt (apartmani) u Novalji na otoku Pagu.

Upravitelj: Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum.

Adresa: Stara cesta 3, 53270 Senj
Tel.:
053/652-401, 652-405
Fax: 053/652-400
E-mail: ussen@hrsume.hr
Web: www.hrsume.hr

 

Vodovod Hrvatsko Primorje – Južni ogranak d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

Trgovačko društvo Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj osnovano je 1979. godine sa svrhom izgradnje regionalnog vodovoda za opskrbu pitkom vodom podvelebitskog primorja od Senja do Karlobaga te otoka Raba i Paga.
Vodu isporučuje poddistributerima – lokalnim komunalnim društvima na navedenim vodoopskrbnim područjima.
Pri tome koristi vodu hidroenergetskog sustava HE Senj iz tlačnog tunela Gusić polje uz prethodnu obradu na uređaju za pročišćavanje vode za piće smještenom na Hrmotinama.
Trgovačko društvo u vlasništvu je Gradova Senja, Raba, Paga i Novalje te Općina Karlobag, Povljana i Lopar.

Direktor: Milan Nekić, dipl. oec.
Adresa: Stara cesta 3, 53270 Senj
Tel.:
053/881-310
Fax: 053/881-300
E-mail:
 vodovod-senj@gs.htnet.hr
Web: vodovod-hrvatsko-primorje.hr