Gradsko vijeće

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koja donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, odnosno u okviru djelokruga jedinica lokalne  samouprave, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Statutom Grada Senja utvrđeno je da predstavničko tijelo Grada Senja ima 15 članova.

 

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SENJA U MANDATU  2013.-2017.:

1. IVAN ANIĆ                                                                    HDZ-HSP-HSU-HSS

2. DEAN BABIĆ, up. pravnik                                              HDZ-HSP-HSU-HSS

3. ROSANDA BILOVIĆ, prof., predsjednica                        HDZ-HSP-HSU-HSS

4. KREŠIMIR BLAŽEVIĆ, dipl.ing.                                          SDP-HNS-HSLS

5. TOMISLAV BORAS                                                         HDZ-HSP-HSU-HSS

6. BERISLAV GRŽANIĆ, oec.                                              HDZ-HSP-HSU-HSS

7. ANĐELKO KATALINIĆ, potpredsjednik                              SDP-HNS-HSLS

8. FRANJO MILINOVIĆ                                                       HDZ-HSP-HSU-HSS

9.  DEAN ORLIĆ, struč. spec. oec.                                        SDP-HNS-HSLS

10. GORDANA SAMARŽIJA                                                 HDZ-HSP-HSU-HSS

11. MILE ŠOJAT                                                                         HSP AS

12. JURICA TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.                                  HDZ-HSP-HSU-HSS

13. MILAN TOMLJANOVIĆ                                                    SDP-HNS-HSLS

14. MIRA BIONDIĆ-TOMLJANOVIĆ, dr.med.                       HDZ-HSP-HSU-HSS

15. DAVOR TURKALJ, potpredsjednik                                          HČSP

 

>> Poslovnik gradskog vijeća Grada Senja

 

Gradsko_vijece

Senj uživo
Gradonačelnik

Gradonačelnik Grada Senja

Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA