Gradska uprava

>> Etički kodeks Gradske uprave Grada Senja

 

GRADSKA UPRAVNA TIJELA

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojavaju se gradska upravna tijela.

Upravna tijela Grada Senja su:

1. Odjel za lokalnu samoupravu i upravu
2. Opći upravni odjel
3. Odjel za financije i gradski proračun

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak, srijeda i petak  8,00 – 13,00, pauza 10,30 – 11,00

>> Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Senja

 

Odjel za lokalnu samoupravu i upravu

Odjelom za lokalnu samoupravu i upravu rukovodi pročelnik.
Pročelnica: Maja Matičić, dipl.iur., tel.: 053/884-654

>> više o djelokrugu rada Odjela za lokalnu samoupravu i upravu

 

Opći upravni odjel

Općim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.
Pročelnica:
Jasminka Prpić Tomljanović, dipl.iur., tel: 053/884-655
U općem upravnom odjelu ustrojavaju se kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za gradsku imovinu
- Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav
- Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo
- Odsjek za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu

>> više o djelokrugu rada Općeg upravnog odjela

Odjel za financije i gradski proračun

Odjelom za financije i gradski proračun rukovodi pročelnik.
Jure Tomljanović, dipl.oec., v.d. pročelnika, tel.: 053/884-037

>> više o djelokrugu rada Odjela za financije i gradski proračun

Gradska_uprava

Senj uživo
Gradonačelnik
Gradonačelnik Grada Senja
Vrijeme danas
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Gradska uprava
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
Žiro račun: 2402006-1838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Hotspot Senj
Hotspot Senj
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA