Gradska uprava

>> Etički kodeks Gradske uprave Grada Senja

 

GRADSKO UPRAVNO TIJELO

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojava se gradsko upravno tijelo.

Upravno tijelo Grada Senja je Jedinstveni upravni odjel

>> Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik koji je za svoj rad odgovoran Gradonačelniku.

Pročelnik:

Jure Tomljanović, dipl. oec. 

Tel.: 053/881-102
E-mail: procelnik@senj.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova u gradskoj upravi, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

- lokalnu samoupravu i upravu, mjesnu samoupravu, gradsku imovinu, društvene djelatnosti, radne odnose, kadrovsku evidenciju i tehničko održavanje, projekte grada, urbanizam, prostorno planiranje, komunalni sustav, financije, gradski proračun, gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole, naplatu potraživanja i ovrhe.

Savjetnik za financije i proračun:
Slaven Butolo, dipl.oec.
slaven.butolo@senj.hr

Viši stručni suradnik za naplatu gradskih prihoda:
Daliborka Rončević, dipl.oec.
gradski.prihodi@senj.hr

Savjetnik – koordinator za urbanizam, prostorno planiranje i graditeljstvo:
Anđelka Tomljanović, dipl.ing.građ.
urbanizam@senj.hr

Savjetnik – koordinator za kulturu i društvene djelatnosti:
Mislav Bilović, dipl.iur.
mislav.bilovic@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole:
Branka Katalinić, dipl.oec.
branka.katalinic@senj.hr

Viši referent za lokalnu i mjesnu samoupravu:
Nikolina Dabac, univ.bacc.rel.int.
nikolina.dabac@senj.hr

Savjetnik – koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise:
Maja Matičić, dipl.iur.
maja.maticic@senj.hr

Komunalno redarstvo:
komunalno.redarstvo@senj.hr
Tel: 099 496 4263

 

 

Gradska_uprava