Gradsko vijeće

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koja donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, odnosno u okviru djelokruga jedinica lokalne  samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Statutom Grada Senja utvrđeno je da predstavničko tijelo Grada Senja ima 15 članova.

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA U MANDATU  2017.-2021.:

1. IVAN ANIĆ  (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

2. ROSANDA BILOVIĆ, prof., potpredsjednica (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

3. SANDRO BIONDIĆ, dipl. iur. (Kandidacijska lista grupe birača)

4. JASNA ČIGOJA (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

5. KRUNOSLAV TOMLJANOVIĆ, ing.  (Nezavisni)

6. BERISLAV GRŽANIĆ, oec.  (Kandidacijska lista grupe birača)

7. IVICA NEKIĆ, ing. inf. (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

8. DENIS OPALA, dipl. ing. građ.  (Kandidacijska lista grupe birača)

9. DEAN ORLIĆ, struč. spec. oec. (HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS)

10. MILAN TOMLJANOVIĆ  (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

11. GORDANA SAMARŽIJA   (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

12. IVAN TOMLJANOVIĆ, potpredsjednik  (HBS)

13. MARKO PRPIĆ, ing. građ. (HBS)

14. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ, predsjednik  (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

15. LAURA TURKALJ, prof. (HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti)

 

>> Poslovnik gradskog vijeća Grada Senja

DSC_5080

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA