Državne institucije

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

 

Centar za socijalnu skrb Senj
Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić, Odjel za katastar nekretnina Senj
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Senju
HEP proizvodnja d.o.o., Glavna HE Senj
HEP Operator Distribucijskog Sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogonski ured Senj
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Gospić, Ispostava Senj
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Ispostava Senj
Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“, Ispostava Senj
Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“
Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Gospić
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Senj
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj
Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Gospić, Samostalni izvršitelji Senj
Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Služba turističke inspekcije, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Ličko- senjska, Policijska postaja Senj
Park prirode Velebit
Prekršajni sud u Rijeci, Stalna služba Senj
Ured državne uprave u Ličko-Senjskoj županiji, Ispostava Senj

 

 

Centar za socijalnu skrb Senj

Ravnateljica: Nedeljka Slavković, dipl. iur.
Adresa: Ulica Vjenceslava Novaka 4, 53270 Senj
Tel.:
 053/882-930
Fax:
 053/882-929
E-mail:
 czss.senj@hi.t-com.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak- petak 07,00-15,00
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08,00-13,00
Dani za teren-utorak i četvrtak

 

 

Državni arhiv u Rijeci, Sabirni centar u Senju

Voditelj Sabirnog centra u Senju: Denis Rukavina, prof.
Adresa: Strmac 3, 53270 Senj
Tel./fax:
 053/882-006
E-mail: 
senj@riarhiv.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

 

 

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospić,
Odjel za katastar nekretnina Senj

Voditelj Odjela: Ali Bakija, dipl. ing. geod.
Adresa: Senj, S. S. Kranjčevića 3C, 53270 Senj
Tel.:
 053/881-032
Fax:
053/884 -733
E-mail: 
ali.bakija@dgu.hr
Web: www.dgu.hr/www.katastar.hr

Radno vrijeme:
Dnevno radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 do 15:00
Uredovno radno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama: od 8:00 do 13:00
Voditelj Odjela prima građane i druge stranke radi uvida u predmete, davanja objašnjenja stručnih uputa te pružanje stručne pomoći i to utorkom od 9:00 do 12:00

 

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ispostava u Senju

Adresa: Silvija Strahimira Kranjčevića 3, 53270 Senj
Tel./fax: 053/881-241

Radno vrijeme: četvrtkom 08,00 – 16,00

 

 

HEP proizvodnja d.o.o., Glavna HE Senj

Direktor: Dario Škrgatić, dipl ing. strojarstva
Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Tel: 053/851-402
Fax: 053/881-386

 

 

HEP Operator Distribucijskog Sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Pogonski ured Senj

Voditelj: Damir Tomljanović
Adresa: S.S.Kranjčevića bb, 53270 Senj
Tel: 053/884 181
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

 

 

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj

Voditelj uprave: Jurica Tomljanović, dipl. ing. šum.
Adresa: Nikole Suzana 27, 53270 Senj
Tel.: 
053/652-401
Fax: 053/652-400
E-mail: senj@hrsume.hr
Web: www.hrsume.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

 

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Gospić, Ispostava Senj

Voditelj: v.d. Željka Pavelić, bacc. admin. publ.
Adresa
: S. S. Kranjčevića 3b, 53270 Senj
Tel: 053/881-220
Fax: 053/881-220
Radno vrijeme:  ponedjeljak – petak 7,00-15,00

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Ispostava Senj

Adresa: S. Strahimira Kranjčevića 3, 53270 Senj
Tel: 053/881 016
Fax: 053/884 652
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00-15.00

 

 

Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“, Ispostava Senj

Voditelj: Mladen Vodička, ing. građ.
Adresa: Đure Daničića 12, 53270 Senj
Tel: 053/882-909
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak  08,00- 16,00

 

 

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

Ravnatelj: Irena Glavičić Sertić, dipl. oec.
Adresa:
 Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: 
053/665-380
Fax: 053/665-390
E-mail: ravnatelj@np-sjeverni-velebit.hrnpsv@np-sjeverni-velebit.hr
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7,00 do 15,00 sati

 

 

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Gospić

Adresa: Strmac 3,Senj
Tel: 053/655-335/336
Fax: 053/655-331
Web: https://carina.gov.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,30 – 15,30

 

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Senj

Čelna osoba: Kapetan Nenad Bugarin, dipl. ing.
Adresa: Obala kralja Zvonimira 12, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-301
Fax: 053/884-128
E-mail: senj.pomorskipromet@pomorstvo.hr
Web: www.mppi.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak, od 7,00 do 15,00 sati

 

 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj

Voditelj ispostave: Željko Novak, dipl. ing. strojarstva
Adresa: Frankopanski Trg 5, 53270 Senj
Tel.: 
053/881-130
Fax: 053/881-003
E-mail:
zeljko.novak@mrms.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

 

 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Gospić, Samostalni izvršitelji Senj

Adresa: S.S. Kranjčevića 3a, 53270 Senj
Centrala: 053/653-500
Faks:
053/653-522

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak    7:00-15:00
Rad sa strankama: 7:30-14:30

 

 

Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Služba turističke inspekcije, Područni ured Rijeka, Ispostava Senj

Samostalni izvršitelj – turistički inspektor: Sanjin Rukavina, dipl. oec.
Adresa: Frankopanski Trg 5, 53270 Senj
Tel.: 053 658 440
Fax.: 053 884 671
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00
Područna jedinica Rijeka tel: 051 444 750,  fax: 051 444 757


 

 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Ličko- senjska, Policijska postaja Senj

Načelnik: Mario Jančić, univ. spec. krim.
Adresa: Stara cesta 23, 53270 Senj
Telefon: 053/675 660
Telefaks: 053/675 652

 

 

Park prirode Velebit

Ravnatelj: Ivana Maras
Adresa: Kaniža gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: 053/560-450
Fax: 053/560-451
E-mail: velebit@pp-velebit.hr
Web: www.pp-velebit.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7,00 -15,00

Ured PP Velebit u Krasnu:
Čuvar prirode
: Josip Tomaić
Tel.: 053/851-600
Fax: 053/851-600
E-mail: josip.tomaic@pp-velebit.hr

 

 

Prekršajni sud u Rijeci, Stalna služba Senj

Adresa: Potok 1,53270 Senj
Tel.: 053/
881-023, 884-244
Fax: 
053/884-381
E-mail: 
psse@psse.pravosudje.hr

Radno vrijeme: odvjetnici 07:00 – 15:00
građani 07:00 – 15:00

 

 

Ured državne uprave u Ličko-Senjskoj županiji, Ispostava Senj

Voditeljica ispostave: Sanja Tomljanović, prof.
Adresa: Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
Tel: 053/882-828
Fax: 053/881-132
E- mail: ispostava-senj@ls-drzavna-uprava.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00

Matični ured : 053/884-227 ; 053/884-572