Gradsko vijeće

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koja donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, odnosno u okviru djelokruga jedinica lokalne  samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Statutom Grada Senja utvrđeno je da predstavničko tijelo Grada Senja ima 15 članova.

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA U MANDATU  2017.-2021.:

1. IVAN ANIĆ  ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

2. ROSANDA BILOVIĆ, prof., potpredsjednica ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

3. SANDRO BIONDIĆ, dipl. iur. ( Kandidacijska lista grupe birača )

4. JASNA ČIGOJA ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

5. MARTINA VURUŠIĆ KATALINIĆ, mag. ing. mech.  ( HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS )

6. doc. dr. sc. IGOR MEDVED, dr. med.  ( Kandidacijska lista grupe birača )

7. IVICA NEKIĆ, ing. inf. ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

8. DENIS OPALA, dipl. ing. građ.  ( Kandidacijska lista grupe birača )

9. DEAN ORLIĆ, struč. spec. oec. ( HNS Liberalni demokrati,  SDP, HSLS )

10. MARIN RONČEVIĆ, oec.  ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

11. GORDANA SAMARŽIJA   ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

12. IVAN TOMLJANOVIĆ, potpredsjednik  ( HBS )

13. IVICA TOMLJANOVIĆ, (HBS)

14. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ, predsjednik  ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti )

15. LAURA TURKALJ, prof. ( HDZ – HSP AS – HSU – NS Reformisti  )

 

>> Poslovnik gradskog vijeća Grada Senja

DSC_5080