Gradska uprava

>> Etički kodeks Gradske uprave Grada Senja

 

GRADSKO UPRAVNO TIJELO

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojava se gradsko upravno tijelo.

Upravno tijelo Grada Senja je:

Jedinstveni upravni odjel

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak, srijeda i petak  8,00 – 13,00, pauza 10,30 – 11,00

>> Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.
Pročelnik:
 Tomislav Biondić, mag.ing.aedif., tel: 053/881-102

>> više o djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela

 

Gradska_uprava

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA