MEMO-GRAD-SENJ
02.11.2018.
DOPUNA OBJAVE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

                       Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17), i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/18-01/06, URBROJ: 2125-03/02-18-11, od 27. rujna 2018. godine, Grad Senj, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

D O P U N U  O B J A V E

JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU III. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA

 

1. Javna rasprava o prijedlogu III. (ciljanih) izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Senja, održat će se u periodu od 15. listopada do 29. listopada 2018. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Javni uvid u prijedlog III. (ciljanih) izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Senja, moći će se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 do 10,30 sati i od 11,30 do 14,30 sati u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Senja na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 2, te na mrežnim stranicama Grada Senja – www.senj.hr.

3.   U Javnoj raspravi o prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Senja KLASA: 350-02/17-01/04, URBROJ: 2125-03/03/1-18-33, objavljenoj u dnevnom tisku „Novi list“ od 3. listopada 2018. godine, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dana 2. listopada 2018. godine i na mrežnim stranicama Grada Senja dana 2. listopada 2018. godine, javno izlaganje zakazano za  srijedu, 24. listopada 2018. godine s početkom u 13,00 sati u Senju u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta „Milutin Cihlar Nehajev“ na adresi Juriše Orlovića 2, zbog spriječenosti odgovornog voditelja izrade plana i odgovorne osobe za provođenje javne rasprave, u sudjelovanju na javnom izlaganju, određuje se ponovno javno izlaganje koje će se održat dana 29. listopada 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati u Senju u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta „Milutin Cihlar Nehajev“ na adresi Juriše Orlovića 2.

Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:

-          upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Senja,

-          upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

-          dostavom putem pošte na adresu Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, te koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

>>DOPUNA OBJAVE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SENJA