Gradska uprava

>> Etički kodeks Gradske uprave Grada Senja

 

GRADSKO UPRAVNO TIJELO

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojava se gradsko upravno tijelo.

Upravno tijelo Grada Senja je:

Jedinstveni upravni odjel

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak, srijeda i petak  8,00 – 13,00, pauza 10,30 – 11,00

>> Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Pročelnik: Jure Tomljanović, dipl. oec. 

Tel.: 053/881-102
E-mail: procelnik@senj.hr

 

>> više o djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela

 

Gradska_uprava