Gradska uprava

>> Etički kodeks Gradske uprave Grada Senja

 

GRADSKO UPRAVNO TIJELO

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Senja i poslova državne uprave prenijetih na Grad Senj ustrojava se gradsko upravno tijelo.

Upravno tijelo Grada Senja je:

Jedinstveni upravni odjel

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak, srijeda i petak  8,00 – 13,00, pauza 10,30 – 11,00

>> Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja

 

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Pročelnik: Jure Tomljanović, dipl. oec. 

Tel.: 053/881-102
E-mail: procelnik@senj.hr

 

>> više o djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela

 

Gradska_uprava

Senj uživo
Obnašatelj dužnosti Gradonačelnika
Gradonačelnik Grada Senja
Grad Senj – INFO

GRAD SENJ
Jedinstveni upravni odjel
Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. ++385 (0)53/881-162, tel/fax (0)53/881-119
OIB GRADA SENJA : 61106276570
IBAN: HR7124020061838700001
grad-senj@gs.t-com.hr

Radno vrijeme gradske uprave
je ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati.
Pauza je od 10.30 do 11.00 sati.
Uredovno vrijeme je svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati

Vrijeme danas
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PRIJAVA